Viktigt att förvärva skolspråket

Elever ska få möjligheten att utvecklas personligt, kunskapsmässigt och språkligt under skoltiden. En förutsättning för detta är att lärarnas undervisning utgår från att  språket spelar en stor roll för kunskapsutveckling i alla ämnen. Eleverna  behöver utmanas kognitiv och språkligt genom att t ex möta olika textvärldar som kräver ett annat språkbruk än det vardagliga språkbruket, nämligen skolspråket.  Därför  är det viktigt att alla lärare reflekterar över hur språk och kunskapsutveckling hänger samman i deras specifika ämne  för att eleverna på bästa sätt ska kunna utveckla den språkliga säkerhet som krävs enligt skolans läroplan.

En viktig del av att förstå en text är att läsaren kan skapa inferenser vilket i sin tur innebär att denne gör kopplingar inom texten, mellan texten och tidigare kunskap. För att detta ska kunna ske krävs bl a korrekt ordavkodning, kunskap om syntax och förtrogenhet med skolans olika textgenrer. Enligt forskning visar det sistnämnda; en elevs förtrogenhet med olika textgenrer samt en texts kulturella innehåll, ha störst betydelse för läsförståelsen bland just andraspråkselever . Med kännedom om vilken stor betydelse elevernas förtrogenhet med skolans olika textgenrer har för läsförståelsen är det lätt att förstå genrepedagogikens genomslagskraft de senaste åren. Genrepedagogiken innebär att texter ses utifrån deras kommunikativa syfte i det naturliga sammanhang som de ingår i. Genrepedagogiken handlar om att synliggöra textstrukturer, dvs hur olika slags texter är uppbyggda. Varje ämne har sina basgenrer och indelningen grundar sig  på texternas olika kommunikativa syfte och det krävs därmed också ett visst språk för att behärska dessa olika basgenrer. Inom t ex de samhällsoreinterande ämnena förväntas eleven själv kunna beskriva, förklara, analysera, tolka och reflektera. Därtill ska de även kunna läsa denna typ av texter inom ämnena, något som kräver en specifik ord och begreppsbank.

Undervisning i ordkunskap är en viktig del för att eleverna ska förvärva skolspråket och vi lärare är oftast duktiga på att lära ut det ämnesspecifika språket, t ex de centrala begreppen . Det ämnesspecifika språket är en del av skolspråket men till det hör även ett ämnesövergripande språk som tillhör antingen allmänspråket eller det allmänakademiskavspråket. Ord och formuleringar från de två sistnämnda språkkategorierna är viktiga för eleverna att tillgodogöra sig i samband med att förstå och använda de centrala begreppen. Enligt forskning tenderar lärarna dock inte att undervisa om dessa i samma utsträckning som det ämnesspecifika språket, vilket är ett måste för att eleverna ska erövra skolspråket fullt ut . Ord från allmänspråket med olika betydelser beroende på sammanhanget och som får sin specifika betydelse i ämnet, har visat sig svåra för framförallt flerspråkiga elever och kräver extra uppmärksamhet i undervisningen. Ordkunskap är så mycket mer än att kunna förklara ordets betydelse, det innebär även att eleven kan använda ordet  i de sammanhang där det hör hemma,, kan böja ordet och vet hur ordet kombineras med andra ord,

Det finns alltså generella språkdrag i de olika skolämnena. Språkdragen är kopplade till vad eleverna förväntas kunna/göra och till de olika textgenrer som finns  inom ämnet. Språkdragen går också att finna i hur lärobokstexter är uppbyggda. Dessa språkdrag måste varje lärare vara väl förtrogen med för att kunna ge explicit undervisning kring, undervisning som både stöttar och utmanar eleverna. Sådan undervisning har betydelse för elevers skolframgång och möjlighet att nå en hög nivå av litteracitet vilket kan påverka deras framtida yrkesmöjligheter.

Att diskutera

  1. Vilka textgenrer behöver eleverna vara förtrogna med i ditt/dina ämnen?
  2. Vilket språk är specifikt just för dessa genrer?
  3. Vilka specifika språkdrag finns i ditt/dina ämnen kopplat till vad eleverna förväntas kunna/göra?
Share Button
Om författaren
Förstelärare Spångholmsskolan | annica.eldh@svedala.se

Legitimerad lärare i åk 3–9 i svenska, historia, religion, samhällskunskap och geografi. Arbetslagsledare för arbetslag 7–9.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *