Lågaffektivt bemötande – Som grund i mitt pedagogiska arbete

Lågaffektivt bemötande är inte att inte ställa krav, det är att ställa krav som fungerar.

En stol faller.
Ett skrik så gällt.
Tomma ord flyger.
Flykt från stress och oro.

En vän i vägen.
En kind som hettar.

Inte förlåt.
Ett barn så skört.

Du söker dig fram.
Letar för att hitta.
Jag frågar och frågar.
För att förstå och veta. 
Varför sitter du i skåpet?

Jag lär mig dina svar. 
Av sakerna du gör.
Olinjerade papper tar vi bort.
Stiftpennan likaså. 

Du sitter längst fram i klassrummet. 
Där hör jag dina viskningar. 
Din plats ger oss stöd.
Den får mig att ibland förstå. 

Barn med utmanade beteende är utmanande för oss för att de saknar de färdigheter som krävs för att inte vara utmanade.

Citatet utgår från att barn uppför sig väl om de kan och att problemskapande beteenden är ett resultat av brister i de kognitiva förmågor som barnet behöver för att hantera skolans eller vardagens utmaningar. Citatet är hämtat från Ross W Greenes bok Hitta rätt, en lösningsfokuserad samarbetsmetod för skolan och återspeglar en utvecklingsrelaterad försening.

Enligt Greene lär belöningar och bestraffningar inte eleven de färdigheter som hen saknar och löser inte problemen som ligger till grund för hens utmanade beteende. För elever med ojämna förmågor och bristande kognitiva färdigheter hjälper inte disciplinära åtgärder så som utvisning ur klassrummet, kvarsittning eller andra begränsade och bestraffande åtgärder. Enligt Greene går det helt enkelt inte att uppfostra bort bristande funktionsförmågor. Inte heller utskällningar eller att kräva att eleven anstränger sig mer fungerar enligt Greene. Och jag håller helt med. För många av dessa elever anstränger sig redan mer än vad flertalet andra elever gör.

Jag jobbar med utgångspunkt i varje människas rätt att finnas till utifrån sina förutsättningar. Mitt och omgivningens ansvar är att skapa förutsättningar för detta.

Bo Heljskov Elvén och Anna Sjölund har i boken Hantera, utvärdera och förändra (2018) utarbetat tre “verktygslådor” för arbete med med problemskapande beteende och svåra situationer.  Först behöver vi ha verktyg för att hantera det som händer. Sedan måste vi sätta oss ner och ta fram verktyg för att utvärdera det som hände, att kartlägga och förstå varför saker och ting inte blev bra och hur vi kan undvika att samma problem uppstår i framtiden. Och slutligen behöver vi verktyg för att förändra, en handlingsplan för vad vi ska göra istället, hur vi kan förändra krav och förutsättningar på ett sätt som gör det möjligt att lyckas bättre i framtiden.

Enligt Heljskov Elvén och Sjölund måste dessa  metoder samspela och ha samma mål: Att personen lyckas så mycket som möjligt, oavsett förutsättningar. Vi behöver individanpassa stöd och anpassningar efter elevernas behov och förutsättningar.

Och jag menar inte att man skall klara allt själv. I mötet med elever vars beteende utmanar behöver vi själva också stöd. Stöd som hjälper oss att identifiera och förstå orsakerna till ett utmanande beteende. Vi som möter elever i skolan varje dag gör också rätt, först när vi kan.

Vi hjälper dessa elever med utmanande beteende genom att använda metoder/modeller som utvecklar deras färdigheter och som stärker relationen, som bygger på samarbete och som är proaktiva. Metoder utan bråk, konflikter och bestraffningar.

Ett råd är att tänka: fem gånger mer kärlek ,där tanken är att du behöver sätta in fem gånger på elevens och ditt relationskonto för att kunna plocka ut en gång och ha någon effekt av det. (Forster, 2009)

Hur jag ser på min yrkesroll och de elever jag möter i skolan avspeglar sig ständigt i hur jag bemöter mina elever men även i synen på mitt uppdrag. För som pedagog och lärare  använder jag mig själv som verktyg i mötet med eleverna . Att kunna reflektera, utvärdera och förändra mig själv som pedagog och lärare är därför otroligt viktigt. Ibland är det vi själva som har behov av att ändra vårt tankesätt. Och när vi är flera som ger stöd till samma elev behöver vi ha gemensam förståelse för vilka verktyg vi kan använda oss av.

Att diskutera

  1. Vilka metoder använder ni för att förhindra att problemskapande och utmanande situationer sker?
  2. Vad behöver ni utveckla för att bemöta elever med problemskapande beteende.
  3. Hur skulle ni vilja arbeta för att alla elever ska lyckas?
Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *