Vad är äkta på nätet?

Den senaste tiden har eleverna mötts av uttrycket “Fake news” och jag tror aldrig att diskussioner kring källkritik har varit mer levande i klassrummet. Samtidigt som eleverna möter ett uttryck som de inte helt till fullo är införstådda med så ökar nu deras medvetenhet kring omvärlden. De har fler nyhetsappar i sin mobiltelefon med ständiga nyhetsuppdateringar och de blir mer observanta på vad som händer i världen.

I dag är skolan och undervisningen extra viktig för att stötta elever i det flöde som de möter och därför tänker jag i detta blogginlägg berätta om hur vi har arbetat med källkritik. I skolans uppdrag (Lgr11 sid. 9) ingår att ge eleverna verktyg för att kunna orientera sig i en komplex verklighet med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt.

Vi har under vårt arbete i historia låtit eleverna göra egna bloggar. Till en början lät vi eleverna på egen hand lägga in fakta på sina bloggar. Tanken med detta var att i nästa steg skulle eleverna få läsa varandras bloggar för att ge feedback. Vad de då inte visste var att vi hade lagt in några felaktiga fakta i deras inlägg. Vi ville se om de skulle reagera på detta och mycket riktigt gjorde de flesta eleverna detta. Detta ledde sedermera till en oerhört givande diskussion om vad bloggar egentligen är och vem som ligger bakom dem.

I samband med bloggandet fick eleverna genomföra en lektion med vår bibliotekarie där de skulle hitta fakta om en fiktiv stad. Till sitt förfogande fick eleverna använda sig av en lärobok, Google och en kartbok för att sedan kunna svara på frågor om stadenResultatet blev givetvis det förväntade. Internet ansågs vara den bästa källan eftersom det var bara där de hittade fakta om staden. Eleverna fick i uppdrag att ta reda på vem som låg bakom sidan, vilket gjorde den efterföljande diskussionen oerhört intressant.  Det var nämligen Elvis Presley som låg bakom sidan. Eleverna började förstå det orimliga i det hela och vände sig snabbt mot “Internet” som källa. Detta är en viktig del av källkritik, att inte bara acceptera första bästa källan eller att köpa det som passar frågan som man ska besvara. Det är viktigt att hitta fakta i mer än en källa och verkligen tänka igenom sina källor och veta vem som ligger bakom de källor som används.

Efter alla diskussioner fick eleverna i uppgift att skriva egna bloggar där de skulle berätta om vad som hade hänt på en rast. Vi berättade för eleverna att syftet med övningen var att de skulle få en möjlighet att uppleva samma situation ur någon annans synvinkel. En fråga vi ställde var om detta att skriva ur en annans synvinkel skulle innebära att texten blev falsk? Övningen var intressant som ett diskussionsunderlag och det hela ledde till många aha-upplevelser hos eleverna och tankar som t.ex “Oj, så upplevde inte jag det”, “Det var inte min mening att du skulle känna så”. Vi fortsatte med att arbeta med olika synvinklar såväl skriftlig som muntlig och det har mynnat ut i att eleverna gärna använder sig av detta när det har uppstått konflikter.  Så utan att det var vår mening har det lett till att våra raster och vår grupp av elever har blivit mer uppmärksamma på varandra och hur de upplever olika situationer.

Vi har använt oss utav Statens medieråd Jag <3 internett – dina rättigheter och skyldigheter online där det finns många bra övningar att ha som utgångspunkt i diskussioner och för att belysa hur Internet fungerar och vad som gäller online.

På statens medieråds hemsida finns en checklista som vi har använt oss utav när vi har sökt fakta på nätet. Vi har kortat ner den och förenklat den för våra elever men grunden finns att läsa här .

Vår lista blev så här:

 1. Vilken fakta är jag ute efter, begränsa dina sökord?
  Det är viktigt att eleverna lär sig använda Google på rätt sätt och minska sina sökningar. Vi har märkt att de gärna skriver in hela meningar när de söker. Vi har jobbat mycket med att eleverna ska begränsa sina sökord.
 1.   Välj ut de källor som du förstår
  Vi har jobbat mycket med eleverna att välja fakta som de förstår eller att diskutera faktan med sina vänner eller med oss innan de använder sig utav den. Vi hänvisar mycket till NE.
 1. Hitta mer än en källa
  Innan eleverna skriver ner eller använder sig av fakta som de har hittat så måste de hitta fakta som stärker varandra och från olika källor.

Att diskutera

 • Hur arbetar du källkritiskt i din grupp?
 • Vad anser du är det viktigaste att arbeta med kring källkritik?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *