Vi repeterar likhetstecknets betydelse

Förra läsåret, när klassen var ettor, bloggade jag om när vi jobbade med likhetstecknets betydelse. Då jobbade vi med tecknets betydelse utifrån begreppen sant, eller falskt. Även om vi ofta återkommer till likhetstecknets betydelse i olika matematiska diskussioner, så känns det ändå som om det är många i klassen som inte riktigt har förståelse för tecknet. Därför valde jag att göra en fördjupad repetition under ett par matematiklektioner. Vi jobbade under två lektioner. Första lektionen var i halvklass och andra lektionen var i helklass.

Lektion 1

Vi samlas på golvet runt mattan där barnen delar in sig i de mattepar de brukar vara under dessa halvklasslektioner. Jag inleder med att förklara dagens mål, som är ”Förståelse för likhetstecknets betydelse” och därefter frågar jag om de kan förklara likhetstecknets betydelse. De får en liten stund på sig att diskutera i sitt par. Därefter redovisar paren sina tankar och det blir tydligt att många inte har betydelsen riktigt klar för sig, och förklarar betydelsen med ”det blir…”.

Det finns sex mattepar i halvklassen och på två bord har jag lagt ut ett papper som jag skrivit 50 = på. Det finns också ett linjerat papper som jag skrivit 50 = på översta raden. Här ska barnen göra likhetstecken-kedjor. På två bord finns likadana papper fast med talet 80 =, och på två bord finns talet 100 =.

Jag berättar för barnen att aktiviteten de ska utföra nu heter ”Karusellen” och PPT (Par På Tid). Det innebär att de ska börja arbeta vid ett bord med talet som finns där. Jag ställer en klocka och efter några minuter kommer den att ringa, Då ska de låta allt ligga kvar och byta bord och tal. Där ska barnen fortsätta på den likhetstecken-kedja ett annat mattepar börjat på. Alla par kommer att arbeta med alla talen, 50, 80, och 100. De ska turas om att fylla i likhetstecken-kedjan, men tänka på att det är en samarbetsuppgift och att man ska prata och hjälpa varandra med hur man tänker. De ska försöka att använda tal som inte redan skrivits i kedjan.

När jag går runt och observerar matteparen blir det blir tydligt för mig vilka olika räknesätt barnen har förståelse för. Det är en öppen uppgift och barnen kan jobba utifrån sina förutsättningar och sin förmåga. Några utmanar sig med att pröva höga tal samt använda andra räknesätt än addition, medan andra håller sig i sin trygghetszon och gör det de känner sig säkra på.

När alla par varit runt vid de tre olika talen får de som står vid talet 50 bilda en grupp om fyra, detsamma sker vid talen 80 och 100. I gruppen ska barnen välja ett tal som de skrivit och berätta för de andra hur de tänkte när de kom fram till det talet. När alla gjort det ska de välja ett av de fyra talen gruppen diskuterat och ta med till samlingen, där den vars tal blev utvalt berättar om sina tankar för halvklassen. På så sätt får barnen olika exempel på tal som man kan identifiera sig med och på hur man kan tänka för att komma fram till samma tal.

Efter samlingen är det dags för rast och efter rasten gör andra halvklassen samma aktiviteter. Därefter är det lunch.

 

Lektion 2

Efter lunchrasten samlas hela klassen runt mattan. Denna lektion kommer att fokusera mer på barnens individuella kunskaper även om det kommer att förekomma en del samarbete. Jag lägger små lappar med olika tal på mattan. Vi påminner om innehållet i dagens tidigare lektioner, och när barnen går till sina platser vid borden tar de en lapp med tal med sig, för att göra egna Likhetstecken-kedjor. Kedjorna ska innehålla minst 8 nya tal. När barnen är färdiga med sina individuella kedjor, ska de leta upp en kompis som också är färdig, sedan hjälps de åt att rätta varandras tal. Om något tal är fel ska de diskutera, räkna om och skriva det rätta svaret med färgpenna. De ska använda färgpenna, inte suddgummi, för att jag vill få en överblick av talen de gjort.

De barn som blir färdiga snabbt får en extrauppgift att jobba med. De ska konstruera ett delat tal, t ex 30+12=. De ska byta med den kompisen man rättade förra uppgiften med, som fortsätter göra likhetstecken-kedja av talet.

De sista fem minuterna av lektionen får barnen skriva Exit tickets om dagens mål, ”Förståelse för likhetstecknets betydelse”.  Instruktionen är:

  • Förklara likhetstecknets betydelse (Att det som står till höger om tecknet är lika mycket värt som det som står till vänster om tecknet.)
  • Ge ett exempel med tal
  • Skriv något som du inte visste innan (T ex talkompisar till talet 50, något om räknesätt du sett under arbetet, eller något annat)

När barnen skrivit sina Exit tickets ska de limma in dem i sina Exit ticket-böcker och lämna dem till mig.

När jag läst igenom böckerna kan jag se att dagens arbete lönat sig, eftersom alla visar att de har en förståelse för likhetstecknets betydelse. Men då jag har en känsla av att det är lätt för barnen att falla tillbaka i ”det blir-tänk”, ser jag inte detta arbete som avklarat, utan något vi kommer behöva diskutera och påminna om vid fler tillfällen

När vi har matematik i brukar jag lägga upp arbetet så att barnen jobbar i sina mattepar under halvklasslektionen. Då är barnen lärresurser för varandra, och tränar på dagens mål tillsammans med någon annan. Jag har också möjlighet att gå runt och förklara och rätta till missförstånd. Eftermiddagslektion i helklass brukar jag fokusera mer på individuellt arbete. Då har barnen fått träna tillsammans med någon, för att öka sin förståelse för målet flera gånger, och då är detta ett tillfälle att visa att man kan klara uppgiften individuellt. I detta moment blir det också synligt för mig vem som klarar uppgiften eller behöver fortsatt stöd. Detta får jag ännu en bekräftelse på i barnens Exit tickets.

Dagens lektioner har organiserats utifrån några olika metoder:

  • Karusellen (Barnen cirkulerar mellan olika bord där de fortsätter med någon annans arbete.)
  • PPT (Barnen är i par och har en viss tid på sig att utföra uppgiften.)
  • Exit ticket (Som lektionens sista aktivitet visar barnen att de förstått dagens mål eller något de lärt sig som är kopplat till innehållet i dagens lektioner.)

 

Att diskutera:

  1. Hur är era upplevelser för barnens förståelse för likhetstecknets betydelse?
  2. Hur tänker ni att er organisering av undervisningen,skapar förutsättningar för att alla barn, på olika sätt, ska ha möjlighet att tillgodogöra sig innehållet i den?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *