Utveckla elevernas multilitteracitet genom det vidgade textbegreppet

Svenskämnet och de nationella testkrav som finns inriktas fortfarande främst mot läsning och skrivning av tryckt text men de verkliga kraven på våra elever är större än så. I en medierik miljö krävs det att våra elever även får utveckla förmågan att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer, får kunskaper i att både kunna tolka, förstå och analysera texter och texttyper som ligger i det vidgade textbegreppet. Text, ljud, bild och film påverkar varandra på många olika sätt och det är viktigt att våra elever får utforska hur  dessa på olika sätt kan samverka. Viktigt då det bl a ger fler möjligheter att tolka och försöka förstå omvärlden.

I detta blogginlägg kommer jag att berätta om hur jag arbetat med produktion av boktrailers, analys av film och bok samt skapande av text till musikvideo, metoder för att utveckla elevernas litteracitet.

En boktrailer är som en filmtrailer fast om en bok, den ska ge inblick i handlingen, synliggöra budskap/tema samt locka till läsning. En uppgift som på ytan kan tyckas vara enkel för våra ungdomar som är storkonsumenter av filmmedia, t ex youtube och reklamfilmer. Men konsumtion innebär inte per automatik att eleverna själv med lätthet kan producera egen film. Uppgiften att skapa en boktrailer ställer relativt höga krav på elevernas läsförståelse och förmåga att använda den dramatiska kurvan i sitt producerande. Uppgiften kräver att eleven använder både förmågan att använda språket och förmågan att visualisera med bilder. Dessutom ska dessa två kommunikativa strategier samverka vilket kräver att eleven väljer rätt bilder i kombination med välformulerad kort text. Den här gången lät jag eleverna välja sin bok själv med tanke om att skapa möjlighet för eleverna att stimulera sina klasskamrater till läsning av boken genom sin boktrailer.  

Ytterligare en utmanande uppgift är att låta eleverna skriva en berättande text till en musikvideo. Även detta är en uppgift som ställer krav på och tränar elevens förmåga att analysera rörlig bild, text och musik och få dem att samspela med skriven text. Jag gjorde en lista på musikvideos som eleverna kunde välja på och lät dem därefter planera sin text med stöd av sin valda video och den dramatiska kurvan.

Att se film i skolan har en tydlig roll i undervisningen med stöd i kursplanerna men dess ställning är ändå på många sätt underordnad skönlitteraturen som har en traditionellt högre status i undervisningen. Tidigare forskning framhåller skönlitteraturens specifika potential att utveckla människors  narrativa fantasi, dvs förmågan att leva sig in i hur andra människor med annorlunda villkor, erfarenheter och värderingar, tänker, känner och lever. Modern forskning menar dock att filmen och andra medieformers berättande kan utveckla den narrativa fantasin i minst lika hög grad som litteraturen kan, det avgörande är uppgifterna som ska göras i anknytning till läst text, sedd film.

Ett sätt att träna eleverna i att tolka och analysera text och därmed utveckla den narrativa fantasin är att låta eleverna jämföra en läst bok och en spelfilm. I de två senaste projekten använde jag boken Alex Dogboy och filmen Trash i åk 7 och boken En komikers uppväxt och filmen Ondskan i åk 9. Syftet med uppgiften var att eleverna skulle göra olika textkopplingar: text – till – text, text – till – världen och text – till – sig själv.

Venndiagram

Ovanstående uppgifter är exempel på uppgifter utan tak, dvs uppgifter som har ramar men där det finns stor möjlighet för elevens eget skapande och tänkande. Jag upplever att uppgifter av den här karaktären i högre grad motiverar och utmanar  eleverna vilket också ger en högre kvalitet. Uppgifterna gör att eleverna istället för att endast vara mottagare och konsumenter blir producenter vilket leder till att de får vara med och skapa kunskap och mening. Att använda film, bilder och musik i undervisningen är olika sätt att läsa och bidrar till att bredda elevernas uppfattning och förståelse för omvärlden.

Att diskutera:

  1. Hur använder du  texter och texttyper som ligger i det vidgade textbegreppet. (ljud, bild och film ) i din undervisning?
  2. Hur kan du ytterligare förbättra din undervisning med ljud, bild och film så att den utvecklar elevernas litteracitet?
Share Button
Om författaren
Förstelärare Spångholmsskolan | annica.eldh@svedala.se

Legitimerad lärare i åk 3–9 i svenska, historia, religion, samhällskunskap och geografi. Arbetslagsledare för arbetslag 7–9.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *