Annica Eld

Annica Eld

Det är jag som är Annica. Jag jobbar på Spångholmsskolan i Bara där jag det här läsåret  undervisar i so och svenska i åk 8 och 9 . Jag är legitimerad lärare i åk  3 – 9 i svenska, historia , religion, samhällskunskap och geografi.  Delar av min tjänst består av att jag är arbetslagsledare för arbetslag   7 – 9. Under det här läsåret ska jag fortbilda mig inom svenska som andraspråk. Förhoppningsvis ger utbildningen upphov till  många nya tankar,  tips och idèer som ni kan ta del av i mina blogginlägg.

Jag arbetar ofta ämnesövergripande på så sätt att två eller flera     so-ämnen samverkar och ofta är är även svenskan en del av dessa arbetsområden. Detta är ett sätt att visa på hur vår värld hänger samman .

Delar av min undervisning utgår från att jag modellar och att eleverna sedan får träna i mindre grupp för att slutligen utföra uppgifter utifrån modellen/metoden själv.  Aktuell modell/metod  fungerar som lärstrategi  och gör att  läroprocessen kommer i fokus.

Mötet med den enskilde eleven och aktuell forskning gör att jag ständigt försöker utveckla min undervisning.  Förra läsårets möte med nyanlända barn har gjort att  jag tvingas se på min undervisning och planera den ur ytterligare perspektiv.

 Införandet av en till en har varit ett viktigt steg i mitt arbete med att möta eleverna utifrån deras villkor.  Utöver detta ser jag relationsbyggande som viktigt då goda relationer mellan lärare och elev är en bidragande del i elevens kunskapsutveckling.

 


Mina inlägg:

Samsyn genom dilemman

Enligt olika studier finns det flera framgångsfaktorer för  lyckosam skolutveckling där samsyn är en av dem. Att skapa samsyn i ...
/ / Spångholmsskolan

Yad Vashem, del 2: Biografiskt material i undervisningen om Förintelsen

Det har nu gått en tid sedan jag gick utbildningen om judiskt liv och Förintelsen vid Yad Vashem i Jerusalem ...

Responsarbete och skrivutveckling

Det är dags att avsluta terminen, summera och blicka framåt utifrån elevernas behov och terminens framgångar. Den här terminen har ...

Erfarenheter från utbildning vid Vad Vashem, Jerusalem. Del 1

Jag befinner mig i skrivande stund i Jerusalem. Här är jag i syfte att  förkovra mig i judisk historia och ...

Fan, helvete, jävlar, fuck! Språkhistoria genom svordomar

Ett språk är inte statiskt utan förändras med tiden och beroende på geografisk plats, detta eftersom ett språks förändring och ...

Etnografiskt perspektiv i religionsundervisningen

Etnografi är en datainsamlingsmetod för att analysera sociala och sociologiska strukturer genom olika former av fältstudier. Om man dessutom använder ...

Etisk kompetens genom skönlitteratur

Etisk kompetens innebära förmågan att reflektera etiskt, att utveckla empati för sina medmänniskor, att se saker och ting från olika ...

Stadsvandring i industrialiseringens Malmö

Under början av terminen läste vi om industrialiseringen i åk 9 och gjorde då en heldags stadsvandring i Malmö  där ...

Att påverka och förändra del 2

Musik har en stor inverkan på oss människor och därmed också på samhället. Många artister och band väljer dessutom medvetet ...

Att påverka och förändra del 1:  Kontinuitet och förändring

Redan 500 år fvt försökte Kung Kyros förändra och förbättra samhället genom lagstiftning. Under 1700 talet inleddes några av historiens ...

Ordspråk – källa till språkutveckling, omvärldskunskap och värdegrundsarbete

“Tiga är guld, tala är silver”, “Själv är bäste dräng”, “Bättre sent än aldrig”, detta är några av de ordspråk ...
/ / Årskurs 7-9, Spångholmsskolan

Högläsning och textsamtal grunden i att träna läsförståelse

Att läsa och förstå en text kräver mycket av eleven. Läsförståelse innebär inte endast att avkoda texten utan man måste ...

Murar och gränser – att se och beskriva utvecklingslinjer

Historia omfattas inte endast av det som hänt. Historia är även det som finns runt omkring oss och det som ...

Fältstudier för att planera inför framtiden och lösa problem

Studier kring geografiämnet i grundskolan visar att många lärare känner att tid och pengar hindrar dem från att genomföra fältstudier ...

Julkalendern – ett samarbete som skapar engagemang

Skriven text är troligen den mest vanliga textformen i skolan i det egna skapandet. Många av de texter eleverna skriver ...

Meningsskapande undervisning i historia med film, bilder och musik

En utmaning inom historieämnet är att forma undervisning som riktar sig till hjärtat för att uppnå riktig förståelse med djup ...

En resa till Förintelsens minnesplatser

Just hemkommen från Polen och en utbildningsresa i Historiografi, Förintelsens minnesplatser, sitter jag här i min soffa, alldeles uppfylld av ...

FN 3.0

Jag har i tidigare blogginlägg beskrivit ett projekt med FN som jag för några år sedan planerade tillsammans med Sandra ...

Muntliga prov i grupp

Nu när terminen är slut är det dags att göra bokslut och se över vad som fungerat bra, mindre bra ...

Nya tag med stöd av kollegahandledning

Det är måndag efter lunch, klockan är 13.00 och min lektion i svenska ska börja. Jag släpper in klassen i ...

Mitt drömsamhälle

I uppstarten av terminen jobbade högstadieeleverna på Spångholmsskolan intensivt med att sätta sig in i det kommande valet. Som en ...

Historia, samhällskunskap och svenska möts i arbetsområdet

Språk är makt Språk är makt. Genom språket kan man bl a motarbeta, uppmärksamma, medvetandegöra och förändra. Detta uppmärksammades i ...

Utveckla elevernas multilitteracitet genom det vidgade textbegreppet

Svenskämnet och de nationella testkrav som finns inriktas fortfarande främst mot läsning och skrivning av tryckt text men de verkliga ...

Att synliggöra vad som förväntas

Höga förväntningar är en av flera faktorer som spelar roll för elevers skolprestationer. För att kunna ha höga förväntningar på ...

Viktigt att förvärva skolspråket

Elever ska få möjligheten att utvecklas personligt, kunskapsmässigt och språkligt under skoltiden. En förutsättning för detta är att lärarnas undervisning ...

En lektionsserie i historia – att lära tillsammans

Det sociokulturella perspektivet på lärande menar att lärande utgår från sociala sammanhang där människor interagerar med varandra. Utifrån denna grundtes ...

Brevet till mig själv 2.0

Undervisningen i skolan ska främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden som grundas på kunskaper om mänskliga rättigheter och demokratiska ...

FN-projekt, ett språk- och kunskapsutvecklande arbete

Under de sista veckorna på terminen har jag arbetat med ett FN-projekt med mina klasser i geografi och svenska. Arbetet ...

Den flerstämmiga undervisningsmiljön

Framgångsfaktorer och utmaningar ur ett svenska som andraspråksperspektiv Jag har under min tid som lärare arbetat medvetet för att skapa ...

Stöttning

Enligt Pauline Gibbons är stöttning den temporära framåtsyftande hjälp som stöttar eleven att utveckla kunskaper, förståelse och färdigheter som de ...

Text + tanke + samtal = sant

Jag läser mycket skönlitteratur med mina elever. Naturligtvis gör jag det för att eleverna ska få träna sin läsförståelse men ...

Tankar om mottagande och undervisning av nyanlända

Under hösten 2015 började ett flertal barn som flytt från Syrien och Afghanistan på vår skola. Mötet med dessa elever ...

Tankar och metoder kring att se och beskriva olika perspektiv

Följande finns att läsa i Lgr 11 Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse     ...

Att låta eleverna möta människan bakom nyhetsrubriker och statistik

“När du berättade hur du tappade din brors hand i kaoset på tågstationen och att du troligen aldrig fått se ...

Goda effekter av planerad och “oplanerad undervisning”

I det här inlägget vill jag dela med mig av ett avsnitt i min undervisning kring kristendomen som mina elever ...

Prioritera – planera – strukturera

På Spångholmsskolan är  utvecklingssamtalen redan genomförda. Att ha utvecklingssamtal i inledningen på terminen upplevs av de flesta elever, föräldrar och ...

Religionsundervisningens olika dilemma

Jag upplever att jag möter större didaktiska svårigheter i ämnet religion än vad jag gör i något av de andra ...

Att leka – ett sätt att nå framgång i undervisningen

Elevernas ögon lyser av förväntan och de har svårt att sitta still i bänkarna av spänning. Från flera elever hörs ...

Varför gör vi så här? Att göra forskning och beprövad erfarenhet till en del av undervisningen

I skolan erbjuder vi eleverna många olika sätt att arbeta men hur ofta förklarar vi för dem varför vi väljer ...

Fältstudier – ett elevaktivt arbetssätt

Nästa termin tar sitt avstamp i den termin vi nu håller på att avsluta.  Det innebär att jag som lärare ...

Presentera, leda, samtala

Det muntliga nationella provet i svenska för åk 9, TALA, har ett upplägg som jag har gjort som en återkommande del ...

Att undervisa om Förintelsen

Nästan alla jag pratar med angående undervisning kring Förintelsen säger samma sak: “Det är viktigare än någonsin!” Det många  menar ...

Skönlitteratur i undervisningen

Jag undervisar för det mesta mina klasser i både so och svenska, vilket jag ser som en stor fördel då ...

Tankar om beröm i skolan

Att som lärare själv vara elev i något sammanhang är mycket lärorikt. Det är jag, en gång i veckan, på ...

Tankar om läxor

Precis som många andra i vårt samhälle funderar jag just nu mycket på läxans vara eller icke vara. Min utgångspunkt ...

Det flerstämmiga klassrummet

Jag har läst mycket bra litteratur som hjälpt mig att utveckla min undervisning, en av dem är Olga Dysthe bok ...

Nytt läsår, nya möjligheter!

Så har ett nytt läsår dragit igång, igen....... Ett nytt läsår innebär alltid nya möjligheter, möjligheter att förändra och förbättra ...

Modellandets inneboende kraft

I min undervisning utgår jag ofta från att visa hur eleverna kan ta sig an en uppgift genom att visa ...

Spelfilm i skolan? Javisst!

Att använda spelfilm i undervisningen är ofta uppskattat av eleverna. Det är dock viktigt att filmvisningen i skolan inte blir ...

VÖL – mycket mer än en modell för att träna läsförståelse av faktatext

Jag går just nu en kurs i RU, Reciprokal Undervisning i läsförståelsestrategier och har där kommit i kontakt med en ...

Bedömning – betyg – stress

Att hjälpa eleverna förstå hur de ska tänka gynnar både kunskapsutvecklingen och motivationen och den bästa metod som jag hittills ...

Målet kom i skymundan

Att skapa mottagare för elevernas olika arbeten är något jag ständigt funderar över och försöker pröva ut olika metoder för ...

Träning i lässtrategier på gång!

Efter att ha tagit del av reslutatet av PISA kring svenska elevers allt sämre läsförståelse har vi på Spången börjat diskutera vad ...
Share Button

Undervisning och lärande