Vygotskij-inte så tokiga tankar!

Vygotskij menar att det är i samtalet lärande skapas och det tror jag de flesta är villiga att hålla med om. Jag, är i alla fall helt övertygad! Därför är det viktigt att vi skapar tillfällen där eleverna kan samtala med varandra.

Hur kan jag göra det?

Ett enkelt sätt att få eleverna aktiva och samtala med varandra är genom matteproblem, uppgifterna kan vara av olika karaktär öppna eller med ett givet svar, oavsett vilket ger problemlösning i matematik tillfällen att samtala.

Vi har tränat mycket på förmågorna att lösa matematiska problem, värdera valda strategier samt föra och följa matematiska resonemang. I förra veckan var uppgiften följande:

Lisa skulle gå och fika med sin kompis Stina. Lisa hade 50 kr med sig. När de kommer fram ser de en skylt:

blogg_bakelse

Hur mycket fick hon tillbaka om hon köpte en syltkaka, en bakelse och en bulle?

Hur går det då till?

Jag börjar med att låta eleverna tänka själva en liten stund, för att låta alla få möjlighet att sätta sig in i problemet. Jag delar in dem i små grupper och de går och hämtar varsin liten whiteboard  och sätter sig tillsammans i sin grupp. I tur och ordning får de berätta för varandra i gruppen vad de har för tankar. Utifrån gruppens tankar börjar eleverna att samtala om hur de ska gå tillväga för att lösa uppgiften. Under tiden de löser problemet går jag runt och lyssnar på diskussionerna i grupperna och försäkrar mig om att alla gruppmedlemmar är delaktiga.

När alla i gruppen har förstått och kan förklara gruppens tankar och strategi, går de fram till den stora tavlan för att redovisa sin lösning. Eleverna är mycket noga med att allt de skrivit upp på sin whiteboard finns med och när de skriver upp sin lösning på den stora tavlan, hjälps de åt att kontrollera den. Eleverna är noggranna eftersom klasskamraterna ska kunna följa och förstå hur gruppen har tänkt.

Vi har arbetat med vad som behövs för att en lösning ska vara tydlig och jag kan se att eleverna använder sig av feedbacken de fått i liknande efterföljande uppgifter.

IMG_0206IMG_0208

Hur genomför vi redovisningarna?

En grupp får börja berätta och förklara hur de har tänkt och visar med hjälp av sin lösning på stora tavlan. Eftersom alla i gruppen kan förklara sin lösning väljer jag ut en elev som får börja.  Ibland slår jag en tärning, för att slumpen ska avgöra, och det gör att en del elever blir mer alerta och fokuserade på uppgiften. Eleverna får ett nummer och den som har det numret tärningen visar får redovisa. Ibland  får de själva komma fram till vem som ska redovisa eller så väljer jag någon som vill lyssna på lite extra. Eleven som redovisar har alltid stöd av sin grupp, som kan komplettera eller ändra något.  Detta är möjligt eftersom alla i gruppen är ägare av gruppens lösning. När gruppen har redovisat får alla ge feedback utifrån two stars and a wish. Gruppen som redovisat får först göra en självbedömning och därefter ger klasskamraterna sin feedback. När gruppen fått respons av klasskamraterna har de möjlighet att, om de vill,  ändra eller att lägga till på sin lösning.

IMG_0220

IMG_0218

 

Hur får vi syn på det egna lärandet?

När alla har redovisat får de en stund i gruppen att samtala om vad som fungerade bra i gruppen och vad de kan tänka på till en annan gång. Det brukar de göra i en tabell.

     Vad  har fungerat bra? Vad har inte fungerat lika bra?
Vad ska vi tänka på till nästa gång?

 

Varför är det då så viktigt att samtala?

Eleverna utvecklar sin förmåga att tala, lyssna, försöka förstå andras perspektiv, reflektera, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera samt använda ord och begrepp i ett sammanhang. När man arbetar med matematikuppgifter i grupp kan man lätt integrera kunskapsuppdraget med värdegrundsuppdraget eftersom alla kommer till tals och de lär av varandras kunskaper. Dessutom är det relationsstärkande då varje elev synliggörs och eleverna får stöd av varandra i allt från instruktioner till strategier.  Diskussionerna blir många och jag upplever att lärande har skapats genom samtalet, precis som Vygotskij sa, med andra ord 1+1=3!

Att diskutera

  1. Vilka möjligheter till kommunikation och samspel mellan barn skapar du i ditt klassrum?
  2. Hur gör du för att hitta tillfällen för att kunna bedöma förmågan att resonera, diskutera och argumentera?
Share Button

En reaktion på ”Vygotskij-inte så tokiga tankar!”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *