Scroll To Top

Frida Celander

Frida
Frida Celander

Jag heter Frida Celander och är förstelärare på Marbäcksskolan som är en F-3-skola. Jag är legitimerad lärare i svenska, matematik, NO och SO för förskoleklass och grundskolans tidiga år. En del av min tjänst är jag arbetslagsledare.

På Marbäcksskolan arbetar vi i team kring två klasser. Det här läsåret undervisar jag två klasser i årskurs 2 i svenska.

I mitt klassrum arbetar jag utifrån att alla elever ska vara aktiva och varje lektion använda och utveckla sina kommunikativa förmågor. När eleverna genomför en skrivuppgift på egen hand ska de inte vara första gången de arbetar med en sådan uppgift.  I min undervisning har litteraturen en självklar plats i det ständigt pågående arbetet med att främja elevernas läsintresse.


Mina inlägg

Utvecklingsarbete på Marbäcksskolan – analys av fysisk lärmiljö

På Marbäcksskolan skapar vi nu tillsammans ett nyläge i vårt utvecklingsarbete utifrån det mål och de teser som vi arbetade ...

Start, struktur och the end

På Marbäcksskolan har vi i förstelärargruppen ofta känt oss frustrerade över att våra lektionsslut av olika anledningar inte alltid blivit ...

Skriva dikter med sinnesschema

På Marbäcksskolan arbetar vi med ett tema om årstiderna under årskurs 1. En del av svenskämnets bidrag till temat om ...

Berättelseansiktet som stöd för textsamtal och textskapande

Jag har flera gånger skrivit berättelser med elever i de tidiga skolåren och har ofta upplevt att de haft svårt ...

Synliggöra elevernas skrivutveckling

Jag har under hösten tagit emot nya ettor och det känns alltid som en spännande nystart med möjlighet att förändra ...

Skriva faktatext med cirkelmodellen

Vad är fakta? Hur vet man att det är en faktabok? Varför skriver författare faktaböcker? Jag hade tagit med många ...

Strukturerad läs- och skrivinlärning i årskurs 1

Förra läsåret arbetade jag i förskoleklassen och har nu följt 77 barn upp i årskurs 1. De är indelade i ...

Att skapa läsintresse

Jag undervisar förskoleklassen i år och har förmånen att delta i Läslyftet tillsammans med alla förskollärarna i Svedala tätort. Vi ...

Att skriva sig till läsning i förskoleklass

I mitt tidigare blogginlägg Språkutvecklande arbete i förskoleklassen beskrev jag hur jag arbetar med Bornholmsmodellens första del, att höra ljud ...

Textsamtal i förskoleklass

“Elever som deltar i klassrumsdiskussioner blir verkligen klokare.“(Wiliam 2013) Det här är något som jag brukar prata om med eleverna ...

Bilderboken och matematiska samtal

På Marbäcksskolan påbörjade vi under förra läsåret ett utvecklingsarbete där målet är att elevernas förmåga att föra välutvecklade resonemang ska ...

Stödstrukturer i förskoleklassens läsförståelsearbete

Alla förskollärare och lärare som arbetar i förskoleklass i Svedala tätort deltar under det här året i Läslyftet. Vi arbetar med ...

Språkutvecklande arbete i förskoleklass

Bornholmsmodellen Alla förskoleklasser i Svedala kommun arbetar med Bornholmsmodellen som är en strukturerad modell för hur vi kan arbeta med ...

Sokratiska samtal – utvecklar textsamtalet och elevernas tänkande

Jag inleder alla textsamtal med en löpeld i ringen för att alla elever direkt ska vara aktiva. Innan löpelden får ...

Att arbeta med faktatexter

När mina elever gick i årskurs 1 arbetade vi gemensamt och parvis med att skriva enkla faktatexter om flyttfåglar och ...

Bockarna Bruse hjälper till

Att skriva en berättelse med inledning, handling och avslutning är klurigt. Hur kan vi ge våra elever i de tidiga ...

 

Share Button

Undervisning och lärande