Resan mot läraryrket

Innan lovet kom våra nya lärarstudenter. Jag minns min tid som lärarstudent på Klagstorpsskola. Där blev jag så väl emottagen och kände mig nästan omgående som en i arbetslaget. Jag fick uppmuntran och stöd i att prova olika lektionsupplägg. Jag minns med viss genans några av mina första lektionsupplägg. Vad de grundades på minns jag inte och kan heller inte härleda. Det jag saknade från utbildningen var, hur man planerar ett arbetsområde och även enskilda lektioner från grunden, med stöd i läroplanen.

Det är därför med glädje som jag ser hur min nuvarande lärarstudent, som går termin fem, planerar lektionerna med tydlig koppling till styrdokumenten. Planeringarna är noggrant upplagda och de bygger vidare på varandra. Samtidigt finns det utrymme för att tillvarata elevernas tankar och respons. På utbildningen har hon sett och lärt sig olika sätt att planera upp undervisningen. Skillnaden är stor mellan henne och mig vid samma tidpunkt i utbildningen. Hon känner sig bekväm med att planera upp olika arbetsområden och lektioner, det gjorde inte jag. Men det finns delar som rör själva genomförandet som hon tycker skaver lite. I sin reflektion över föregående VFU-period skrev hon så här:

”Det jag skulle vilja bli bättre på är att kunna motivera varför jag gjort som jag gjort, att jag ska tänka mer på varför jag gör visa saker. Just nu tycker jag att det känns mer som att jag bara gör och jag vill bli bättre på att tänka på varför jag gör det. Det känner jag att jag blivit bättre på sedan den förra VFU-perioden, och jag har också varit bättre på att skriva i min loggbok om saker som har hänt. Vilket gör det lättare att kunna gå tillbaka och reflektera över olika händelser”.

Min student skriver regelbundet loggbok kring både hennes egna lektioner, övrig undervisning och händelser under VFUn. Att skriva loggbok ger en möjlighet att gå tillbaka och se vad man gjort, hur det blev och därmed att reflektera över varför det blev som det blev och sedan använda svaret för att blicka framåt.

I trepartssamtalet tillsammans med min students VFU-lärare lyfte vi fram och diskuterade hur min student kan förankra det hon gör i de lärandeteorier de lärt sig på utbildningen. Min student känner att de kurser de har på universitetet inte hänger ihop med det vi arbetar med när hon är hos oss.  Hon har läst kurser i både svenska och SO tidigt i utbildningen men det var precis i början vilket försvårar lite. Kopplingarna till det aktuella ämnet känns vaga. Här jag kan hjälpa henne genom att i början av VFU-perioden be henne ta med aktuell litteratur från de kurser hon haft sedan sist vi sågs. Vi kan diskutera och jämföra de lärandeteorier den bygger på med den litteratur och forskning jag lutar mig mot i min undervisning och hon kan sedan koppla ihop teorierna från ämneskurserna med planeringen av undervisningen.

Vid VFU-lärarens besök var lektionsmålet att Eleverna kan återberätta det lästa. Läsningen hade gjorts lektionen innan och nu fick eleverna återberätta muntligt. Att återberätta är ett bra sätt att rekapitulera föregående lektions innehåll och lärande. Eleverna hämtas upp igen och innehållet kan byggas på vidare. Det var tydligt att innehållet och arbetssättet var utvalt med tanke på vårt pågående arbete och på den aktuella gruppens förutsättningar och behov. Vi kunde se att min student hade använt reflektioner från sin loggbok inför planeringen och genomförandet av hennes lektioner denna termin. Något som också framgick var att hennes planering utgick från de didaktiska frågorna: vad, hur och varför. I slutet av lektionen knöt hon ihop innehållet genom en gemensam reflektion över det lästa och eleverna fick möjlighet att utvärdera lektionen.

Min reflektion: Min student visar på flexibilitet, förmåga att lyssna in eleverna och tydligt ledarskap. I början av en ny VFU-period auskulterar hon och bygger upp relationen med eleverna igen, detta bör hon fortsätta med. Jag uppmuntrar henne att iaktta och fråga kring det vi gör både när det gäller undervisningen och hur vi lägger upp det gemensamma arbetet kring raster, utvecklingsarbete med mera. Det är viktigt att hon fortsätter prova sig fram utan att vara rädd för att misslyckas. En lektion som inte går som det var tänkt erbjuder tillfälle för reflektion. Varför blev det så här? Hur kan jag göra nästa gång?

Att ha förmånen att följa henne ger ett ömsesidigt lärande för såväl mig som eleverna och vi ser fram emot hennes nästa VFU-period.

Att diskutera:

  • Vilka lärandeteorier grundar du din undervisning på?
  • Skriver du som färdig lärare loggbok eller liknande?
Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *