Tillsammans är vi starka

samsyn och lektionsstruktur, utveckla elevers ansvarstagande del II

“Efter höstlovet kör vi” Studieron och elevernas ansvarstagande behövde stärkas. Vi, arbetslag 7-8 på Aggarpskolan hade under inledningen av terminen ägnat mycket tid åt ordningsregler och yttre ramar (Läs Ett arbetslags väg mot samsyn och struktur) och kände nu att det var hög tid att de kollegiala och pedagogiska diskussionerna vi haft angående ramar kring innehållet i undervisningen mynnade ut i konkreta förändringar i klassrummen. 

Vi bestämde att efter höstlovet är alla noggranna med följande vid lektionsstart: datum/dag och lunch 🙂 , tydligt mål för lektionen och syfte. Varje lektion avslutas med att eleverna ställer sig bakom stolarna och man gör någon reflektion kring lektionens innehåll. Vi bestämde också att på måndagar under lektionstid så går eleverna in på sin Infomentor och kollar över sin vecka och funderar kring hur och när hen ska plugga? Behöver man kontakta någon lärare?  Vi skapade en digital loggbok i Classroom där eleverna skulle reflektera kring veckan med hjälp av följande frågor:

Fredag dag/månad/år
´ 1. Arbetsinsats under lektioner? 1-10 (10 är det högsta)
´ 2. Ämne som varit svårt under veckan?
´ 3. Jag behöver hjälp med…för att komma vidare i mitt lärande…
´ 4. Ansvar för läxor under veckan ? 1-10 (10 är det högsta)
´ 5. Samarbete med andra?
´ 6. God kamrat ?
Övrigt:

Infomentor, loggbok och ställa sig bakom stolarna blev ju konkreta förändringar för eleverna, medan dagordning för lektion, mål och syfte och avslut gjorde vi alla i någon form, men vi kände att vi kunde spetsa till oss där.  Målet för oss lärare var ju bättre studiero, mer ansvar och så klart större fokus på lärande. Sex veckor senare (19 december 2018)  har vi och eleverna utvärderat ovanstående punkter för att se var vi står idag och vad vi behöver vidareutveckla.

Utvärdering åk 7 ägare av sitt lärande (78 elever)

66,7% av eleverna går in på Infomentor och planerar sitt skolarbete. Eleverna har fyllt i länken helt på egen hand och här tror jag en del tänkt att frågan syftar på att de ska gå in på Infomentor hemma och inte på den stund vi gör det i skolan. Dock finns det en hel del att arbeta med när det gäller studieteknik och planering av arbete och glädjande är att nog många tänkt att det inte är tillräckligt att “titta in i Infomentor”. Vad gäller loggboken så har vi lärare redan börjat diskutera hur vi kan förändra loggboken för att nå dom som reflekterar och skriver lite och som behöver utveckla denna förmåga mest. 35,5% eller 27 elever upplevde att loggboken gjorde det lättare att berätta vad de behöver hjälp med. Några citat:

Om jag har det svårt med det ämnet den veckan så har det varit lätt att skriva det i loggboken och då har jag även fått lätt med att komma igång snabbare för att jag har fått hjälp med det ämnet.

det kan bli svårt att få tag i lärarna och då blir det lättare att skriva det för då vet man att läraren ser det

Loggboken gör så det blir lättare att komma ihåg saker.

När vi använt loggboken har jag insett att jag kan jobba bättre än vad jag gör och jag kan om jag vill.
Loggboken har gjort så att det har blivit roligare att plugga, och man tar mer ansvar.

Gemensamt för dom som upplever att den inte gör skillnad är att de upplever att de inte får feedback på det de skriver. Vi lärare måste också tydliggöra att vi pratar med varandra. Har de inte sin mentor i t.ex. slöjd så tror eleverna inte att de kan få svar på sina frågor via loggboken.

När det gäller mål för lektionen och lektionsstruktur så hade vi nog egentligen vår samlade erfarenhet snarare än forskning att luta oss mot i våra inledande diskussioner när vi beskrev det som viktigt för lärande, studiero och ansvarstagande. Skolinspektionens rapport Skolans arbete för att säkerställa studiero lyfter verkligen fram att studiero främjas av tydliga lektionsstrukturer och ett tydligt ledarskap i klassrummet.

Att undervisningen har ett tydligt fokus och är varierad är faktorer som ger goda möjligheter för eleverna att lära.

Granskningen visar att lärarens förmåga att genomföra undervisning med tydliga strukturer och med en variation av arbetsformer i hög grad påverkar såväl elevernas engagemang och aktivitet som studieron.

Vår ökade medvetenhet och fokus på att tydliggöra mål har gjort avtryck och våra elever är väldigt medvetna om att de behöver veta vart de ska för att lyckas.

 

Under terminen har vi förutom fokusområden som beskrivits ovan även arbetat mycket med språkutveckling i alla ämnen, och med väldigt  lite inslag av elevinflytande. Jag tyckte därför en avslutande fråga där eleverna får välja en sak som de kan ändra på för att de ska lyckas bättre vore intressant att synliggöra. Nu är ju alla alternativ viktiga för lärandet men för att få en snabb inblick i vart vi ska lägga fokus var frågan nedan intressant:

Om du fick ändra på en sak under lektionerna så att du ska lyckas bättre vad skulle det vara?

Blå 29,5% Bättre studiero (23 elever)

Orange 21,8%  Tydligare förklaring varför jag behöver kunna det jag arbetar med (17 elever)

Grön 16,7% Mer grupparbete, tex rollspel (13 elever)

Rosa 11,5% Träning ord och begrepp  (9 elever)

Lila 10,3% Mer diskussioner (8 elever)

Röd 6,4% Tydligare mål, vad jag ska kunna (5 elever)

Ljusblå 3,8% Påverka mer av upplägg, sätt att redovisa (3 elever)

Mycket tänkvärda och viktiga förbättringspunkter att beakta när vi startar nästa termin för att ge våra elever än bättre förutsättningar att lära sig.  Att ständigt ompröva, utvärdera och finna lösningar tillsammans med kollegor är viktigt.  Otydliga ramar och oklart syfte leder till bristande studiero och sämre lärande enligt Skolinspektionens rapport: Skolans arbete för  att säkerställa studiero.  Våra elevers enkätsvar visar också tydligt att vi måste förbättra vårt sätt att förklara hur det valda innehållet och arbetsuppgifterna ska förstås i ett större sammanhang. Varje lektion ska starta med en presentation av lektionsinnehållet följt av ett samtal om vad det är tänkt att eleverna ska lära sig och varför.

Att diskutera

  • Hur förklarar du innehållet och arbetsuppgifterna i ett större sammanhang? (Syfte)
  • Hur gör du för att eleverna själva ska tänka kring syfte?
  • Ge tips på ett intresseväckande sätt att presentera syfte?

Fördjupa dig mer:

Skolinspektionen

LRs bloggar

Edutopia

Share Button

En reaktion på ”Tillsammans är vi starka”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *