Muntliga prov i grupp

Nu när terminen är slut är det dags att göra bokslut och se över vad som fungerat bra, mindre bra och därefter ta avstamp i det inför planeringen av nästa termin. Detta gäller såväl elevernas individuella utveckling som olika metodiska val. I åk 8 har vi arbetat med revolutionernas tid och eleverna har vid två olika tillfällen fått visa sina kunskaper och förmågor genom muntliga prov, något som jag upplevde som mycket framgångsrikt. I det här blogginlägget delar jag med mig av upplägget och mina tankar om framgångsfaktorerna.

Arbetet med revolutionerna skulle testa eleverna mot  följande kunskapskrav:

eleven har kunskap om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder

eleven kan föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar

eleven förklarar hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom levnadsvillkor och beskriver då samband mellan olika tidsperioder.

eleven anger någon tänkbar fortsättning på utvecklingslinjer inom levnadsvillkor och motiverar sitt resonemang

En förutsättning för att förstå de stora förändringar av samhället som skedde under 1700- och 1800-talet är att förstå Upplysningen och de nya tankar som denna innebar. Vi arbetade med Upplysningen genom att ta avstamp i hur människor i allmänhet tänkte om makt, människan och gud innan upplysningstankarna fick fäste. Eleverna fick utifrån det gamla tänket själv försöka formulera “de nya tankarna”. Därefter följde undervisning som på olika sätt skulle ge eleverna fördjupad kunskap om människors levnadsförhållanden och  upplysningstankarna. Sen var det dags för ett muntligt prov i grupp där tanken var att eleverna skulle använda sin kunskap om människors levnadsförhållanden och upplysningstankarna för att resonera om hur de påverkade olika grupper i samhället.

Jag träffade eleverna i mindre grupper där de fick “dra en lott” om vem i samhället de skulle representera. Elever i behov av stöd fick välja två karaktärer varav de sedan fick representera en. Ytterligare stöd kunde fås vid genomförandet genom ett uppgiftskort med mer information. Avslutningsvis fick eleverna fritt kommentera och bidra med tankar. Här nere ser du exempel på uppgiftskort. Högerspalten visar på uppgiftskort med mer stöd.

Du är kung och ENVÄLDIG.

Vad anser du om UPPLYSNINGENS TANKAR?

Redogör för dina tankar och varför du tänker så!

Du är kung och ENVÄLDIG. Du får in skatt från framförallt bönderna i landet.

De flesta i landet tänker sig att du har fått makten av GUD. Därför vågar ingen ifrågasätta dina beslut för det innebar ju att man ifrågasätter GUD. Att ifrågasätta GUD är en dödssynd!!

Vad anser du om UPPLYSNINGENS TANKAR?

Redogör för dina tankar och varför du tänker så!

 

Du är präst.

Vad anser du om UPPLYSNINGENS TANKAR?

Redogör för dina tankar och varför du tänker så!

Du är präst. Som kyrkans ledare har du mycket makt över människorna i socknen. ALLA i byn SKA vara kristna och följa kristendomens regler. Du tar emot skatt från bönderna som arrenderar (hyr) mark av kyrkan. Du betalar ingen skatt till kungen.

Vad anser du om UPPLYSNINGENS TANKAR?

Redogör för dina tankar och varför du tänker så!

Undervisningen om revolutioner omfattade bl a franska revolutionen. Även här valde jag att eleverna fick visa sina kunskaper och förmågor genom ett muntligt prov där de skulle använda sina kunskaper. Eleverna delades upp i mindre grupper som representerade olika franska byar där de fick förbereda sitt tal tillsammans med stöd av anteckningar från genomgångar, filmer och annat som vi använt för att lära om franska revolutionen. Här nere ser ni uppgiften, så som den presenterades för eleverna.

Året är 1799.

Ni är fransmän och bor i en by någonstans i Frankrike.

Ni har genomlidit många år av fattigdom, svält, krig, oro och förtryck.

Nu har landet fått ännu en ny ledare, Napoleon Bonaparte.

Ni har beslutat er för att besöka honom och ge honom råd kring hur han ska styra landet på ett bra sätt för folket och Frankrike.

När ni träffar Napoleon och ger honom råd ska han tydligt förstå hur er situation var innan och under revolutionen med historiska fakta.

Ni ska också förklara varför era råd är bra för folket och för Frankrike.

Vid provtillfället träffade byarna självaste Napoleon som representerades av mig. De fick hålla sitt tal, en by i taget, och därefter svara på förtydligande frågor.  

En stor fördel för mig som lärare med den här typen av prov är att eleverna är tvungna att använda sin kunskap för att föra resonemang, istället för att rabbla kunskap. Det ger mig insikt om elevernas faktiska kunskaper och inte hur väl de memorerat information. Jag valde ett muntligt upplägg men den här typen av uppgifter kan likväl göras skriftligt.  Att ha muntliga prov är framförallt framgångsrikt för de elever som upplever svårigheter med att förtydliga sina resonemang skriftligt och som har lättare för att gör detta muntligt. Jag upplever också att det narrativa upplägget på uppgifterna tilltalar vissa elever då provsituationen kan upplevas som mer avslappnad. Att göra ett sådant här prov muntligt enligt upplägget så som jag beskriver det ovan ger också möjlighet för eleverna att få stöd för sina egna tankar och bygga vidare på det som kamraterna säger. Detta tillsammans med att proven innehåller ett moment av dialog gör att provsituationen även blir en lärsituation. När jag har skriftliga prov erbjuds elever  att komplettera muntligt, så gjorde jag även vid dessa muntliga prov, dvs eleverna erbjöds att komplettera skriftligt.

Att erbjuda eleverna flera olika sätt att visa sin kunskap är viktigt. Ibland kan det innebära att eleven får göra ett eget val och ibland väljer jag som lärare. Det viktiga är att eleven under sin skoltid inte endast erbjuds ett sätt utan flera att visa sina kunskaper och förmågor och att dessa även kompletterar bilden av elevens kunskapsnivå.

Att samtala om:

  1. Hur skulle ett muntligt prov inom ditt ämne kunna se ut?
  2. Hur skulle ett muntligt prov med ett narrativt upplägg kunna se ut inom ditt ämne?
  3. Vilka fördelar och nackdelar ser du med att ha muntliga prov i grupp?
  4. Vilka andra framgångsrika sätt att genomföra prov använder du?
Share Button
Om författaren
Förstelärare Spångholmsskolan | annica.eldh@svedala.se

Legitimerad lärare i åk 3–9 i svenska, historia, religion, samhällskunskap och geografi. Arbetslagsledare för arbetslag 7–9.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *