När tala är silver och tiga är guld

Skriv istället !

En av mina gymnasieelever på NFU har lärt mig mycket om hur vi som pedagoger kan bemöta elever med neuropsykiatriska problem. När jag via fortbildning på Barn-och ungdomshabiliteringen i Trelleborg, introducerades i metoden Sociala berättelserSkrivprata fick jag många nyttiga aha-upplevelser kring hur det kan te sig att ha Aspergers syndrom. Skrivprata-metoden, som då var mig helt obekant, går i korthet ut på att utnyttja det skrivna ordets tydlighet. Kommunikationen görs visuell. Att rita (framför allt med barn), skriva och utnyttja symboler gör det möjligt att undanröja vårt talade språks inbyggda abstraktioner. ” Jag ser vad du säger”.
Budskapet i en verbal kommunikation kan för en elev med Aspergers syndrom drunkna i ordflödet när vi talar till hen. För en pratglad lärare (såsom jag) är detta väsentligt att komma ihåg- en viktig tankeställare. Bara ordet tankeställare hur konstigt är inte det egentligen? –Ställa var då? Hur gör jag det? Var ska jag försöka ställa min tanke?

Varför vara tyst och skriva ?

Med skrivprat utgår vi från individen. Hur budskapsgivare  och mottagare tänker synliggörs med metoden . Det skapar förståelse för människors beteende, tankar och känslor. Det blir enklare att förklara oskrivna regler eller förväntningar vi har på varandra i sociala sammanhang. En elev med Aspergers syndrom har ju sitt unika sätt att hantera information på-kanske ett helt annorlunda sätt än ditt. Använder vi skrivprat ökar personens sociala kompetens och hen får ett redskap att hantera och förstå sina och andras känslor. Vi undanröjer oro eller dålig självkänsla.Utgångspunkten är alltid att gynna eleven.

Digitalt eller analogt?

Det finns appar att använda, exempelvis  Ritprata ( www.ritprata.se) eller  Educreations Interactive Whiteboard men jag och eleven har föredragit att använda papper och penna när vi skriver.

Hur? – 4 delar i en social berättelse /skrivprata

 

  1. Bakgrund-deskriptiv del. Börja med att värdebefriat beskriva den situation som behöver diskuteras (vad/vem/var/när/vem etc.). Metoden kan även användas för teoretiska kunskaper eller fungera som en aktivitetsinstruktion. Var tyst och skriv! Använd presens och första person singularis.
  2. Reaktionskonsekvenser – perspektiv del: belyser de känslor, tankar och reaktioner som är förknippade med situationen. Här kan man ta upp hur omgivningen reagerar på det man ser, hör och upplever.
  3. Direktiv del: påvisar vilka förväntningar som ställs på individen och motiverar hur ett önskat agerande kan ut. Olika handlingsalternativ kan finnas med.Individen får ett redskap att hantera oförutsedda situationer. En person med Asperger kan behöva träna upp sina exekutiva och autonoma funktioner
  4. Kontrolldel.Eleven anger strategier som blir som en nyckel till att komma-ihåg. Min elev viker ihop pappret med aktuellt skrivprat och har lappen i fickan. Bara själva förnimmelsen av papprets textur blir hens påminnelse om vad vi har kommit överens om i detta sociala kontrakt (som är undertecknat och daterat av oss båda). Samtidigt har vi noterat tidpunkt när det är dags att utvärdera.

Det sagda försvinner det skrivna består.

Att diskutera

  • Vilka erfarenheter har du av att arbeta med barn med neuropsykiatriska funktionshinder?
  • Vad är viktigt att tänka på i bemötandet?
  • Vilka metoder fungerar bra och vilka fungerar mindre bra?

Läs mer:

  • Attwood T (2000) Strategies for improving the social integration of children with Aspergers syndrome. Autisme SAGE Publications and The national Autistic Society, Vol 4, No 1: 85-98
  • Bodrova E & Leong D (1996). Tools of Mind, The Vygotskian Approach to Early Childhood Education. New Jersey: Prentice-Hall, Inc

Ovanstående hänvisningar kan enkelt överföras till att även gälla för gymnasieelever och vuxna.

Ladda gärna ner boken” Nycklar till professionella mötet och individuella lärstilar ” skriven av specialpedagogen Birgitta Andersson.

Share Button

En reaktion på ”När tala är silver och tiga är guld”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *