Meningsfulla utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal, ett måste eller ett redskap för att eleven ska bli ägare av sitt eget lärande?

Ett utvecklingssamtal ska vara tillbakablickande på elevens utveckling samt framåtsyftande och handla om hur eleven kan nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.

success-and-failure1

Under åren som jag har jobbat så har jag prövat många olika modeller och mallar, vissa mer eller mindre framgångsrika. Jag upplever att vi nu har hittat ett sätt som fungerar mycket bra. För att eleven ska få insikt om sin kunskap och sitt lärande så har vi inför samtalen använt en mall som utgår ifrån vad vi arbetat med i de olika ämnena. Innehållet i mallen ändras beroende på arbetsområdena och ämne. De självskattar sig själva, jag fyller i samma formulär och sedan jämför eleven och jag. Eleven och jag fyller i , ok eller +.

Inför utvecklingssamtalet
Inför utvecklingssamtalet skattar eleverna sig själv med hjälp av mallen.

Ofta stämmer min och elevens skattning av elevens lärande väl överens och där vi inte har samma uppfattning, diskuterar vi och kommer fram till hur vi sett på saken. Utifrån sin självskattning och samtalet sätter eleven upp nya mål. Underlaget skickas hem och elevens visar och samtalar med sina föräldrar. På så sätt är alla insatta och väl förberedda när vi träffas och har vårt möte. Detta innebär att vi kan fokusera på nya målen, hur eleven ska nå dit och vilka insatser som krävs samt frågor som dykt upp på vägen eller om något behövs förtydligas. Dessutom känner sig eleverna trygga i samtalssituationen eftersom inget oförutsägbara saker kommer att diskuteras då de själva har varit med och förberett samtalet.

För att förtydliga måluppfyllelsen och förstärka med en bild använder vi även en mall(se bild).blogg-bild-utvecklingssamtalMed mallens hjälp får vi lätt en överblick i helhet över alla ämnen. Då kan man lätt se om det är samma kunskapskrav, förmågor i olika ämnen som är svåra/lätta och det blir tydligt för eleverna och mig att hitta samband.

Vilka effekter kan jag se med detta  arbetssätt?

En till två gånger i veckan har vi Iup-pass. Det innebär att varje elev arbetar med sina uppsatta mål. Eleverna är mycket målmedvetna eftersom det är de själva som kommit fram till sina utvecklingsmål och de har ett inflytande över sitt eget lärande och tar ansvar för sina studier. De utnyttjar tiden väl och tar hjälp av varandra om de behöver. Dessutom ser de direkt kopplingen mellan utvecklingssamtalet och lektionen. Målet är tydligt! De vet var de är på väg, var de befinner sig i förhållande till kunskapskraven och hur de ska närma sig målen, precis som Dylan Wiliam förespråkar.

Denna arbetsform har resulterat i att eleverna har fått bättre självkännedom, föräldrar får större inblick i skolarbetet och sitt barns utveckling och jag får mer kvalitativa samtal. Dessutom är eleven mer delaktig och medverkar att utforma sin individuella plan, vilket gör det lättare att förstå hur man ska komma vidare i sin utveckling. Eleven har inflytande, blir ägare av sin egen lärprocess och ökar möjligheten att ta ansvar och påverkar sina studier.

Ett utvecklingsområde är att hitta en mall där eleverna gör upp en plan utifrån sitt mål, tidsplan, hur ska eleven nå sitt mål?  Och hur ska elevens visa det? Jag har prövat olika varianter men tyvärr inget som jag riktigt nöjd med.

Jag tänker fortsätta att utveckla utvecklingssamtalen så de blir mer elevledda, eleven är ordförande i sitt eget samtal om sitt lärande. Om jag ger eleverna möjlighet att ta ansvar så kan eleven växa in i sin roll. Naturligtvis utan att lämna eleven ensam i sitt lärande och i ett bra samtal kommer allt fram. Saknas det något måste jag som lärare ansvara för att det läggs fram. Däremot anser jag att eleverna tar mer ansvar för sitt lärande om jag litar på elevens förmåga att se sin kunskap och de få insyn i sitt eget lärande.

Utvecklingssamtal, ett måste eller ett redskap för att eleven ska bli ägare av sitt eget lärande?

Naturligtvis ser jag utvecklingssamtalet som ett redskap och alla i trepartsamtalet känner samtalet meningsfullt!

Att diskutera:

  1. Hur gör ni i ert arbetslag när ni förbereder utvecklingssamtal?
  2. Hur delaktiga är era elever i förberedelserna inför samtalet och utvecklingssamtalet?
  3. Hur synliggör ni elevernas kunskapsutveckling?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *