Matematikundervisning – under uppbyggnad

Denna termin har jag valt att fokusera mina bloggar och mitt eget lärande på matematik. Jag har prövat lite olika tillvägagångssätt och lektioner under terminen och tänkte att jag delar med mig lite av dessa försök och lektioner i detta inlägg. Därför har jag valt att kalla detta inlägg för vår undervisning är under uppbyggnad.

Vardagsnära

När vi arbetar med matematik försöker vi göra den så vardagsnära som möjligt för eleverna för att de ska få en anknytning till matematiken. Ett exempel som vi arbetar med är att de får ta med sig ett problem hemifrån – ett problem som de använt matematik för att lösa. Än så länge har problemen främst handlat om bakning. Genom detta arbetssätt har vi märkt att elevernas intresse har ökat och deras kreativitet har fått ta större plats i ämnet matematik. Problemen som eleverna skapar visar på vilken förståelse de har för matematik. Vår enda beskrivning har varit att problemet ska gå att arbeta med i grupp och vara lösbart. Vi tänker lägga till fler aspekter ju mer erfarenhet eleverna får av att skapa egna problem, som tex att det ska gå att lösa på flera olika sätt, och utifrån ett problem kan vi skapa nya liknande problem. Vi har i vår planering tittat på Dan Meyer – Math – Curriculum makeover 

Matematikbok

När vi arbetar i matematikboken fungerar boken som färdighetsträning och som en förankring av kunskapen. Det blir till stöd för oss lärare då vi enkelt kan se på vilka problem eleven har och hur vi ska kunna arbeta vidare individuellt med just den eleven. Under tiden eleverna räknar i matematikboken är vi minst två lärare som aktivt “går runt” i klassrummet och ber eleverna förklara hur de har tänkt när de har löst sina uppgifter och om där är några uppgifter som de upplevt som extra utmanande. På så sätt får vi in det formativa i bedömningen och vet var varje elev befinner sig och vad de behöver för att gå vidare. Boken är indelad i olika svårighetsgrader och eleverna räknar utifrån där de befinner sig kunskapsmässigt. Vi har märkt stora förbättringar i samtliga elevers matematiska kunskaper sedan vi aktivt börjat arbeta mer målmedvetet med vår undervisning från matematikboken.

Räkna med mig

Som en uppstart för nya arbetsområden använder vi oss av något som vi har valt att kalla för ”Räkna med mig”. Vi börjar med ett problem på tavlan. Vi har använt oss av Skolverkets problemlösningsavsnitt i matematiklyftet för att hitta problem. Varje elev får varsin liten whiteboard och får skriva upp sina tankar (inga svar eller lösningar ännu) , det kan vara frågor eller något som de anser behöver pratas om för att lösa problemet. De får sedan sätta sig i par och berätta för varandra om sina tankar. Innan vi lyfter upp det i helklass får de rotera i paren och bilda lite större grupper för att kunna få andra tankar och infallsvinklar. Därefter lyfter vi upp tankar och frågar i helklass och besvarar frågorna ihop. Många av frågorna kan oftast besvaras av andra elever.

 

Prov på provet

Vi använder oss inte så mycket av prov på ett traditionellt sätt utan gör istället på följande sätt:

  1. Vi låter eleverna få snarlika uppgifter att arbeta med innan de ska göra provet. De får välja hur de vill arbeta med det. Några gör det enskilt under veckan i skolan, några i grupp medan andra tar hem och arbetar med det hemma för att de tycker att det känns bäst.
  2. De får sedan börja med att göra provet individuellt och de sista 15 minuterna av provet är till för att räkna med en vän. Under den inledande fasen av provet får de hoppa över de uppgifter som de tycker är lite extra svåra för att sista kvarten hitta en vän så att de kan hjälpas åt med att lösa “de svåra uppgifterna”.

Vi har prövat oss fram hur det ska gå till när vi kommer till sista kvarten. Vi har testat att bestämma vem som ska jobba ihop innan den sista kvarten. Någon gång har de har fått välja själva – då blev det lite mer stök och mycket av tiden gick innan de hann komma igång med att lösa uppgifterna. Nästa gång vi ska genomföra detta är tanken att vi hör med eleverna under provets gång för att sedan kunna para ihop dem sista kvarten utifrån de uppgifter som de hade svårt med.

Sammanfattning

Detta är några av de olika sätt som vi har prövat under terminens gång och som sagt så har vi sett en markant ökning i deras kunskaper och intresse för matematikämnet. Vi kommer att fortsätta med att utveckla vårt kunnande och utförande kring matematiken.  Vi har sett en ökning hos eleverna när det gäller de förväntningar som vi har på dem och deras medvetenhet kring sitt eget lärande har blivit betydligt tydligare.

Att diskutera:

  • Hur arbetar du med matematik för att göra den relevant och vardagsnära för eleverna?
  • Hur kan man planera och genomföra undervisning med matematiska problem?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *