Prata matematik

Alltför ofta domineras matematikundervisning av utantillinlärning och arbete med rutinuppgifter i matematikböcker. Om undervisning till störst del görs på detta sätt kommer elever ha svårt att utveckla andra viktiga förmågor i matematik såsom problemlösning, resonemang och begreppsförståelse. Hur lägger jag upp undervisningen så att mina elever tränar och utvecklar dessa viktiga förmågor?  

Inledning av lektion

Jag inleder ofta lektionerna med att ge eleverna en öppen uppgift eller ett problem. När jag väljer uppgift  har jag klart och tydligt bestämt mig för vilka mål jag har med undervisningen. Jag brukar ha med en uppgift eller ett problem där eleverna ska hitta så många lösningar som möjligt. Då måste varje elev tänka till och resonera istället för att bara sitta och lyssna på mig. Elever måste få tala och resonera om sina erfarenheter det är då de utvecklar och befäster sin kunskap. När jag ger en uppgift/ställer en fråga/startar en lektion låter jag alltid eleverna diskutera uppgiften i grupp innan jag låter eleverna svara. På så sätt blir alla elever involverade. 

En uppgift jag ofta använder mig av när vi ska börja vår lektion är att jag i förväg har skrivit ett tal på tavlan där jag har dragit streck till olika uträkningar. Eleverna får resonera i par och bestämma sig för en uträkning och diskutera det matematiska innehållet, som de sedan presenterar för klassen. Då får de ta del av  kompisarnas resonemang vilket är positivt och kan ge nya infallsvinklar hos dem samt möjliggöra att de vidgar sitt matematiska resonemang. 

Genomgång

I mina genomgångar försöker jag alltid få till en diskussion med eleverna. Det kan vara allt från ett begrepps betydelse, en uppgift eller en lösning. Genom att tillsammans diskutera i klassrummet, utvecklar eleverna bland annat sin förmåga att använda rätt begrepp i rätt sammanhang, förstå begreppets innebörd och sambanden mellan dem. När vi diskuterar låter jag alltid olika uppfattningar komma till tals och alternativa förklaringar utvecklas och undersöks.  På så sätt kan eleverna uppmärksamma vilka strategier eller metoder som de känner sig mest bekväma med och helt enkelt få möjlighet att lära sig hur de lär sig bäst. Jag säger ofta till eleverna att jag egentligen inte bryr mig om svaret som de kommer fram till utan hur de har gjort för att komma dit. På så sätt blir de medvetna om att de alltid måste redovisa sina beräkningar och resonemang  samt hur de har gjort för att komma fram till rätt svar. Genom att prata och sätta ord på saker, inser man ganska snart vad man kan eller behöver lära sig mer om. Och det är genom aktivitet man lär sig. När jag bedömer mina elevers förmåga att resonera fokuserar jag på hur väl eleven motiverar sina matematiska slutsatser.

Övningar

Jag arbetar ständigt med kommunikation mellan mig och eleverna, mellan eleverna och mellan eleverna och mig, hela tiden för att lektionerna ska vara så aktiva som möjligt och för att det är i samarbete med andra, när man använder sitt språk, som lärande sker. För att alla elever ska vara aktiva använder jag mig av små whiteboards i mitt klassrum. Det funkar både med digitala och analoga små whiteboards. När jag använder dessa tavlor, ser jag till att övningen är så öppen som möjligt. Alla olika övningar med dessa tavlor ska ge chansen att utmana elever och också att alla skall få lyckas. När jag ser på elevernas tavlor får jag direkt feedback på vad de förstått och vad jag behöver ta upp mer i undervisningen. 

Frågor jag kan ställa  när vi tränar matematiska begrepp med whiteboards kan vara :

  • Kvoten är lika med 5. Vad kan det ha varit för uppgift?
  • Summan av två tal är lika med 4,8. Vad kan det vara för uppgift
  • Arean på en rektangel är 12cm. Hur kan den se ut?

Med detta arbetssättet får jag  elever som förstår matematik bättre. Jag får elever som tycker att det är roligt med matematik. Jag får kort och gott, aktiva elever på mina matematiklektioner.

Att diskutera:

  • Hur arbetar ni/du för att bygga upp elevernas språk och begreppsförståelse inom matematiken?
  • Hur gör du för att få eleverna att prata matematik?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *