Ordspråk – källa till språkutveckling, omvärldskunskap och värdegrundsarbete

“Tiga är guld, tala är silver”, “Själv är bäste dräng”, “Bättre sent än aldrig”, detta är några av de ordspråk som vårt språk och vår kultur är fyllt av. Syftet med ordspråk är att på ett enkelt sätt uttrycka ett budskap eller en värdering. Genom att studera ordspråk kan man få insyn i en kultur, dess historia samt vilka normer och värderingar de står för. Med detta som grund har jag under hösten genomfört ett ordspråksarbete med åk 8 där utgångspunkten varit läsning av olika texter och samtal om dessa, bl a med koppling till olika ordspråk. Ett arbete som det visade sig ge så mycket mer.

Arbetet började med att eleverna fick en lista över svenska ordspråk som de fick i uppdrag att fundera ut betydelsen kring. Här använde jag strukturen EPA: enskilt, par, alla. Listan över ordspråken använde vi sedan för att analysera och samtala om själva ordspråken men även för att göra kopplingar till olika texter som vi läste tillsammans. I samtalen om ordspråkens betydelse blev det väldigt tydligt att de är starkt sammankopplade med ett historiskt sammanhang som man måste ha kunskap om för att förstå själva ordspråkets budskap t ex “Själv är bäste dräng”, “Alla vägar bär till Rom”, “Rom byggdes inte på en dag” och “Så ska en slipsten dras” .

I arbetet läst vi olika typer av texter, en av dem var Mikael Niemis novell, Duell i sal 17, en text som angriper den svåra frågan om hämnd. Utifrån novellens handling fick eleverna i uppdrag att koppla samman den med lämpliga ordspråk från listan vilket ledde till samtal där eleverna gjorde kopplingar till flera olika ordspråk, bl a “Du behöver inte släcka någon annans ljus för att din egen låga ska lysa klarare”, “Öga för öga, tand för tand” och “Den som sig i leken ger, den får leken tåla”. Att tala om texten  utifrån olika ordspråk blev ett sätt att komma djupare in i texten med utgångspunkt i elevernas tankar och åsikter, t ex: gör mannen rätt som hämnas sin bror? Samtalet ledde i sin tur till att ordspråkens bestämda ton utmanades och ifrågasattes: Är det verkligen rätt att hämnas: varför / varför inte? 

Eleverna fick ytterligare en uppgift som innebar att de skulle hitta ordspråk som på något sätt står i motsättning till varandra, en uppgift som kräver att man har förstått värderingen och budskapen i ordspråken. När vi läste Duell i sal 17 hamnade samtalet ganska snabbt i motsättningen mellan ordspråket: “Öga för öga, tand för tand” och “Vänd den andra kinden till”, något som gav upphov till ett än djupare samtal om handlingen i novellen men också kopplingar till ordspråkens ursprung och hur de kan kopplas till lagstiftning och seder och bruk i olika kulturer och tider. 

Då det i årskursen finns elever med olika kulturella bakgrunder utvecklades ytterligare ett moment för dessa elever då de fick fundera över om ordspråken vi arbetade med finns i deras kultur i samma eller snarlik form, vilket det visade sig göra. Detta bidrog ytterligare till kunskap om olika kulturer och kopplingar kulturer emellan. 

Samtalet var fundamentalt i arbetet med de olika ordspråken. I de samtal vi hade  blev det viktigt att vi utforskade ordspråken tillsammans i en dialog, inte genom en debatt där någon skulle vinna. Samtalet och dialogen blev därmed ett mål i sig självt då eleverna tränades i att lyssna, visa respekt för andras åsikter men samtidigt tänka själv. Dessa samtal skulle jag vilja beskriva som planerat oplanerade då jag planerade samtalsunderlaget genom att välja ut ordspråk och texter som sedan ledde till samtal som eleverna själv aktiverade och höll igång  när de  uttryckte tankar, åsikter och egna erfarenheter, något som inte gick att planera för eller förutse.

Så som ordspråksarbetet blev täckte det in flera delar i läroplanen, bland annat värdegrunden, normer och värden, samt ämnena svenska och religion. Det gav eleverna möjlighet att utveckla sin läsförståelse, träna på att tala, lyssna och samtala, göra kopplingar till sig själv och egna erfarenheter, sin omvärld  samt att resonera om vad som är rätt och fel.

Att samtala om:

  1. Vilka ordspråk kan lämpligen användas i ditt ämne för att förstärka och förtydliga ämnesinnehållet?
  2. På vilka sätt kan dess ordspråk användas i ditt ämne för förtydliga ämnesinnehållet?
  3. På vilka sätt kan ordspråk utgöra underlag för etiska samtal  i ditt ämne?
Share Button
Om författaren
Förstelärare Spångholmsskolan | annica.eldh@svedala.se

Legitimerad lärare i åk 3–9 i svenska, historia, religion, samhällskunskap och geografi. Arbetslagsledare för arbetslag 7–9.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *