Ledarskap – en förutsättning för lärande!?

I tidigare inlägg har jag belyst mitt arbete kring elever med beteendemässiga problem i skolan med fokus på ett lågaffektivt bemötande. Det är ett ständigt pågående arbete, en garanti för reflektion och självvärderande, en förutsättning för att alla mina elever skall lyckas samt en utvecklingsprocess med tydlig grund i mitt ledarskap. Detta inlägg handlar därför om mitt ledarskap i klassrummet, en grundpelare i mitt uppdrag som lärare.

För att alla mina elever skall lyckas ställs krav på såväl mitt ledarskap som den undervisning jag vill bedriva. Dessa två, ledarskap och undervisning, promenerar oftast hand i hand och ställer höga krav på mig som lärare och pedagog. Misslyckas jag i mitt ledarskap påverkas elevernas möjlighet att ta till sig av den planerade undervisningen och vägen mot vårt mål blir såväl längre som krokigare. Är undervisningen bristfällig skapas lätt oro med missriktat fokus vilket gör ledarskapet till en allt synligare utmaning i klassrummet.

Som verksam inom skola måste jag kunna hantera en miljö som är mycket komplex. I undervisningen måste jag snabbt kunna fatta beslut om att gå vidare till nästa planerade moment eller sätta in andra inte i förväg planerade aktiviteter. ”Verkligheten” skapar ständigt nya situationer och frågor vilka ställer krav på ställningstaganden och omprövningar där det inte finns några givna och eller enkla lösningar. Därmed ställs stora krav på min flexibilitet och förmåga att kunna se föränderligheten som en utmaning, kunna se nya möjligheter i det som uppstår. För undervisning handlar om att tillsammans med andra människor skapa lärande situationer. Vilket direkt ställer krav på ett fungerande ledarskap.

Att vara ledare i det klassrum du undervisar i ser jag som en förutsättning för att kunna bedriva en undervisning som för lärandet framåt. Ett ledarskap med  tydliga strukturer och ramar som grund. Därutöver utmanar jag mig själv genom att vara väl insatt i arbetsmetoder, bemötande och det ämnesinnehåll jag undervisar kring. Att dessutom systematiskt reflektera över min undervisning och mitt ledarskap och de resultat den/det ger skapar även möjligheter att ändra och eller fortsätta ett arbete med fokus på elevernas kunskapsutveckling. Jag arbetar konsekvent för att bygga förtroendefulla relationer till mina elever och deras vårdnadshavare. För att skapa samsyn och tro på att lyckas. Jag tror att mina elever utvecklas bäst genom att lyckas snarare än att misslyckas. Därför försöker jag se alla mina elever som unika. Unika med unika förmågor, styrkor, svagheter, känslor, tankar och personligheter.  Därav behöver jag ständigt arbeta för att skapa och utveckla relationer, situationer, miljöer och moment där samtliga elever ser att de utvecklas  och känner att de lyckas.

För att upprätthålla samt utveckla mitt ledarskap ytterligare använder jag ofta Bo Heljskov Elvéns sammanfattande lista kring ledarskap i klassrummet. Såväl som de är en grundpelare i mitt arbete är de också en trygghet för reflektion- och efterarbete.

 • Se till att uppgifterna eleverna skall utföra är intressanta, begripliga och meningsfulla.
 • Se till att de fysiska ramarna är optimala rörande utrymme, ljudmiljö och beteendereglerande inredning och andra faktorer.
 • Arbeta aktivt för att skapa en god kontakt med eleverna så att du förtjänar auktoriteten.
 • Skapa lugn i klassrummet genom att satsa på:
  • Struktur och förutsägbarhet, listor eller scheman över vad som kommer hända, både på lektionerna och på rasterna.
  • Begripliga regler som eleverna gärna följer för att de förstår dem.
  • Att själv agera lugnt.
  • Att inte eskalera en konflikt genom att sätta ”hårt mot hårt”, utan att istället satsa på samarbete.
 • Bevara auktoriteten genom att ta den för given och missbruka den inte.
 • Undvik bestraffningar, utskällningar och tillrättavisningar.

Avslutningsvis vill jag förtydliga att jag är väl medveten om att ledarskapet i klassrummet är såväl individuellt och skiljer sig mellan olika individer/lärare, klassrum och skolkulturer. Det ser jag som självklart och däri ligger heller inte mitt fokus för detta inlägg. Min syn på ledarskap är dock att ständigt skapa förutsättningar för en tillåtande och trygg lärmiljö där samtalet och relationen mellan lärare-elev, elev-lärare och elev-elev är i fokus. Samt att ledarskap går att utveckla/träna. Lika mycket som vikten av ett fungerande samarbete mellan lärare, ledning, elev, vårdnadshavare och elevhälsoteam.

Att diskutera:
 1. Hur arbetar du/din skola med ledarskap i klassrummet?
 2. Hur arbetar du/din skola för att utveckla ledarskapet i klassrummet?
 3. Vad skulle du kunna förändra/göra mer av för att ytterligare stärka ditt ledarskap i klassrummet?

 

 

Share Button

En reaktion på ”Ledarskap – en förutsättning för lärande!?”

 1. Tack för en suverän text Johan! Jag håller med om varje ord och tänker att det är på grund av mitt ledarskap som jag älskar mitt jobb. Att vara lärare i ett harmoniskt klassrum är det roligaste som finns!

  //Linda Nyberg, Fröviskolan, Lindesbergs kommun

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *