Möblering för lärande?

På vår skola har vi under förra terminen gjort ett kartläggningsmaterial i samverkan med SPSM med syfte att ringa in vår skolas kommande utvecklingsmål. I analysen kunde vi se att ett område som vi behöver utveckla är den fysiska lärmiljön. Inom området fysik lärmiljö finner vi många mindre delar så som auditiv miljö, visuell miljö, luftmiIjö och möblering. I detta blogginlägg kommer jag att fokusera på hur jag tänker kring möblering i klassrummet för att ge eleverna förutsättningar för lärande och samspel.

Jag börjar med att öppna läroplanen. Där står inte en enda rad om möblering i det rum där lärande ska ske. Men jag läser många rader om att skolan är en social och kulturell mötesplats, att lärande ska ske i samspel med andra, om hur viktigt mötet är, skolans gemensamma värdegrund och demokratiska arbetsformer. Hur kan då möblering ge bättre eller sämre förutsättningar för detta?

Därför ska du tänka på klassrummet (10:27)

Ann-Marie Körling (se filmen ovan) har arbetat och skrivit mycket i sina blogginlägg om just klassrumsmöbleringens betydelse för lärandet. Hon menar att om samspel, samarbete, demokrati och lärande ska ske mellan individer måste miljön anpassas till just detta (en viktigt del är skapandet av rummet). Ann- Marie Körling menar att ett klassrum bör möta alla de olika moment som undervisningen kräver så som platser för samarbete, enskilt arbete, helklass undervisning, avslappning, plats för egen tid eller partid med läraren.

Jag började med att läsa igenom hennes texter i ämnet och därefter började jag själv att fundera på hur mitt klassrum ser ut idag. Ger jag mina elever rätt förutsättningar för lärande i förhållande till hur klassrummet är möblerat? Är mitt klassrum ett rum för lärande, samarbete, samspel och demokrati?  Vad har fungerat väl i klassrummet idag? Vad har saknats? När eleverna får välja var de ska arbeta, var brukar de då oftast välja att sitta? Varför väljer de den platsen och inte en annan? Efter att jag själv funderat ett tag på frågorna bestämde jag mig för att fråga några av mina elever bara för att se om min bild stämde överens med deras. Nu innan sommaren släppte jag en årskurs 3 och har nu i augusti att tagit emot en ny etta. Jag intervjuade 6 av mina ”gamla” elever, 3 pojkar och 3 flickor. Såhär sa några av dem:

”Jag tyckte om när vi satt i samlingen. Då känner man att man hör till och att alla lyssnar när man pratar. Men om man ska skriva eller så vill jag ha ett bord”

”Jag lär mig bäst när jag får jobba med någon. Man måste sitta nära då så att man inte behöver skrika”

”Jag behöver ett ställe som är mitt och som jag kan välja att gå till när jag vill ha lugn och ro och inte samarbeta hela tiden”

”Soffan är min bästa plats. Där sitter jag skönt och kan koncentrera mig på att läsa”

”Jag saknar inget i vårt klassrum……jo, kanske en plats dit man kan gå för att få extra hjälp utan att alla hör det runt omkring”

I SPSM:s material om fysisk lärmiljö kopplat till möblering kan jag läsa om att det i klassrummet bör finnas plats för olika lärandesituationer. Eleverna ska ges möjlighet till plats för interaktion, reflektion och rekreation.

När jag lyssnat på min ”gamla” elevers tankar, mina egna reflektioner, SPSM:s material och Ann-Marie Körlings ord kom jag fram till att jag behövde skapa följande miljöer i mitt klassrum:

  • Samlingsmatta (interaktion stor grupp)
  • Grupplatser (interaktion mindre grupp)
  • Soffa/läsplats (reflektion/rekreation)
  • Enskilda platser (reflektion)
  • Mindre grupp enskilt/par med lärare (interaktion par/liten grupp)

Jag ser tydligt att i klassrummet finns nu möjlighet till olika lärandemiljöer men med tyngdpunkt på miljöer för interaktion. Jag funderar då på om det passar undervisningen som bedrivs i rummet och kommer fram till att vi oftast arbetar på ett eller annat sätt i par eller grupp. Jag kommer noga följa och utvärdera rummets möblering framöver och försöka anpassa efter den nya elevgruppen jag möter nu. Kanske är det så att jag behöver skapa fler platser för reflektion och rekreation, det får eleverna och tiden utvisa.

Att diskutera:

  • Vilka tankar har ni kring möblering i era klassrum?
  • Vilka olika miljöer behöver skapas utifrån ert sätt att undervisa och era elevers behov?
Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *