Mitt i processen – att arbeta med det entreprenöriella lärandet.

Lokalen är bokad, musiken och texterna skrivna, rekvisitan är på gång, alla deltagande inbjudna, ljud, ljus och scen börjar komma på plats, pressen är inbjuden, vi har sjungit, dansat, skrivit, ritat, skapat, frågat, undersökt osv… osv…

Mitt i allt detta går man runt med en evig känsla av att det är något man glömt – och det är det säkert också!

Vårt arbetslag på Baraskolan, Savannen, ska för femte gången sätta upp en musikal med våra 80 elever från F-klass till år 3. Den här gången handlar det om kroppen och vad som krävs för att vi ska Må Bra, vilket också är namnet på vår musikal. I år har vi tagit det hela ett steg längre än tidigare år. Vi har använt oss av samhället runt omkring i lärprocessen och samarbetat med Vårdcentralen Bokskogen, Spångholmsskolans Skolidrottsförening och lokala idrottsföreningar. Vi har också hyrt Kuben som är Baras idrotts- och samlingshall. Onsdagen den 28/1 håller vi öppet hus där Barabor och alla andra intresserade kan komma och titta på inte bara vår musikal, utan även på vad Baras föreningsliv kan erbjuda. Detta är i alla fall vår förhoppning, vi är ju inte där ännu.

Varför ger vi oss då på detta jätteprojekt? Efter förra årets musikal skrev jag om att man som pedagog kan känna en viss tvekan inför att ägna så mycket tid och ändå ”bara” hinna med några av kursplanernas kunskapskrav. Det är naturligtvis så även i år, men våra övergripande mål med vårt tema är inte kursplanernas – utan snarare läroplanens. När vi startade med musikalerna för 5 år sedan hade vi egentligen två utgångspunkter:

 • Lyft in de praktiskt-estetiska ämnena i undervisningen
 • Lär våra elever att våga

Nu 5 år senare är utgångspunkterna fler:

 • Ta in vår omvärld och elevernas vardag i skolarbetet.
 • Lär våra elever att våga och att vi alla har olika kvaliteter och saker vi är bra på.
 • Skapa en trygg skola för våra elever där alla känner och är trygga med alla andra i arbetslaget, vuxna och barn.
 • Öva eleverna i att delta i samhällslivet.
 • Öva eleverna i lateralt tänkande.
 • Ge eleverna en chans att prova på olika kulturyttringar såsom musik, dans, drama, bild osv…

Tittar man på dessa utgångspunkter från ett läroplansperspektiv hittar man snart flera kopplingar. Det står bl.a…

”En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därige­nom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.”

Det står också…

”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.”

För mig är båda dessa citat knutna till det entreprenöriella lärandet. Vi har också använt oss av detta när vi planerat. Jag läste ”Entreprenöriellt Lärande” på Malmö Högskola för ca 1 år sedan och då gjorde jag en checklista för när man vill planera entreprenöriellt.

 • Vilka strukturella förutsättningar behöver uppfyllas och övas?
 • Vilka former för samverkan ska arbetsområdet innehålla och vilka kontakter behöver tas. Vilka färdigheter för samverkan ska övas eller förberedas?
 • Vilka strategier för att väcka elevernas motivation ska användas?
 • Hur ska vi formulera uppgiften/uppgifterna för att få till stånd ett lateralt tänkande och vilka kulturformer kan vi använda för att gynna kreativiteten hos våra elever?
 • Vad är det som ska bedömas? När och hur ska denna bedömning ske?
 • Hur ska vi finna det vardagsnära i planeringen för att våra elever ska förstå varför vi arbetar med detta?

Denna använde jag/vi oss av när vi planerade inför vårt arbete med musikalen och steg för steg kom vi fram till vår plan. Om några veckor får vi också utvärdera och se vad vi kan förbättra, men lite kortfattat har vårt arbete sett ut ungefär såhär.

 

 • Vilka strukturella förutsättningar behöver uppfyllas och övas?

Vi lade en planering för innehållet utifrån kunskapskraven och höll ålderblandade pass utifrån ämnesområdena motion, kost, hygien och sömn. Samtidigt arbetade vi med morgonsamlingar där vi övade rytmik, sång och liknande för att bygga upp de förkunskaper eleverna behövde för att kunna framträda. Vi byggde också trygga grupper som vågar genom att bl.a. arbeta åldersblandat.

 • Vilka former för samverkan ska arbetsområdet innehålla och vilka kontakter behöver tas. Vilka färdigheter för samverkan ska övas eller förberedas?

Vi lät våra treor ta kontakt med vårdcentralen för ett samarbete med dem. Detta resulterade bl.a. i en frågestund för alla våra elever med personal från vårdcentralen. Vi kontaktade också olika idrottsföreningar och fick hjälp av dessa att hålla olika pass där våra elever kunde prova på olika sporter. Inför vårt öppna hus har vi bjudit föreningar, matsalen, kyrkan, vårdcentralen etc… Allt för att ge våra elever och andra i Bara en chans att se vad som bjuds i vår kommun.

 • Vilka strategier för att väcka elevernas motivation ska användas?

Vi har låtit våra elevers vardag speglas i det vi arbetat med; deras kroppar, deras idrottsföreningar, deras omgivning. Vi har också använt oss av kreativa lärsituationer; sång, dans, skapande. Mer om detta finns att läsa i P. Gärdenfors ”Lusten att förstå” där han bl.a. skriver att …” Om lärandemoment kan omvandlas till en lek på elevernas nivå, blir de naturligt motiverade”. I arbetet med själva musikalen placerar vi också eleven i uppgiften så hen kan använda sin fantasi för att lära.

 • Hur ska vi formulera uppgiften/uppgifterna för att få till stånd ett lateralt tänkande och vilka kulturformer kan vi använda för att gynna kreativiteten hos våra elever?

Kulturformerna säger sig själva, men när det gäller det laterala tänkandet känner jag att vi kunde gjort mer. Eleverna har förvisso varit med och skapat både texter och rekvisita, men i många fall har vi vuxna gjort uppgifter med ett tydligt svar. Vid färre tillfällen har eleverna utmanats till lateralt eller divergent tänkande. Detta har i så fall skett vid skapandet av rekvisita. Hur ser man t.ex. ut som en bakterie? Mer om lateralt tänkande: https://www.ted.com/talks/ken_robinson_changing_education_paradigms

 • Vad är det som ska bedömas? När och hur ska denna bedömning ske?

I ett arbete som detta produceras texter, bilder och rekvisita. Därför måste bedömningen ske under arbetets gång. Vi har gjort matriser som vi har använt som underlag och dessa kommer vi även att utvärdera med våra elever när musikalen är gjord. De får också skriva texter om arbetsområdet och upplevelsen och dessa får vi vuxna sen titta igenom för att se hur och om vi går vidare.

 • Hur ska vi finna det vardagsnära i planeringen för att våra elever ska förstå varför vi arbetar med detta?

I hela vår planering har vi utgått från elevernas vardag och omgivning. Vi uppträder om baciller, fredagsgodis, våra hjärtan och trötta barn i behov av sömn. Det är vår tro att om det vi gör är tydligt knutet till våra elevers vardag, som detta arbetsområde varit, så blir det också tydligt för barnen varför vi arbetar med detta.

 

När det gäller det entreprenöriella har vi valt ett socialt entreprenörskap som utgångspunkt. Vi har velat visa att man kan göra något för sin omgivning – bara man vill!affish

 

Att diskutera:

 • Vilka förmågor skulle ni anse att en framgångrik entreprenör besitter?
 • Vilka av dessa förmågor kan man hitta i kursplanernas syftestexter?
 • På vilket sätt stämmer ett socialt entreprenörskap in på de avsnitt i läroplanen som handlar om demokrati och värdegrund?
Mitt i processen - att arbeta med det entreprenörilla lärandet
Mitt i processen – att arbeta med det entreprenörilla lärandet – Utskriftsvänlig version
Share Button

2 reaktioner på ”Mitt i processen – att arbeta med det entreprenöriella lärandet.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *