Relationer i klassrummet

”Jag ler inte mot mina elever förrän mitten av vårterminen.”

Citatet är från en lärare som jag träffade under mina första år som lärare. Det visade på hur hen bemötte sina elever och att det var bäst om de inte visste så mycket om hen. Samt att i klassrummet var eleverna för att lära sig inte för att socialisera sig. Idag kan detta citat tyda sig ganska märkligt. Varför? Det är det som jag tänkte reda ut i denna text.

Relationen mellan lärare och elev har alltid varit viktig för att kunskapsutbyte skall kunna ske. Om där inte finns någon relation saknas det även tillit och finns det ingen tillit så finns det ingen legitimitet eller respekt. Ledarskap är något som återkommer när man pratar om en lärares roll i klassrummet. Om vi koncentrerar oss på ledarskap i klassrummet så betyder det ofta tydlighet, ordning och reda som skapar studiero och förmedla kunskap. Inte nödvändigtvis i den ordningen men dessa element ingår. Men dessa element ger elever förutsättning att lyckas och lärare en möjlighet att undervisa.

Vad är då viktigast för att det ska bli en lyckad utgång i klassrummet? Jag skulle vilja påstå att ingen är viktigast för vi kan inte nå någon utav detta om vi inte har en relation till våra elever. Har vi goda relationer till eleverna så har vi möjlighet att skapa en trygg lärmiljö för våra elever och därmed en bättre arbetsmiljö för alla i klassrummet. När vi når goda relationer i klassrummet så har vi nått en av de faktorer som starkast påverkar elevernas skolprestation. Men vem faller ansvaret på att denna goda relation uppstår och kvarstår? Skolverket skriver på sin sida om stöd i arbetet om relationer:

Dels är relationen ett verktyg för att skapa bättre arbetsmiljö, studiemiljö och lärande, dels är läraren mer ansvarig än eleverna för att skapa och stärka relationen. Relationen mellan lärare och elever är en professionell relation, inte vilken relation som helst.

Forskningsstudier visar att goda relationer är en av de faktorer som starkast påverkar elevernas skolprestationer. (https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/sa-skapar-du-goda-relationer-till-eleverna)

Som lärare så gäller det att ha en fingertoppskänsla för hur man ska skapa och bibehålla relationen. Det är svårt att läsa sig till hur man skapar en relation till sina elever, men det finns vissa grunder som man kan luta sig mot. En av de första delarna är att visa intresse för sina elever och ett engagemang i deras lärande och utveckling. Forskning visar att den aspekt som elever ofta nämner som en viktig faktor för vad som är en bra lärare är de som bygger relationer både i och utanför klassrummet. Bara genom att stanna upp i korridoren och prata med eleverna förstärker du relationen. Det måste inte vara något djupgående utan kan handla om hur det gick på fotbollsmatchen i helgen. Det tar vi med in i klassrummet och kan visa på uppmuntran när det gäller en uppgift. Här är det även viktigt att ge eleverna en andra chans om det inte gått så bra innan eller till och med en tredje, en fjärde…

Det är också viktigt att notera att en relation mellan elev och lärare inte alltid kommer att vara perfekt. Ibland kan det uppstå konflikter eller missförstånd, och det är viktigt att hantera dessa på ett konstruktivt sätt. Det kan inkludera att vara öppen för att lyssna på elevens synpunkter och försöka hitta en gemensam lösning som fungerar för alla parter.

Jag inledde denna text med ett citat från en lärare jag mötte tidigt i min lärarkarriär och jag anser att det var ett märkligt citat. En av anledningarna till att jag tycker att det är märkligt är för att idag så ryms det så mycket mer i ett klassrum än ordning och reda. Ett gott lärarskap består av: omtanke, värme och öppenhet för att lyssna på eleverna, undervisning som möter eleverna på deras nivå, respekt och att bli lyssnad på.

Frågor att diskutera:

  • Vad är några specifika steg som lärare kan ta för att skapa en positiv relation med eleverna?
  • Hur kan eleverna bidra till att bygga och upprätthålla en hälsosam relation med sina lärare?
Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *