Responsarbete och skrivutveckling

Det är dags att avsluta terminen, summera och blicka framåt utifrån elevernas behov och terminens framgångar. Den här terminen har jag jobbat intensivt med att skriva berättande text med mina grupper i svenska och då infört ett nytt moment för att stärka elevernas skrivande . 

Under sin tid på högstadiet ska eleverna i de olika ämnena möta olika typer av texter samt träna på att skriva några av dem. Att som elev bli en god skribent är inget som kommer av sig själv, det kräver mycket arbete av både eleven och läraren.  

Norsk forskning har formulerat fem framgångsfaktorer för skolans textarbete varav en faktor är att lärare gör elever uppmärksamma på hur texter kan bli bättre genom bearbetning så att innehållet går fram. Kärnan i detta arbete är att den respons som kommer från läraren kring textens kvaliteter och brister blir en del av skrivprocessen och inte något som endast avslutar ett skrivprojekt. Teknikens utveckling där eleverna oftast skriver texter digitalt har gjort att vi lättare kan följa våra elever i skrivprocessen. Ytterligare en framgångsfaktor som lyfts fram i forskningen är att lärare ska ha god kunskap om vad som utmärker en välskriven text utifrån sin genre och med explicit undervisning hjälper eleverna att nå dit. Annan forskning visar på att framgångsrikt responsarbete, under själva skrivprocessen, ska fokusera på innehåll och struktur, inte på språk och stil. Detta ska man naturligtvis inte hoppa över men forskningen menar att det kan göras mot slutet av en skrivuppgift.

Utifrån dessa olika framgångsfaktorer brukar jag arbeta med att i undervisningen visa eleverna guldmeningar tagna ur deras egna texter för att lyfta sånt som är bra men  även ta upp sådant som fler behöver stöd kring.  Genom att jämföra guldmeningarna med likartade meningar med sämre kvalitet (mina påhittade meningar) resonerar vi tillsammans oss fram till vad det är som gör de där meningarna och formuleringarna bra/mindre bra.  På det här sättet är eleverna med och bygger kunskap om skrivande. 

Vid årets skrivprojekt i både årskurs 7 och 9 la jag till ytterligare ett moment som jag anser blev lyckat. I båda grupperna arbetade vi som sagt med berättande text; Skriv dig in i bilden, där eleverna skrev en text utifrån en bild. Åk 7 skrev på temat Jagad och åk 9 skrev kring att vara soldat i första världskriget. En bit in i skrivprocessen, när jag gett eleverna individuell respons, la jag till ett par olika moment där jag hade explicit undervisning kring sådant eleverna visat behov av stöd kring. Undervisningen behandlade berättarteknik när man skriver just berättande text, och  då främst hur man genom ordval, meningsbyggnad – lång, kort mening och gestaltning kan skapa och förmedla spänning och specifika känslor med sin text. Efter min undervisning gav jag eleverna specifika  uppdrag att leta upp minst ett ställe i sin text där de skulle bearbeta sin text och utveckla den just utifrån det undervisningen handlat om. De skulle även färgmarkera det de skrivit så att jag lätt kunde hitta det och ge ytterligare specifik respons. 

Med det här sättet att jobba samverkar de framgångsfaktorerna jag nämnde ovan: respons på elevernas texter under skrivprocessen med fokus på innehåll och explicit undervisning utifrån elevernas behov och lärarens kunskap.  Jag ser också att eleven ges fullt ansvar för sin text och dess innehåll men med stöd av mig som lärare. Responsen  blir ett samarbete mellan läraren och elev där eleven ges de verktyg denne behöver för att bli en självständig skribent och nå högre måluppfyllelse.

Att fundera kring:

  1. På vilka sätt ger du respons på elevernas skrivna texter?
  2. Hur kan du utveckla ditt sätt att ge respons på elevernas texter utifrån de framgångsfaktorer jag nämnt i min text?
  3. På vilka sätt har du explicit undervisning kring skrivteknik och hur kan den utvecklas?
Share Button
Om författaren
Förstelärare Spångholmsskolan | annica.eldh@svedala.se

Legitimerad lärare i åk 3–9 i svenska, historia, religion, samhällskunskap och geografi. Arbetslagsledare för arbetslag 7–9.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *