Upprepade mönster i årskurs 1

“I matematiklyftets algebramodul kan man läsa om att barn ofta har många erfarenheter av att skapa mönster på olika sätt innan de börjar skolan och hur man kan använda deras erfarenheter om mönster på ett medvetet sätt i undervisningen.”

I Lgr 11 och kursplanen för matematik åk 1-3 står det följande i texten om mönster

Syfte: Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Centralt innehåll: Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Kunskapskrav: Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om mönster i talföljder. (Målet har anpassats för åk 1)

Matematiklyftet, Algebra

I matematiklyftets algebramodul kan man läsa om att barn ofta har många erfarenheter av att skapa mönster på olika sätt innan de börjar skolan och hur man kan använda deras erfarenheter om mönster på ett medvetet sätt i undervisningen. Erfarenheterna har
de fått genom att t ex trä pärlor till halsband där sekvensen med pärlor återkommer och upprepas. I samma text berättas det om den matematikdidaktiska forskning som pekar på att arbetet med både upprepande och växande mönster är viktigt för att utveckla elevernas förmåga att se generaliseringar, argumentera och föra logiska resonemang. Det nämns också några kritiska aspekter som är viktiga för läraren att vara medveten om vid planerande och genomförande av undervisningen.

  • Se vilken som är den upprepade delen eller sekvensen i ett upprepat mönster.
  • Upptäcka att ett mönster kan variera i form och riktning.
  • Urskilja hur ett upprepat mönster kan illustreras med olika uttrycksformer.
  • Kunna uttrycka vad som kännetecknar ett upprepat mönster.

Med dessa aspekter som grund för lektionsplaneringen, genomför jag och klassen följande aktiviteter.

Lektion 1

Halvklasslektionen startar med samtal om vad vi gjort dagen innan. Lämpligt nog hade vi varit på Kulturskolans konsert och alla fick berätta någon tanke om den. Vi fortsatte att prata om sångerna vi lyssnat på och om det fanns något mönster i dem. Vi kom in på begrepp som vers, refräng, sekvens och upprepning, och att det bildas ett mönster i sången.

Barnens första uppgift blir att tillsammans med sin mattekompis skapa en sekvens som de kan upprepa. Verktygen de ska använda är händer och fötter som de ska de klappa, stampa och hoppa med. Högst fem av varje. De får några minuter på sig att skapa en sekvens som matteparen sedan redovisar för resten av gruppen. Medan barnen redovisar har jag tre pennor i olika färger som representerar de olika rörelserna. För varje hopp ritar jag en blå prick på tavlan, för varje klapp en röd prick och för varje stamp en svart prick. Barnen upprepar sina rörelser några gånger och jag ritar prickar på tavlan så att mönstret blir tydligt för barnen.

IMG_2108

IMG_2128

Nästa moment är att alla barn ska välja tre pennor i olika färger. De ska bestämma vilken färg som representerar klapp, stamp och hopp och rita/skriva det på ett rutat papper. Därefter ska de rita prickar efter samma princip som de skapade rörelsemönster innan. Mönstret ska upprepas fem gånger. När de är färdiga ska de visa sitt mönster för mattekompisen, som med hjälp av informationen om vad de olika färgerna representerar för rörelse, ska utföra rörelsesekvenserna. Den som skapat mönstret ser efter så att mattekompisen gör rätt.

IMG_2115

IMG_2118

IMG_2121

När de gjort det blir nästa steg att fortsätta mattekompisens mönster. De ska lämna en ruta tom och rita två sekvenser till av kompisens mönster. Därefter visar de mig hur de ritat så att jag kan kontrollera att de förstått var mönstersekvensen börjar och slutar. Alla hinner inte göra detta moment färdigt innan rasten så lektionen fortsätter efter rasten.

IMG_2136

Lektion 2

Efter rasten jobbar vi i helklass. Alla hinner göra färdigt fortsättningen på kompisens mönster. Då följer ännu en uppgift. Barnen ska skapa ett nytt mönster med de tre färgpennorna. Det ska innehålla två upprepningar. När de ritat färdigt ska de utgå från det nya mönstret men lägga till en klapp, stamp eller hopp. Sedan ska de rita mönstret på raden under det förra mönstret. Längre än så här hann vi inte idag, men nästa matematiklektion kommer vi att fortsätta med att jämföra det nya mönstret med mönstret ovan. Diskutera med mattekompisen om vad som hände med mönstret.

IMG_2146

Utvärdering av lektionen och de kritiska aspekterna

Vi har lyckats identifiera vilken som är den upprepande delen i ett upprepat mönster och hur många gånger den upprepas. Vi har illustrerat mönster med olika uttrycksformer och översatt dem från rörelse till symbol, samt kunnat uttrycka vad som kännetecknar ett upprepat mönster. Nästa steg blir att översätta prickarna till någon annan symbol, t ex bokstäver, föra in dem i tabeller, samt att skapa icke linjära mönster.

Med dessa övningar känner jag att barnen har skapat en förförståelse för fortsatt progression i mönsterarbete samt utvecklat förmågan att göra generaliseringar som är basen för det algebraiska tänkandet.

Att diskutera:

  • Hur tänker ni om arbetet med mönster i de tidiga skolåren?
  • Vilka är era erfarenheter av de kritiska aspekterna?
Share Button

2 reaktioner på ”Upprepade mönster i årskurs 1”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *