Nya kursplaner – Jolly good?

Ulrika, hur ska vi göra med de ändrade kursplanerna?

Frågan ställdes av min smarta kollega under vårterminens sista KU-dag. Uppgiften för dagen var att fortsätta vårt arbete med samsyn kring bedömning av de ämnen i Lgr11 som saknar kunskapskrav för årskurs 3, det vill säga bild, engelska, musik och teknik. Jag tror jag svarade min kollega med en något frågande min. Självklart är jag medveten om den nya läroplanen, Lgr22, och om att de nya kursplanerna ska börja gälla från och med höstterminen 2022. Men i just denna processen hade den kunskapen fallit bort. Kollegorna och jag, som hade känt oss ganska nöjda med vårt arbetet så här långt, fick nu göra om – och försöka göra rätt. 

Ändrade kursplaner

Förra läsårets KU-dagar fick på grund av restriktioner genomföras digitalt. Vi i kollegiet kämpade på, men det var svårt att inte ses fysiskt under denna process. Målet har varit att göra årskursmatriser utifrån det centrala innehållet för åk 1-3 kopplade till kunskapskraven för åk 6 (betyg E) i ovanstående ämnen. Nu under höstterminen kunde vi äntligen ses på riktigt och jobba vidare med vårt arbete kring bedömning. Grupperna i musik, teknik, bild och engelska gavs möjlighet att sitta och läsa igenom de ändrade kursplanerna och kommentarmaterialen och jämföra med det vi tidigare skrivit. Här inledde vi med att läsa Skolverkets översikt om de ändrade kursplanerna. Där står bland annat:

“De ändrade kursplanerna är tänkta att fungera som ett bättre arbetsverktyg för lärare. Det har blivit tydligare vilken funktion de olika delarna i kursplanerna ska ha. Syfte och centralt innehåll är i fokus när ni planerar och genomför undervisning. Kunskapskraven är i första hand konstruerade för att göra bedömningar av ett brett och varierat underlag när ni ska sätta betyg, formulera omdömen eller avgöra om en elev behöver stöd”.,

På Skolverkets sida finns även den behjälpliga funktionen där man kan få upp kursplanerna från Lgr11 och Lgr22 bredvid varandra som ett dokument, vilket underlättar jämförelsen.  https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/aktuella-forandringar-pa-grundskoleniva/amnessidor-for-andrade-kursplaner-2022

Under arbetet med de ändrade kursplanerna märkte vi att omfånget på kunskapskraven minskat för alla fyra ämnen. Dessutom dök det upp en svår frågeställning i engelskgruppen: Gäller alla kunskapskraven för årskurs 6 i Lgr22 även för årskurs 3? Vi funderade på detta tillsammans, men hittade inte riktigt något svar. Därför vände vi oss till Skolverket för att få råd. Inte heller där gick det att få exakta svar. Istället svarade upplysningstjänsten med länkar till publikationer som vi redan hade läst, men tyvärr inte blivit klokare av.

En kollega i kommunen, som också upplever svårigheter med detta, tipsade om att man i läromedlen i engelska kan hitta stöd för bedömning i engelska. När jag därför kontaktade några läromedelsförfattare för att höra om de kunde hjälpa oss, fick jag dessa svar:

Tack för din fråga. Jag förstår verkligen att du ställer den. Det vore bra om kunskapskrav formulerades för åk 3 och jag hoppas att det sker i framtiden.

Tack för ditt mail. Vad intressant och viktigt med ert utvecklingsarbete. Jag håller med er om att det inte är helt lätt med bedömning för åk 3 och att det inte finns så mycket färdigt material eller stöd. Fokus i åk 3 är på den allsidiga kommunikativa förmågan, glädjen och viljan att lära sig språk så man får akta sig att inte strama upp för mycket med bedömning.

Att glädjen och lusten ska vara i centrum för undervisningen håller jag helt med om, men det verkar ju som om inte heller läromedelsförlagen vet ordentligt. Vi får alltså försöka själva istället.

Kommentarmaterial 

Vi börjar läsa i kommentarmaterialet där det centrala innehållet förklaras. Här läser vi bland annat att:

 • I de lägre  årskurserna ska eleverna i huvudsak möta engelska i talad form. Detta är ett  ställningstagande mot bakgrund av forskningsresultat som pekar på att de metodiska principerna ”höra-göra” och ”lyssna-förstå-imitera-tala” är de mest verkningsfulla för att ge yngre elever tilltro till sin förmåga att använda språket. Inte minst är detta centralt för elever med läs- och skrivsvårigheter. 
 • Undervisningen i lågstadiet ska behandla enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift. De yngre eleverna arbetar i huvudsak med det talade språket. Ett uttalat krav på att både tal och skrift ska ingå i undervisningen kommer först i mellanstadiet.
 • I lågstadiet ska undervisningen behandla närliggande ämnen som vardagliga situationer, intressen, personer och platser. Det kan handla om det som verkligen finns runt eleverna: familjen, kamrater, skolgården.
 • I lågstadiet ligger fokus i kommunikationen på vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används. Det kan vara konkreta företeelser som lekar, fritidsaktiviteter eller musik.
 • Den muntliga receptionen, det vill säga hörförståelsen, sker i lågstadiet i form av enkla dialoger och samtal.

Bedömning

När vi då tittar på bedömning så blir det svårare. Det finns ett glapp mellan kommentarmaterialet och kunskapskraven. Flera av kunskapskraven handlar om att bedöma elevernas förmåga i läsning och skrivning och i kommentarmaterialet står det att eleverna i huvudsak ska möta engelska i talad form och att det är först på mellanstadiet det finns ett uttalat krav på att dessa ingår i undervisningen. 

I det centrala innehållet däremot tas upp att eleverna ska arbeta med:

 • tydligt talad engelska och enkla texter som är instruerande, beskrivande och  kontaktskapande, från olika medier, även i kombination med illustrationer. 
 • ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter. 
 • enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift. 

Utifrån vilka kunskapskrav är det vi ska bedöma elevernas engelskkunskaper i lågstadiet? Hur vi ser på denna fråga kommer att påverka våra bedömningar, och våra tolkningar gör det svårt att nå likvärdiga bedömningar nationellt. Ska vi på Roslättsskolan bryta ner kunskapskraven för årskurs 6 så att de “passar” årskurs 3? Eller ska vi istället använda kunskapskraven för årskurs 6 och enbart fokusera på de som bedömer den muntliga förmågan? Det skulle i så fall innebära att endast dessa kunskapskrav för årskurs 6 som är fetmarkerade kommer att bedömas.

 • Eleven lyssnar samt förstår och tolkar det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. 
 • Eleven läser samt förstår och tolkar det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. 
 • Eleven väljer enkel information från ett avgränsat urval av muntliga och skriftliga källor samt använder på ett delvis relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
 • I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar. 
 • I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar. 
 • I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. 
 • Dessutom använder eleven strategier som i någon mån underlättar och förbättrar interaktionen. 
 • Eleven kommenterar på ett enkelt sätt, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Hur går vi vidare?

Under vår KU-dag den 1 december kommer vi att tillsammans titta på gruppernas arbete med bedömning och ge varandra feed-back. Vi kommer att fundera på dessa frågor tillsammans, och vi har också kontaktat lärarutbildningen på Malmö Universitet med en förhoppning om att de kanske kan hjälpa oss med att förtydliga dokumenten. Om någon av er som läser har tankar som kan hjälpa oss vidare så får ni gärna kontakta mig: ulrika.janer@svedala.se

Annars är det ju snart jul och dags att skriva önskelistor. På min önskelista står det: Jag önskar mig kunskapskrav för årskurs 3 i alla ämnen och om jag inte kan få det så önskar jag mig kommentarmaterial till de olika ämnena som riktar sig till årskurs 1-3, alternativt att krav på att sätta omdömen i ämnen som saknar kunskapskrav tas bort.

Att diskutera:

 • Hur bedömer ni elevernas kunskaper i engelska utifrån kunskapskraven under åk 1-3?
 • Hur uppdaterar ni era bedömningsunderlag utifrån LGR 22?
Share Button
Om författaren

Beskrivning

En reaktion på ”Nya kursplaner – Jolly good?”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *