Preflight checklist – ökat kollaborativt lärande

Sedan en tid tillbaka har mina elever ingått ett “skriv-utbyte” tillsammans med en annan skolklass i Skåne. Ett utbyte som har frambringat en väldig entusiasm, vidgat vår världsbild samt skapat ett klassrumsklimat med lärande i fokus. Utbytet är av enkel karaktär i form av brevskrivande i par. Ett arbetssätt som skapat lust och intresse för skrivande, i  synnerhet då det blev känt att texterna skulle läsas av en jämnårig ny publik. Det har även skapat samtal kring textgenrer och olika sätt att skriva. Breven blev snabbt väldigt viktiga för eleverna och resultatet av dem därefter.

I det inledande arbetet ställde vid oss massvis av frågor för att ta reda på vad uppgiften handlade om samt vad som förväntades av oss, t.ex:

Vad är ett brev?
Hur ser ett brev ut?
När skriver man brev?
Vad finns det för olika slags brev?
Vad är viktigt att tänka på när man skriver ett brev?

Därefter läste och granskade vi olika slags brev tillsammans.  Då upptäckte vi vissa genomgående mönster så som, datum, platser samt att dem ofta innehöll frågor och olika beskrivningar. Dessa iakttagelser skrev vi upp som gemensamma punkter på tavlan för att “komma ihåg” samt för att senare kunna använda dem som stöd i vårt eget skrivande. Avslutningsvis delades eleverna in i sina “skrivpar” för att planera sitt skrivande. Detta är par som jag har konstruerat utifrån elevernas personliga egenskaper och kunskapsnivå.

Texterna formulerades och eleverna blev snabbt “klara”. Mitt syfte med uppgiften var att aktivera eleverna som läranderesurser för varandra och därigenom skapa förutsättningar för kollaborativt lärande. En utmaning på lagom nivå för elever i årskurs 1.
De par som blev klara väldigt fort hänvisade jag åter till våra stödpunkter på tavlan varpå de fick ytterligare möjlighet att arbeta vidare med texten. Därefter förklarade jag att jag ändå inte ansåg att texterna var helt färdiga utan att vi skulle använda varandra för att förbättra innehållet ytterligare. Jag hade förberett en “Preflight checklist” med punkter som eleverna skulle använda för att kunna kontrollera varandras texter. Den här tekniken är särskilt användbar om det finns ett antal tydliga krav på de uppgifter som eleverna ska lämna in. Innan arbetet med checklistan kunde påbörjas återgav jag de punkter/krav som vi tillsammans  valt ut i inledningsfasen av arbetet.

  • Datum – Torsdagen den 3 oktober
  • Personbeskrivning – Beskriv vilka ni är, vad ni heter, vad ni har för intressen och ålder.
  • Frågor – Skriv minst tre frågor till mottagaren.
  • Interpunktion – Meningarna börjar med stor bokstav och avslutas med punkt.

Så innan eleverna fick lämna in uppgiften skulle den därför läsas igenom av ett annat skrivpar som utifrån checklistan skulle kontrollera så att alla krav var uppfyllda. Uppgiften gavs i form av en enkel checklista där eleverna prickade av varje enskilt krav. De krav som kontrollanterna ansåg inte fanns med eller återfanns i texten gick dem tillbaka med till sina klasskompisar som korrigerade och ändrade i texten. När samtliga krav var uppfyllda signerades checklistan av kontrollanterna och lämnades sedan in till mig. Detta arbetssätt sporrade verkligen eleverna att ta sitt jobb på allvar och det skapades flera samtal kring texternas innehåll och uppbyggnad,  i de olika grupperna.  

Avslutningsvis valde eleverna en passande bild som de klippte in i texten innan den sparades och skrevs ut. Det var med stor stolthet som vi sedan postade breven och återgick till det normala. Nu fanns dock en längtan efter att få svar och därmed sluta cirkeln.

Idag är glädjen total då vi har fått svar från vår vänklass och därmed är vi i takt med att planera för nästa omgång skrivande.

Att diskutera:

  • Hur skapar vi lust och motivation till elevernas skrivande?
  • Hur kan kollaborativt lärande skapa ökat ansvarstagande och lärande bland eleverna?
  • Inom vilka ämnen/arbetsområden kan vi arbeta med “preflight checklist” som arbetsmetod?
Share Button

2 reaktioner på ”Preflight checklist – ökat kollaborativt lärande”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *