Synliggöra elevernas skrivutveckling

Jag har under hösten tagit emot nya ettor och det känns alltid som en spännande nystart med möjlighet att förändra och förbättra strukturer i undervisningen. Vi har under hösten arbetat med att Skriva faktatext med cirkelmodellen och jag funderade på hur jag skulle få eleverna att se vilken utveckling de gjort i sitt skrivande. Jag kan inte bara säga till mina elever att de har lärt sig mycket om igelkotten eller lärt sig att sätta punkt. De behöver se det med egna ögon och få möjlighet att jämföra sina texter för att själv sätta ord på sitt lärande och förstå det.

Jag skriver meningar

Lärandemålet som vi arbetat med under flertalet svensklektioner, oberoende av kontexten, har under hösten ofta varit: “Jag skriver meningar.” Det kan ibland kännas lite tjatigt att hela tiden påminna om mellanrum, stor bokstav och punkt. Istället inledde jag en lektion med att skriva samma lärandemål på tavlan, fast inte riktigt som jag brukar. Jag skrev såhär:

jagskrivermeningar

Barnen började skratta lite nervöst för de visste inte riktig om jag menade allvar eller om de borde vara lite oroliga för sin fröken. De förstod ganska snabbt att jag hade glimten i ögat och de påpekade lite fint att jag nog borde använda mellanrum.

jag sKriveR MeninGar

“Du måste börja med en stor bokstav!”

“Det ska bara vara små bokstäver sen!”

Jag skriver meningar

“Du måste göra en punkt!”

. Jag skriver meningar

“Punkten ska vara sist!!!”

På tavlan stod det till slut fyra meningar och bara den sista var korrekt. Vi gick igenom vad jag gjort fel än en gång och jag skrev en checklista bredvid meningarna.

  • Mellanrum
  • Stor bokstav i början
  • Punkt i slutet

Mitt syfte med övningen var att få eleverna att själva formulera vad de ska tänka på för att lyckas bättre med att skriva meningar. William (2015) skriver att elever är bättre på att hitta fel i andras arbeten och att det är mindre risk att de sen gör samma fel i sina egna arbeten. Efter den här inledningen på lektionen gav jag mina elever en känd skrivuppgift som de genomfört en gång redan två månader tidigare. De skulle återigen skriva vad de visste om igelkotten och de skulle skriva meningar.

Jämföra texter

När barnen skrivit färdigt sin nya text gick jag runt till var och en och visade deras första text. Tillsammans läste vi högt, jämförde och jag frågade om de såg någon skillnad. Jag hade förberett frågor som handlade om innehållet i texten, textmängden, handstilen och att skriva meningar. Alla hade gjort framsteg och barnens reaktioner var inspirerande att bevittna, de var förvånansvärt överraskade. Ett barn upptäckte att hon istället för mellanrum använt streck mellan orden i den första texten. Någon hade gjort punkter efter varje ord. De såg direkt skillnad på texterna de hade skrivit och uttryckte själva att textmängden hade ökat genom att räkna antalet rader de använt i de olika texterna, meningarna hade blivit längre och de använde gemener i större utsträckning.

Portfolio

Jag har under hösten påbörjat en textportfolio till varje barn. I den finns efter en termin både dikter, faktatexter och återgivande texter. I Handbok i formativ bedömning (2015) skriver Dylan William om portfolion som ett särskilt effektivt sätt att göra självbedömningar. Elever som är medvetna om att deras arbete nu är bättre än det de gjort tidigare är även mer benägna att utveckla ett dynamiskt mindset.

I slutet av varje termin låter jag eleverna skriva texter om vad de lärt sig och vad de vill bli bättre på. I den här texten synliggörs inte bara elevens skrivutveckling. En elev som jag varit mycket bekymrad för vad gäller läsförmågan uttryckte att han ville lära sig läsa tjocka böcker och det var verkligen underbart att läsa. Även den här texten sparas i elevernas textportfolio tillsammans med terminens självporträtt.

Självporträtt till portfolio.

Avslutande ord

Under vårterminen ska vi återkomma till texterna om igelkotten för att bearbeta och förbättra dem tillsammans. Det är mitt uppdrag att utmana och stötta eleverna, för att de ska utveckla sina meningar och texter vidare. Mina elever ska så småningom få tillbaka texten de skrev nu i december för att bearbeta den och därefter jämföra och se skillnaden igen. 

Att diskutera

  • Hur arbetar du för att synliggöra elevernas skrivutveckling?
  • Hur arbetar du med självbedömning?

Referens

William D. &  Leahy S. (2015). Handbok i formativ bedömning – strategier och praktiska tekniker. Natur och Kultur: Stockholm

Share Button
Om författaren
Förstelärare Marbäcksskolan | frida.celander@skola.svedala.se

Legitimerad lärare i svenska, matematik, NO och SO för förskoleklass och grundskolans tidiga år. En del av min tjänst är jag arbetslagsledare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *