Etikettarkiv: Matematiklyftet

Nästa steg i matematik – utmana alla elever

Denna termin har jag valt att fokusera på matematik och som jag skrev om i mitt tidigare inlägg, började jag genom att fördjupa mina kunskaper om det språkutvecklande arbetssättet. I detta inlägg valde jag att titta närmare på de elever som ständigt behöver utmaningar; de elever som behöver få möjlighet att få en relevant stimulans för att fortsätta sin utveckling framåt. Jag vill kunna ge eleverna en fördjupning med en utmaning som tar eleven vidare i sitt lärande och inte bara kasta ut någon extrauppgift.

Bild: Pixabay.com
Bild: Pixabay.com

Fortsätt läsa Nästa steg i matematik – utmana alla elever

Upprepade mönster i årskurs 1

“I matematiklyftets algebramodul kan man läsa om att barn ofta har många erfarenheter av att skapa mönster på olika sätt innan de börjar skolan och hur man kan använda deras erfarenheter om mönster på ett medvetet sätt i undervisningen.”

I Lgr 11 och kursplanen för matematik åk 1-3 står det följande i texten om mönster Fortsätt läsa Upprepade mönster i årskurs 1

Att välja digitala verktyg på ett medvetet sätt

“I Sverige görs stora satsningar inom it i skolan. Denna studie visar på vikten av att satsningarna är väl genomtänkta och pekar på behovet av en diskussion kring dess förutsättningar, potential och utformning. En förklaring, menar OECD, till att studien överlag inte visar några positiva samband mellan hög it-användning i skolan och elevprestationer, är att det saknas kunskap om hur it ska användas på rätt sätt. Lärarens undervisning är den viktigaste faktorn för elevers lärande. It kan utgöra ett viktigt hjälpmedel i skolan, förutsatt att det används på rätt sätt” (citatet är hämtat från Fokus på).

Hur kan vi säkerställa att vi använder digitala verktyg på rätt sätt? En början kan vara att vi kritiskt utvärderar och analyserar verktygens funktion och syfte för att försäkra oss om att det leder till ökat lärande för våra elever. Men hur vet jag  då att appen är bra? Kommer elevernas matematikkunskaper öka om jag använder det här datorprogrammet?  Tillför användningen av det här digitala verktyget något till undervisningen? Det är några av de frågor vi bör ställa oss redan när vi planerar våra lektioner. Fortsätt läsa Att välja digitala verktyg på ett medvetet sätt

Att utveckla förståelse för likhetstecknets innebörd

Jag arbetar i en årskurs 1 och arbetet under första läsåret handlar undervisningen till stor del om att lägga en grund och skapa en kultur för hur arbetet i klassrummet ska utföras. Hos mig och barnen finns det redan en del förväntningar och invanda mönster för detta men det är inte alltid säkert att dessa förväntningar stämmer helt överrens med varandra. Barnen har erfarenheter med sig till klassrummet vilket gör att de agerar på det sätt som de tror förväntas av dem och som är bekant för dem. Det kan uppstå svårigheter om man vill göra något som avviker från hur det brukar vara. Det finns ett så kallat ”Didaktiskt kontrakt” mellan lärare och elever i de olika undervisningssituationerna. Fortsätt läsa Att utveckla förståelse för likhetstecknets innebörd

Utvärdera elevernas kunskaper med hjälp av Google Formulär

I mitt förra blogginlägg skrev jag om hur jag arbetat med statistik och verktyget Google Formulär. Jag tänker fortsätta att dela med mig av ytterligare ett användningsområde för verktyget. Alltså blir det lite Google Formulär igen.

Den här gången använde jag Google Formulär för att utvärdera elevernas kunskaper inom området taluppfattning i matematik. Så här gjorde jag: Fortsätt läsa Utvärdera elevernas kunskaper med hjälp av Google Formulär