Vilken katastrof!

Jag är enig med skollagen om att alla elever har rätt till att utmanas och utvecklas och när mina elever ville skapa sina egna kunskaper om en naturkatastrof, så blev det ett utmärkt tillfälle för mina elever. Eleverna ska presentera sina nya kunskaper för sina klasskamrater. I skapandet av sin kunskap får de träna sina källkritiska förmågor att kunna söka, välja och använda information från olika källor. De får även göra presentationer i Google Chrome, vilket de aldrig tidigare gjort. Min undervisning är i en konstruktivistisk anda med forskare som Piaget, som menade att barn lär sig genom att prova och att skapa sin egen kunskap. På detta sätt anser jag att eleverna utvecklas till självständiga samhällsmedborgare som rustas för en okänd framtid.

Varför skriva om och presentera naturkatastrofer?

Vi har under våra geografilektioner lärt oss om jordens uppkomst och vilka naturkrafter som finns samt hur dessa påverkar natur och människor (ur Lgr 11). Jag såg ett stort intresse när eleverna fått i uppgift att para ihop naturkrafter med naturkatastrofer. Detta fick de göra genom att läsa olika artiklar (källor) som jag valt ut. Jag hörde hur eleverna diskuterade i sina par om att de ville veta mer om varför det blir ett vulkanutbrott eller en jordbävning exempelvis.

Det resulterade i att alla ville ta reda på mer om en naturkatastrof. Lusten att lära var där. Men vilka kriterier skulle finnas? Här fick eleverna vara med och planera. De bidrog med sina tankar, åsikter och entusiasm medan jag kompletterade med min profession och med Lgr 11. Tillsammans planerade vi uppgiften, vilket resulterade i två uppgifter på Google Classroom. Där ska de skriva ett dokument med text, rubriker, bilder och bildtexter. I texten förklaras var och hur naturkatastrofen uppstår samt hur den påverkar natur och människor. I texten ska även källhänvisning ske till textens innehåll och bilder. När eleverna är klara med sin text ska en kamrat ge återkoppling på deras text utifrån en checklista. Sedan ska de göra en Google-presentation som de ska använda i sin muntliga presentation om sin naturkatastrof. För att tydliggöra för eleverna vad som är viktigt när man gör en presentation hade jag gjort två olika presentationer, en med MYCKET information och en med lite information. Eleverna fick sedan sitta i sina bikupor och resonera om hur mycket information som ska finnas och hur den kan se ut för att intressera åhörarna.

 

Varför detta arbetssätt?

Under arbetets gång ser jag hur eleverna pratar med andra om sina källor, sina naturkatastrofers uppkomst och dess påverkan på människor och natur. Att eleverna samtalar för att lära synliggör den sociokulturella tänk som dominerar stora delar av min undervisning. Jag ser att eleverna arbetar mot de mål som finns för uppgiften. Dessutom hjälper de varandra med att navigera sig fram i Google Presentationer för att lära känna programmet. De samtalar hur en välgjord presentation skulle kunna se ut, utifrån de kriterier vi kommit fram till.

I arbetet ser jag att även de elever som jag vanligtvis har svårt att motivera, är aktiva med att lära om just sin naturkatastrof. De skriver idag i sitt dokument, de anger källor, de samtalar med andra om innehållet i sina källor och de diskuterar hur de ska göra en intressant presentation med bilder och muntligt för sina kamrater. Jag tror att de är mer delaktiga när de själva varit med och planerat arbetsgången. Här blir min roll att förstärka dessa elevers arbetsinsatser och vilja att lära, för att öka chanserna att de visar samma vilja och engagemang i fler situationer.

I undervisningen med skapandet av egna kunskaper finns en stark fenomenografisk anda, där elever uppmanas att synliggöra sina tankar i sitt lärande om sin valda naturkatastrof vilket gör dem medvetna om hur de lär sig att lära. Jag ställer frågor som: Hur tänker du där? eller Hur kan du lösa ditt problem? Dessa följs alltid av följdfrågor för att hjälpa eleven att bli medveten om sina tankar. Jag får då höra hur eleverna tänker, hur de löser problem med sitt textskrivande eller sin presentation. Genom att undervisa på detta sätt stöttar jag mina elever till att bli reflekterande praktiker.

 

Att diskutera

  • Hur gör du för att eleverna ska känna sig delaktiga i sitt lärande?
  • Hur synliggörs elevernas tankar i klassrummet?
  • Vilka praktiska och teoretiska skäl har du för din undervisning?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *