Vi knyter ihop säcken

Att skapa lärandesammanhang där eleverna kan dra nytta av sina tidigare kunskaper in i ett nytt arbetsområde anser jag vara en byggstenarna för en lyckad undervisning. Ibland sker detta planerat och ibland spontant genom att eleverna upptäcker egna sammanhang. I detta blogginlägg kommer jag berätta om en situation i klassrummet där eleverna upptäckte hur olika område hänger samman. Jag kommer även belysa vilka frågor vi lyfter i klassrummet och hur intresse och engagemang skapas bland eleverna.

Vi har nyligen arbetat med ett arbetsområde kring hållbar utveckling. Ett av kunskapskraven vi arbetade med var:  ”Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling”. I detta arbetsområde integrerade vi svenska genom att arbeta med argumenterande texter och hur denna texttyp kan användas för att göra sin röst hörd kring ex miljöpåverkan. Eleverna tränade sig i hur en argumenterande text kan byggas upp och de skrev egna texter med hållbar utveckling som tema. Genom detta arbete fick eleverna en rad olika konkreta idéer om vad de själv kan göra för att skapa en hållbar utveckling.

Vårt nuvarande arbetsområde är världen. I inledningen av detta tema pratade vi allmänt i klassrummet om vad vi visste om världen. En av eleverna började då prata om hur många människor som lever på jordklotet. Vi tittade gemensamt på en graf över hur befolkningsmängden ökat och jämförde med året då jag föddes för att de skulle få ett tydligare tidsperspektiv. Vi märkte då att på knappt 40 år har befolkningsmängden ökat med ca 3 miljarder människor till de 7,7 miljarderna som delar på vårt jordklot idag. Även om miljarder är ett abstrakt tal och svårt att förstå blev det ändå tydligt för eleverna att antalet människor har ökat betydligt. Men vad innebär då detta? Jag ställde frågan till klassen kring vad detta beror på och vilka konsekvenser befolkningsökningen ger? Vi jämförde med vår skola, vad händer när vi blir fler på skolan? Jo, vi bygger ut skolan. Men kan vi bygga ut jordklotet? Detta var givetvis eleverna införstådda med att de inte kunde. Istället relaterade de till sin egen närmiljö, Bara, där det för tillfället byggs väldigt mycket. En elev sa: ”Vad gör man när det inte finns mer plats att bygga på”? Vi tittade utanför vår skolgård, där det finns våningshus och pratade då om vinsterna med att bygga på höjden utifrån ett markperspektiv.

För att eleverna skulle skapa förståelse för vad befolkningsökningen kan innebära förde jag in eleverna på tankar kring hur varje enskild människa påverkar miljön. För några år sedan gick det 300 barn på Baraskolan, idag är vi nästan 400 barn. Vilka konsekvenser ger det? Eleverna blev då väldigt engagerade och jag fick en känsla av att de förstod tydligare den enskilda människans betydelse och dess val av handlingar. Eleverna började då prata om hur viktigt det var att de cyklade till skolan istället för att åka bil, att de skulle duscha istället för att bada osv. Allt det där som vi pratat om för några veckor sedan när de skrev argumenterande texter om miljön. Här kände jag verkligen att vi kunde koppla samman det vi tidigare lärt oss med ett nytt arbetsområde. Dessutom blev det så verkligt alla de saker vi pratat om, och eleverna fick en meningsfullhet med sin kunskap som de kunde använda sig av i ett annat sammanhang. I boken Meningsfullt lärande stannade jag redan vid inledningen där det bl.a. står: ”För att göra undervisningen begriplig och meningsfull behöver vi skapa en koppling mellan undervisningen och människan”. Dessa ord stämde väldigt bra in på lektionen jag nyss beskrev. Genom att göra kunskapen elevnära och begriplig engageras eleverna på ett helt annat sätt. I denna lektion utgick vi från elevernas tankar och frågor och eleverna fick själva genom att tänka, fundera och lyssna på varandras tankar komma till insikt om samband mellan den enskilda människan och världen. I Meningsfullt lärande läste jag även ”Utifrån elevens perspektiv söker de svar på frågor de själva inte ställt kring ett ämne de själva inte valt”. Vi är styrda av läroplanen kring vad det är eleverna ska lära sig men hur har vi stor makt att bestämma över. Utgår vi från elevernas tankar och frågor kring ett visst ämne?

Att diskutera

  • Hur arbetar du för att ta tillvara elevernas frågor?
  • Hur arbetar du för att göra undervisningen begriplig och meningsfull?
  • Hur tar du tillvara tidigare kunskap?
Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *