Varierad undervisning

I treorna arbetar jag och min kollega Jörgen just nu med skriftliga räknemetoder. Det finns en del olika metoder, exempelvis talsorterna för sig, räkna bakifrån med plus, lite mer än, lite mindre än mm. Den metod som vi förespråkar mest är algoritmer. Det är en gångbar metod och fungerar för alla fyra räknesätt. När eleven har lärt sig att behärska grunderna kan man öka svårighetsgraden relativt snabbt. I blogginlägget kommer jag redogöra för hur vi använder oss av en varierad undervisning för att eleverna ska tillgodogöra sig skriftliga räknemetoder med hjälp av algoritmer.   Detta är en metod som är generellt användbar inte bara när det gäller skriftliga räknemetoder. Metoderna jag använder mig av kännetecknas av olika varianter av färdighetsträning, så som induviduell, parvis gruppvis och it-baserad.

Mattebok/ lösblad

När fil-000vi startar ett nytt moment i
matematiken brukar vi inleda med en kort genomgång som efterföljs av färdighetsträning på lösblad eller matematikboken. Under genomgången diskuterar vi vilka begrepp momentet innehåller och vi  avslutar alltid med ett par gemensamma exempel som finns på elevernas lösblad eller i matematikboken. Syftet med detta är att alla elever ska komma igång snabbt och känna igen talen när de börjar räkna.  

Chromebook

Vi brukar dela in längre lektioner i olika moment där vi ofta använder oss av chromebooks. För att underlätta för oss lärare och elever har vi förberett med länkar till spel/uppgifter med olika fil-000-4svårighetsgrader på Google Classroom där vi repeterar momentet. På detta sätt kommer eleverna snabbt igång med sina uppgifter, kan på ett enkeltsätt öva på rätt individuell kunskapsnivå och majoriteten av eleverna tycker att detta arbetsätt är förenat med lustfyllt lärade. Vi brukar avsluta momentet med ett självrättande googlerformulär.  I formuläret finns uppgifter som knyter an till lektionens innehåll samt en avslutande utvärderingsfråga.

Lästal

En del i undervisningen använder vi oss av lästal. Vi efterstävar att göra lästal med elevnära och vardagliga exempel. Eleverna löser vanligvis dessa parvis. När de är färdiga gör de egna lästal till varandra som de sedan får lösa. I arbetet med att skriva egna lästal  fil-000-7får eleven själv och vi som lärare ett kvitto på hur väl eleven tagit till
sig kunskapen. Vi arbetar ofta i mindre grupper eller parvis för att öka kunskapsöverföringen mellan eleverna. De lär sig av varandra och befäster sina egna kunskaper genom att sätta ord på dem och lyssna på andra.
Oavsett vilken nivå eleverna befinner sig på övar de sig på att vara flexibla och att förändra sitt tankesätt. Språket och olika begrepp har stor betydelse i matematiken. I detta moment får eleverna möjlighet att föra resonemang och använda sig av de begrepp vi tagit upp under veckan. Vi som lärare går runt bland eleverna, lyssnar och deltar i samtalen kring begreppen och formuleringen av uppgifterna.

Göra egna filmer – iMovie

Det är viktigt att lärare får eleverna att tycka att det är roligt med matematik. Att lyckas med en uppgift skapar självförtroende. Som fil-000-6ett alternativ till Chormebooks använder vi oss av iPads, oftast när vi ska dokumentera kunskaper med egna filmer. Eleverna fick i uppgift att gruppvis göra en film uppbyggd som en genomgång av algoritmer. På tavlan skrev vi upp samtliga begrepp som skulle användas i filmen. Därefter skapar eleverna själva filmer i iMovie. Detta är ett moment som brukar engagera eleverna väldigt mycket och kreativiteten flödar i klassrummet. Eleverna lämnar in sina filmer på googleclassroom där vi sedan tillsammans kan titta och utvärdera resutaten tillsammans.

Sammanfattningsvis

Mina erfarenheter är att  med en varierad matematikundervisning ökar möjligheterna för eleverna att tillgodogöra sig mer kunskap. Jag märker att aktivitetsnivån, glädjen och intresset för matematiken ökar.  Jag tror starkt på att eleverna lär sig på olika sätt i klassrummen, vilket innebär att vissa lär sig bättre genom att lyssna, andra genom att läsa och fler genom att titta på bilder eller att skapa egna filmer. En intressant iakttagelse är att olika elevers styrkor framhävs i de olika momenten. En varierad undervisning lockar till upptäckter och nyfikenhet som i sin tur gör matematiken mer intressant och utmanande. Detta arbetssätt gör elevernas lärande synligt för mig, jag får många olika moment att basera min bedömning av elevernas förmågor och jag får en bild av hur min undervisning har fungerat.   Med en varierad undervisning ökar möjligheterna att tillgodose alla elevernas behov.

 

Att diskutera

  • Hur gör du för att variera din undervisning för att öka elevernas lärande?
  • Hur kan vi variera och anpassa undervisningsmetoderna så att intresset för matematiken ökar?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *