Specialundervisning för alla elever

Satsar en elev på betyget A i engelska eller kämpar eleven med att klara kunskapskraven för betyget E i matematik? Då är eleven välkommen att delta i specialundervisning.

När jag möter de blivande sexornas föräldrar varje vårtermin så bjuder jag in alla elever till specialundervisning. Under elevens fyra år på högstadiet träffar alla elever på mig och extra anpassningar och/ eller särskilt stöd i något sammanhang. Att välkomna alla från start lägger grunden till framgångsrika och effektiva specialpedagogiska insatser framöver. Jag tänker att varje elev är speciell och har sina unika behov och styrkor. Genom att bjuda in och inkludera alla i specialundervisningen ges ökade möjligheter att arbeta för att undanröja hinder i lärmiljön. Målet är att alla elever ska få arbeta och utvecklas så långt som möjligt. Målsättningen är att arbeta förebyggande och att ge hjälp och stöd i ett så tidigt skede som möjligt. Att tidigt kartlägga och sätta in extra anpassningar och stöd inom ramen för undervisningen utjämnar elevers olika förutsättningar. Jag lär känna eleverna och kan tillgodose deras behov i samarbete med eleven, elevens föräldrar och lärare. Det är skolans uppdrag att ”undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.” (Lgr 11 s 8)

En personligt utformad arbetsplats i Stjärnsalen
En personligt utformad arbetsplats i Stjärnsalen

Specialundervisning kan vara allt från extra anpassningar i klassrummet som t ex inlästa läromedel och hörlurar till särskilt stöd som t ex en egen arbetsplats, ett personligt utformat schema och enskild undervisning. Det kan vara att skapa tolerans, trygghet och förståelse. Det kan också vara mer tid, vuxenstöd, lugn studiemiljö, struktur, alternativa verktyg, extra träning och studieteknik. På min arbetsplats utgår specialundervisning från elevernas behov och sker delvis ute i olika klassrum och delvis i två centralt liggande lokaler, Stjärnsalen och Solsalen. I dessa rum kan elever arbeta enskilt eller i grupp med stöd av specialpedagog. I lokalerna erbjuds särskilt stöd i olika omfattning. En del elever kommer dit nästan varje dag och andra vid några tillfällen per läsår. Det arbetas med alla skolämnen och även med att motivera, samtala och skapa känsla av trygghet och sammanhang. Dessa lokaler används också av t ex skolidrottsföreningen, till rastverksamhet, vid läxhjälp och som möteslokal för lärare, föräldrar och elever. Att använda specialundervisningens lokaler till alla elever och till skolans personal gör att de blir en naturlig del av skolans verksamhet.

En arbetsplats för studiero
En arbetsplats för studiero

Vad utmärker en inkluderande skola? Specialpedagogikforskarna professor Claes Nilholm och docent Kerstin Göransson skriver i FoU-rapporten Inkluderande undervisning- vad kan man lära av forskningen? (2014) att fem kriterier måste uppfyllas:

• gemenskap på olika nivåer
• ett enda system (till skillnad från ett för ”vanliga” elever och ett för elever i behov av stöd)
• en demokratisk gemenskap
• delaktighet från eleverna
• att olikhet ses som en tillgång.

Inkluderande undervisning- vad kan man lära av forskningen?

Fördelar med att alla får delta i specialundervisningen vid något tillfälle är att många elever får en känsla av att olikheter är en tillgång för skolan. Man blir ödmjuk för andras motgångar, hjälpsam och förstående. Elever som är i behov av särskilt stöd och avskildhet kan ibland ta med en kompis till Stjärnsalen. Om man grupparbetar, tar man med sig sin grupp. En annan gång är jag, som specialpedagog, med i klassrummet. Lyhördhet och flexibilitet krävs för att alla ska lyckas, liksom respekt och förståelse för att alla är unika. På skolan finns särskilt stöd för alla och alternativa verktyg, muntliga prov och att arbeta i Stjärnsalen är något vem som helst kan prova på. Eleverna är i hög grad delaktiga i planeringen av hur extra anpassningar och/ eller det särskilda stödet ska utformas. Ämneslärare kommer ibland till Solsalen och undervisar och jag finns ofta ute i olika klassrum. Känslan av att gå ifrån klassen för att få särskilt stöd ”någon annanstans” är oftast inte någon positiv känsla för eleven. Att befinna sig i ett klassrum och inte kunna koncentrera sig, inte förstå eller inte må bra kan också vara otroligt jobbigt. Känslor av utanförskap vill jag försöka undvika bland eleverna på min arbetsplats. Att som elev känna sig inkluderad i skolan skapar förutsättningar för att lyckas.

Möblerat för grupparbete i Stjärnsalen
Möblerat för grupparbete i Stjärnsalen

 

Att diskutera

  • Hur är specialundervisningen organiserad på vår skola? Vilka för- och nackdelar ser vi med den organisationen?
  • Hur kan vi arbeta för att specialundervisning blir en naturlig del av alla elevers skoldag?
  • På vilka sätt kan specialundervisning bidra till att alla elever lyckas i sitt skolarbete?
Share Button

8 reaktioner på ”Specialundervisning för alla elever”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *