Positiv förstärkning – förstärk det du vill se mer av.

I perioder fastnar jag, och säkert många kollegor med mig, i att lägga mycket tid och fokus på att tillrättavisa och berätta för eleverna vad de gör för fel och felaktigt beteende i klassrummet. Det kan förstås vara nödvändigt ibland, men en mer långsiktig metod är att fokusera på vad eleverna gör bra och rätt. Positiv förstärkning är en metod som innebär att man uppmuntrar ett beteende genom att låta det följas av en positiv konsekvens, exempelvis i form av omedelbar positiv feedback. Grundtanken är att man fokuserar på vad eleven gör rätt istället för att ständigt påpeka deras fel och brister.

Om eleverna missköter sig är sannolikheten 10 gånger större att man får uppmärksamhet än om man sköter sig. I mitt klassrum vill jag utmana detta och ändra så att man får mer uppmärksamhet när man gör något bra och anstränger sig.

I denna bloggen beskriver jag några metoder jag använder mig av.

I bland hamnar jag i situationer som är svåra att hantera och bara leder vidare in i onda cirklar av tjat och upptrappade konflikter. Vid sådana tillfällen är det rimligt att ställa sig frågan vilken strategi man som lärare ska använda sig av. Jag har valt att arbeta med positiv förstärkning.  Att förstärka och uppmärksamma det som är positivt är både en mer effektiv och mer hållbar strategi än att bestraffa det som upplevs negativt.

Beteenden går att förändra

Positiv förstärkning är ett utmärkt sätt att höja elevernas prestationer och kunskap samtidigt som man också ökar deras motivation.

Rätt beteende ska uppmuntras och berömmas. Ju mer jag berömmer eleverna, desto lugnare blir det i mitt klassrum. Samtliga, både eleverna och jag mår mycket bättre av att se och berömma de som gör rätt, istället för att fokusera och skälla på de som gör fel. Min erfarenhet är att det blir lättare att skapa en god relation till eleverna när jag använder mig av positiv förstärkning. Goda och positiva relationer ökar tryggheten och även lusten till lärande.

Beröm rätt saker

Det finns lite olika sätt att ge beröm. Jag försöker fokusera på hur eleven anstränger sig med sin uppgift. Målet är att eleverna ska lyckas eftersom de arbetar hårt och inte ger upp. Jag brukar ofta ge beröm för processen i form av framsteg och handling istället för enbart resultatet. Genom att berömma eleverna för något de har kontroll över, till exempel att de har ansträngt sig eller arbetat fokuserat med en uppgift, ges de makten att själva lära och växa.

Genom att på ett medvetet och strategiskt sätt uppmärksamma och förstärka positiva saker kan man påverka beteendet i positiv riktning. Det är effektivt att uppmärksamma det som fungerar direkt och under tiden när eleven gör rätt. Försök att fånga sådana tillfällen och hjälp elever att tydliggöra och bryta ned vilka strategier som används vid det tillfället. Genom att förstärka och tydliggöra sådana beteenden och strategier ökar sannolikheten att eleverna ska anamma dessa.

Några tips.

  • Vid uppmuntran och beröm är det viktigt att tänka på att vara så specifik som möjligt och sätta ord på beteendet. Vad är det som eleven har gjort när han eller hon får beröm?
  • Tänk på att uppmuntra processen alltså inte resultatet.
  • Förstärk din muntliga uppmuntran med tydligt tonfall och kroppsspråk.
  • Vilka beteenden och vilka strategier är det som ni vill se mer av?Diskutera med klassen.
  • Prata generellt och allmänt om detta i helklass och uppmärksamma det beskrivna strategierna. Till exempel: hur uttrycka man sig vid konflikter? Hur visar man missnöje? Hur gör man när man inte förstår en uppgift? Hur ska man få till en trevlig rast?
  • Förstärkning syftar alltid till att öka sannolikheten för att ett visst beteende ska återupprepas.

Tipsen är bland annat hämtade från  Bo Heilskov Elvén ”Beteendeproblem i skolan”, Studentlitteratur, 2014

Det jag upplevt som de största fördelarna med att använda positiv förstärkning är att det blir en lugnare och mer harmonisk klassrumsmiljö, att eleverna succsesivt förbättar sin uthållighet och ökar sin självkänsla och motivation.

 

Att diskutera

  • Hur arbetar du för att stärka elevernas beteende?
  • Hur arbetar du med positiv förstärkning?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *