Tankar och metoder kring att se och beskriva olika perspektiv

Följande finns att läsa i Lgr 11

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse                                                                                                                      Skolans värdegrund och uppdrag

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv                                                             Kursplan samhällskunskap

I historia ska undervisningen ge eleverna  olika perspektiv på sina egna och andras identiteter, värderingar och föreställningar.           Kursplan i historia

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter.                                                                                                               Kursplan i svenska


Utdragen visar på vikten av att undervisningen på olika sätt både omfattar olika perspektiv men också tränar eleverna att se olika perspektiv och formulera sig kring dem.  Att arbeta med olika perspektiv i skolan är viktigt både utifrån elevernas kunskapsutveckling  men också utifrån vår gemensamma värdegrund. Dessutom är förmågan att kunna ta och förstå andras perspektiv, och att uttrycka och förstå både egna och andras känslor, trosuppfattningar och åsikter en viktig del i den sociala utvecklingen.

Att se och formulera sig kring olika perspektiv är något som kräver medveten träning med stöd av strukturer samt språklig träning kring ord/fraser som är lämpliga att  använda när eleverna ska beskriva olika perspektiv.  

I boken Språkutvecklande SO- undervisning har jag hämtat metoderna med perspektivlista och loopar som jag använder mig av i min undervisning.

Perspektivlista – att använda och återkomma till en och samma perspektivlista där de vanliga perspektiven inom det aktuella ämnet finns har visat sig vara ett gott stöd. Min erfarenhet säger mig att elever har svårt att själv hitta perspektiv att tänka kring  i olika frågor och att deras resonemang då blir ganska platta jämfört med när de använder givna perspektiv. Stödfrågorna och stödmeningar fungerar som språkligt stöd och kan användas eller plockas bort beroende på vad eleverna har för behov. Nedan ser du ett exempel på en perspektivlista.

Miljöperspektiv

Hur påverkas miljön av …?

Miljön påverkas positivt eftersom…. Miljön påverkas negativt eftersom….

Individperspektiv

Hur påverkas individen…?

Individen påverkas positivt eftersom… Individen påverkas negativt  eftersom….

Samhällsekonomiskt perspektiv

Hur påverkas samhället av…?

Samhället påverkas positivt eftersom…. Samhället påverkas negativt eftersom…?

Loopar – är en metod som utgår från att eleverna genom kortskrivning kopplat till en och samma frågeställning  ges möjlighet att se och uttrycka olika perspektiv.  Den senast loopen jag gjorde utgick från Upplysningens tankar och hur olika samhällsgrupper tänkte kring  b l a maktdelningsprincipen och tanken om att människor kan fatta egna beslut. I detta fall krävde övningen att eleverna hade förkunskaper om samhället och människors olika förutsättningar vid tiden för Upplysningen. 

Loop 1 : kungen

Lopp 2: bönderna

Loop 3:  prästerna

Loop 4: kvinnorna

Därtill gjorde vi ett rollspel där representanter från olika samhällsgrupper fick debattera Upplysningens tankar. I ett av mina tidigare inlägg kan ni läsa mer om rollspel.

Att arbeta med moraliska dilemma utifrån olika etiska modeller är ytterligare ett sätt att träna eleverna att se olika perspektiv. Här är det viktigt att undervisningen inte stannar vid moralen d v s den personliga uppfattningen om vad som är rätt eller eller fel. Om man som lärare inte kopplar elevernas egna uppfattningar till de olika etiska modellerna som förklarar varför de tänker och agerar som de gör, uteblir möjligheten till insikt och förståelse för andras ställningstagande, deras perspektiv.

Vad ser du?
Vad ser du?

Genom att uppmärksamma olika perspektiv med stöd av moraliska dilemman kan man även synliggöra olika intressekonflikter. Ett exempel på detta är människors  önskemål om att höja sin levnadsstandard vilket  krockar med satsningar som görs för hållbar utveckling.  Utifrån intressekonflikterna kan  eleverna se att det finns olika sätt att se på problem men också olika sätt att lösa dem beroende på vad man värderar högst.

I svenskämnet ska eleverna  tränas att skriva olika typer av texter däribland argumenterande text. Detta är en textform som även passar inom bl a SO – ämnena. Jag arbetar här på två olika sätt, med skrivmall och modellering. En skrivmall är helt enkelt en mall med förtyckt text där eleven fyller i argument/tankar/åsikter/perspektiv. Användbara skrivmallar kan du hitta i Språkutvecklande SO – undervisning eller på nok.se.                                    I modelleringen utgår min undervisning från en av mig skriven text som vi analyserar utifrån innehåll och språkliga formuleringar. Därefter skriver eleverna egna texter med stöd av modelltexten.

Att lära eleverna se, resonera och uttrycka sig kring olika perspektiv är språkutvecklande och ett arbete som kan skapa handlingskompetens. Därtill är det ett viktigt demokratiskt uppdrag för skolan då det ger eleverna möjlighet att värdesätta samhällets mångfald. 

Att fundera och samtala kring: 

  1. På vilka olika sätt omfattas din undervisning av olika perspektiv som ger eleverna möjlighet att värdesätta samhällets mångfald?
  2. Vilka metoder använder du för att träna dina elever i att se och uttrycka sig kring olika perspektiv?
  3. Vilka svårigheter ser du med att undervisa kring att se och uttrycka olika perspektiv?
Share Button
Om författaren
Förstelärare Spångholmsskolan | annica.eldh@svedala.se

Legitimerad lärare i åk 3–9 i svenska, historia, religion, samhällskunskap och geografi. Arbetslagsledare för arbetslag 7–9.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *