Ulrika Larsson

UlrikaLarsson
Ulrika Larsson

Uppdrag som förstelärare i Svedala kommun 2015-2021

Jag heter Ulrika Larsson och är förstelärare på Baraskolan som är en f-3 skola. Just nu är jag klassföreståndare i en åk 3. Jag är legitimerad tidigarelärare i Svenska, Svenska som andra språk, Matematik, Engelska och Historia. Utöver läraruppdraget är jag också arbetsenhetsledare i arbetslaget. Uppdraget som arbetsenhetsledare har varit att med övriga arbetsenhetsledare på skolan planera pedagogiskt utvecklingsarbete för lärarlaget på skolan.

Jag ser kompetensutveckling som en del av läraruppdraget och känner mig öppen för att utveckla min professionalism. Dels genom att ta del av aktuell forskning, fortbildning, och genom handledning av lärarstudenter. Efter att ha genomgått Matematiklyftet och tagit del av upplägget för kollegialt lärande där, känner jag att det arbetssättet fått en mer tydlig och framträdande roll i min professionsutveckling.

Min syn på inlärning utgår från ett holistiskt perspektiv och jag tror att om aktiviteten startar som helhet i så autentiska situationer som möjligt skapas mening och sammanhang för elever och underlättar inlärning. Klassrummet är möblerat för att underlätta ett inkluderande arbetssätt där eleverna ska känna sig trygga, få arbetsro och tränas i att bli lärresurser för varandra. För att undervisningen ska bli konstruktiv för alla elever är deras förförståelse grunden för den fortsatta undervisningen och värdegrundsarbetet ständigt pågående. Just nu fokuserar jag på att utveckla mitt arbete med BFL (Bedömning för lärande). Jag känner att jag har höga förväntningar på elevernas prestationer och med det menar jag att när eleverna utgår från sig själv så kan alla göra framsteg och känna sig lyckade.


Mina inlägg

Vi läser skönlitteratur och lär oss om forntiden

Vi har högläst boken ”Pojken och båten” av Robert Fisker. Boken tar oss tillbaka till övergången mellan jägarfolk och odlarfolk ...

Textanalys i årskurs 3

I min förra blogg beskrev jag elevernas pågående arbete om deras närområde. Vi har rört oss i dåtid, nutid och ...

Ämnesövergripande arbete om elevernas närområde

I min sista blogg för vårterminen 2020 beskrev jag hur tvåorna på skolan gemensamt följde och dokumenterade arbetet med den ...
/ / Årskurs F-3, Baraskolan, Bild, SO, Svenska

Vi dokumenterar förändring i närområdet

Bara är ett samhälle i förändring och som under några år vuxit och brett ut sig. Nya villa- och radhusområden ...

Att synliggöra normer, skapa medvetenhet och gå vidare till handling

Nästa steg i det kollegiala arbetet med våra SKA-mål på Baraskolan Under nästa läsår, i det fortsatta SKA-arbete om inkluderande ...

Ljudmiljöer för lärande

I det kollegiala arbetet på Baraskolan fördjupar vi oss nu i att skapa samsyn runt begreppen ”Tillgängliga lärmiljöer” samt vidareutveckla ...

Vi skapar samsyn kring tillgängliga lärmiljöer

I skollagen står det i 2 kap, paragraf 35: För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs ...

Lärpar och sekvensbilder som stöd för berättande text i åk 1

I läroplanens del 1, Skolans värdegrund och uppdrag kan man läsa följande: ”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom ...

Varierad undervisning med EPA

Varierad undervisning med aktiva elever i årskurs 1 med KL-strukturen EPA Ny läsläxa Under veckan som gått har vi startat ...

Kollegahandledning med reflekterande team

Under detta läsår går jag tillsammans med andra kolleger i Svedala kommun ledarskapsutbildning. Vi läser litteratur och provar modeller för ...

Dagliga rutiner som uppmärksammar alla elever varje dag

På min arbetsplats följer vi klasserna från årskurs ett till årskurs tre, och i våras lämnade jag ”mina” treor vidare ...

En likvärdig skola – går det?

Att ett nytt läsår startar är något som ofta syns i olika butiker där det några veckor innan skolstart frontas ...

Vi skapar förförståelse för programmering i åk 3

Från och med 01-07-2018 börjar de reviderade delarna om ”Digital kompetens” i Lgr 11 gälla på skolor runt om i ...

Aktivera eleverna som resurser för varandra

Under årskurs tre har vi haft en skrivuppgift som går ut på att skriva berättelser om olika hus. I en ...

#metoo, vikten av att se genus för att kunna främja jämställdhet

#Metoo, #Tystnadtagning, #Visjungerut, #Närmusikentystnar, #Medvilkenrätt, #Imaktenskorridorer, #Teknisktfel, #Vikokaröver, #Timeout, #Vardeljus, #Tystdansa, #Deadline, #Orosanmälan, #Räckupphanden, #Ickegodkänd, #Tystiklassen... De sista uppropen kommer ...

Vi tränar förmågor tillsammans

I Lgr 11, i kapitel 1 och 2 finns de mål och förmågor som undervisningen ska sträva mot och som ...

Läsaktiviteter på olika sätt i åk 3

Självständig läsning Varje morgon smyger barnen in i klassrummet, hämtar sina lådböcker och har självständig läsning. Denna aktivitet har olika ...

Ger elevledda utvecklingssamtal högre måluppfyllelse?

Vid två tillfällen per år bjuder skolan in föräldrar till trepartssamtal/ utvecklingssamtal, där elevernas individuella utveckling diskuteras. Samtalet ska informera ...

Vi repeterar likhetstecknets betydelse

Förra läsåret, när klassen var ettor, bloggade jag om när vi jobbade med likhetstecknets betydelse. Då jobbade vi med tecknets ...

Faktatexter och vetenskapliga bilder

Vi har i samband med arbetet om olika årstider tittat på vad djur men framförallt fåglar gör på vintern med ...

Pokémon skapar förståelse för skrivandet

Pokémon hjälper barnen skapa förståelse för hur man skriver berättande text Så har ännu en lärarstuderande, Isabel, avslutat sin fyraveckorsperiod ...

Vinster med att handleda lärarstuderande

I ett läraruppdrag ingår många olika saker och i mitt ingår bl a att handleda lärarstuderande. Jag har gjort detta ...

Talpärlor som hjälp att fördela utrymmet i gruppen

På vår skola brukar det komma en pedagog några gånger per termin och i skrivande stund är jag inte säker ...

Upprepade mönster i årskurs 1

"I matematiklyftets algebramodul kan man läsa om att barn ofta har många erfarenheter av att skapa mönster på olika sätt ...

Historiska begrepp i de tidiga skolåren

För de små barnen i skolan är det ofta så att de ”går i skolan” och gör ”skolsaker”. Att skilja ...

Att utveckla förståelse för likhetstecknets innebörd

Jag arbetar i en årskurs 1 och arbetet under första läsåret handlar undervisningen till stor del om att lägga en ...

Tanketavla i matematik

Tanketavla som stöd för att utveckla elevers förståelse för olika uttrycksformer i matematik För att kontrollera att eleven har förstått ...

Meningsfulla läxor?

Meningsfulla läxor? För några år sedan reflekterade kollegiet på skolan över vad begreppet läxor innebar. Vad syftet med läxor var, ...

Språkutvecklande arbete i ettan

Detta läsår arbetar jag i årskurs ett och det är åter dags för det spännande arbetet med den tidiga läs- ...

När problemlösning blir rutinuppgift

Jag har under två läsår, tillsammans med några kolleger på skolan, deltagit i matematiklyftet. Vi har arbetat med ett matematiskt ...

VÖL-schema som stöd för att synliggöra lärandet

I Svedala kommuns skolor pågår utveckling av arbetet med att synliggöra elevernas lärande. Det finns många olika metoder för detta ...

Läsgrupper – stödstruktur för tidig läsinlärning

Att läsa och förstå det man läser är grunden för att kunna delta i olika aktiviteter i skolan. Att skapa tillfällen för ...

 

Share Button

Undervisning och lärande