Maria Danielsson

Jag heter Maria Danielsson och är förstelärare på Marbäcksskolan som är en F-3 skola. Jag är legitimerad lärare i svenska, matematik, No och So årskurs F-6.

Grunden i mitt klassrum bygger på att vi lär tillsammans. Eleverna stöttar och hjälper varandra att lyckas. Värdegrunden och respekten för varandras likheter och olikheter är en viktig del för att detta arbetssätt ska fungera. Det är i det ömsesidiga och genuina mötet som lärandet sker. Detta relationella förhållningssätt behöver våra elever stöd i och strukturer för. Exempel på olika metoder som ofta används i klassrummet som stöd i arbetet hämtas från Genrepedagogiken och Kooperativt lärande.

Jag vill utveckla undervisningen i kollegiala sammanhang. Tillsammans kan vi planera, genomföra, utvärdera och analysera vår undervisning och elevernas lärande. Tillsammans kan vi tänka så mycket större!

Att hitta matematiska händelser i en bild

I klassen har vi arbetat med räknehändelser. Sedan tidigare vet jag att eleverna behöver träna mer på att formulera en ...

Kan vi leka?

I elevernas huvud: Hur kom människan till jorden? Var människan först en apa? Eller var det Gud som skapade oss? ...

Vem styr innehållet?

Under höstterminen har vi arbetat med ett tema som handlat om hur det var att leva i Sverige och i ...

”Alltså, jag är inte rasist men…”

Utvecklingsarbete: Att motverka rasism i skolan Del 2 På Baraskolan är vi nu i full gång med vårt utvecklingsarbete kring ...

”Alltså, jag är inte rasist men”…….Utvecklingsarbete: Att motverka rasism i skolan Del 1

Rasism…vad är det egentligen och hur tar det sig uttryck? Hur tar sig rasismen uttryck i våra verksamheter, både bland ...

Rast för social utveckling

”Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Eleverna ska också ges ...

Att stärka relationerna i gruppen med hjälp av skönlitteratur

Det tar tid att lära känna sina elever och deras behov. Det har vi (lärare och fritidspersonal) inte minst fått ...

Möblering för lärande?

På vår skola har vi under förra terminen gjort ett kartläggningsmaterial i samverkan med SPSM med syfte att ringa in ...

Berätta mer och Lilla aktuellt skola

Att använda sig av nyheter i undervisningen har alltid varit lockande för mig även med de yngre barnen. Idag arbetar ...
Share Button

Undervisning och lärande