Missad undervisning – ett närvarofrämjande arbete på NFU

I skolans värld använder vi oss av olika begrepp för att beskriva elevernas frånvaro. Det vanligaste är om frånvaron är giltig eller ogiltig, om eleven är sjuk eller skolkar. När frånvaron börjar påverka elevens kunskapsutveckling pratar vi om en problematisk frånvaro eller en oroväckande skolfrånvaro. Till syvende och sist handlar all frånvaro oavsett orsak, om att eleven missar undervisning.

Två dagars frånvaro per månad blir tjugo dagar på ett år. Det innebär att en gymnasieelev missar omkring tre månaders undervisning under sina tre år på gymnasiet. För grundskoletiden motsvarar det ett års frånvaro eller ett års missad undervisning (Gren Landell, 2018).

Missad Undervisning

Begreppet missad undervisning stötte vi i skolans elevhälsa på när vi deltog i skolportens konferens Elevhälsa, hösten 2021. Frånvarosamtal – från teori om missad undervisning till praktik, var en föreläsning  som vi alla fastnade för och som vi ville arbeta vidare med. Vi gillade begreppet missad undervisning.

Enligt Gren Landell ( 2018) är missad undervisning en formulering som pedagogiskt visar vad problemet med frånvaro egentligen handlar om. Konsekvensen är att missad undervisning har en negativ inverkan på skolprestationer. Det finns forskning som pekar på ett linjärt samband mellan varje missad skoldag och lägre skolresultat. 

Med inspiration från föreläsningen om närvarofrämjande arbete diskuterade vi i vår elevhälsa om hur vi skulle kunna vässa vårt närvarofrämjande arbete på vår skola då vi ser ett behov av detta. Sammanställningar under läsåret av elevernas frånvaro talar sitt tydliga språk,  en stor andel av eleverna har en frånvaro med 10% eller mer. Kanske är det en eftersläpande pandemieffekt som kommer att klinga av, oavsett  så missar eleverna undervisning och det måste vi agera på. Syftet med vårt förbättrade arbete är att fånga upp elever med frånvaro tidigt och göra dem uppmärksamma på att de missar undervisningstid och tillsammans med eleven göra en plan för hur de ska ta igen den missade undervisningen. Intentionen är att påverka den negativa inverkan som missad undervisning har på elevernas skolresultat.

Närvarofrämjande arbete

Vi kommer att starta upp vårt arbete som ett pilotprojekt under ett år och projektet kommer att omfatta åk 1, introduktions-programmet och språkintroduktionsprogrammet, totalt sex klasser. Övriga elever följer skolans handlingsplan gällande frånvaro. Vi väljer att tidsbegränsa projektet samt omfattningen av eleverna för att kunna pröva vårt upplägg och se om det fungerar i praktiken. Detta för att sedan kunna utvärdera och utveckla upplägg och metoder. Genom att vi väljer att starta med skolans nya elever hoppas vi att vi som skola visar vilken närvarokultur vi förväntar oss. Gymnasieskolan är en frivillig skolform, men när eleven tackat ja till sin programplats förväntas eleven vara på plats i skolan och följa undervisningen.

Målet med vårt närvarofrämjande arbete är att skolans elever har en ökad måluppfyllelse. Genom att samla in data från nuvarande läsår och kommande läsår kommer vi att kunna göra jämförelser och utvärdera om vårt arbete leder till förväntade resultat.

Metod  

Elevhälsan (specialpedagog, speciallärare, kurator, skolsköterska, studie-och yrkesvägledare) kommer att ha ett nära samarbete med mentorerna som tillsammans följer upp närvaron en gång i månaden med eleverna. Elever med 10% eller mer frånvaro kallas till samtal med ansvarig från elevhälsan och mentor. Förutom att prata kring missad undervisning och hur eleven ska ta igen denna kommer vi även att prata kring anledningen till frånvaron och om eleven behöver stöd. Samtalen ska vara relativt korta ca 10-15 min och vi lägger samtalstiden utanför undervisningstid för att visa att undervisningstiden är viktig. Samtalen kommer att dokumenteras och föräldrarna kommer att få meddelande om att vi har träffat deras ungdom samt vad vi samtalade om.

För att öka förståelsen och kunskapen om hur viktig närvaron är för kunskapsutveckling och den sociala utvecklingen kommer vi att bjuda in föräldrarna till ett möte om närvarons betydelse, tidigt på höstterminen. Gren Lindell (2018) menar att vuxenvärlden måste stå för att närvaro är vägen för att lära sig och förbereda sig för arbetslivet. Föräldrar som förmedlar till sitt barn att de förväntar sig närvaro förebygger frånvaro.

Främja och förebygga

Att fånga upp elever tidigt och samtala om missad undervisning är inte hela lösningen för att öka elevernas närvaro och skolresultat, det är så mycket mer. Det handlar om, relationer och trygghet och att skolan har en undervisning som upplevs viktig. Det finns skolfaktorer, sociala skolfaktorer och individfaktorer som skolan behöver säkra upp, förändra och arbeta förebyggande med. Men att ändra fokus från frånvaro till missad undervisning tror vi kan vara i rätt riktning.

Att diskutera

  • Hur tar era elever igen missad undervisning?
  • Har ni i er profession uppmärksammat att missad undervisning kan leda till sämre progression/prestation för eleven? Om i så fall på vilket sätt?

Källor:

  • Malin Gren Landell (2018) Främja Närvaro Att förebygga frånvaro i skolan.
  • Maria Andersson & Annika Forsberg (2021) Skolportens konferens Elevhälsa, Frånvarosamtal – från teori om missad undervisning till praktik.
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *