Kooperativt lärande-struktur för lärprocesser

Vi är nog alla överens att vi vill öka interaktionen mellan eleverna så att de får öva språket, tilltro till sin egen förmåga, lära av varandra, sätta sin egen kunskap i förhållande till andras, uttrycka åsikter och ta ställning. Ett sätt att utveckla detta är genom kooperativt lärande.

En modell som skapar förutsättningar för ett strukturerat samtal är ”Inre-yttre cirkel”. Här får eleverna träna på olika förmågor t ex kommunicera, argumentera och ta ställning. Strukturen är bra för att det är lätt att komma igång och alla elever måste vara delaktiga i samtalet. Alla elever är mycket aktiva och fler har blivit bättre på att lyssna och bygga vidare på andras tankar, vilket är en förutsättning för att kunna bredda och fördjupa diskussioner.

Som uppvärmning brukar vi starta med ett innehåll som alla känner sig säkra på, för att sedan komma in på dagens ämne. Jag har använt modellen i början på lektionerna för att komma igång i tankeverksamheten och repetera vad som sagts på förra lektionen, som ett avbrott mitt i lektionen för att samla ihop tankarna eller som en exitticket för att kunna lyssna av vad eleverna fått med sig under lektionen eller vad som varit svårt. Jag har även använt modellen för att eleverna ska få delge och höra andras sätt att lösa olika dilemma t ex hur man gör för att komma vidare om man tappar orken för att fortsätta. Det är lätt att strukturera upp och välja ut några få elever som man observerar och lyssnar lite extra på, för att höra hur de resonerar och ta reda på vad de befinner sig i sin process. Modellen kan till fördel användas för att träna rutinuppgifter, processa information, repetera och uttrycka åsikter och argumentera för dem m m.

kooperativt_larande_inre_yttre_cirkel_1600-1024x534

Denna modell har varit lätt att införa som en del i undervisningen och eleverna har visat att de uppskattar den eftersom de får diskutera med många olika och de hinner aldrig tröttna. Dessutom får de tips och idéer som de kan använda sig av i andra sammanhang. I början var vissa av eleverna lite svårstartade, men nu upplever jag att de vågar prata mer med alla och inte bara sina kompisar. Jag ser även att samtalen har blivit mer effektiva då eleverna måste välja ut vad de själva tycker är viktigast eftersom man byter partner relativt snabbt. Modellen fyller många funktioner som dessutom ökar elevernas talutrymme och ger dem tillfälle att möta alla klasskamrater som i sin tur leder till en ökad trygghet och tillit i gruppen.

Genom användandet av det kooperativa lärandets olika strukturer ger vi eleverna möjlighet till att utveckla olika förmågor. Dessutom ger det kooperativa lärandet ett stort bidrag till elevens sociala och emotionella utveckling. Allas tankar får lika stort inflytande och uppmärksamhet. På detta sätt arbetar eleverna samtidigt med demokratiska värdegrunder och normer. I boken ”Cooperative Learning in the classroom” av Wendy Jollife skriver hon: ”För att kunna förklara för andra måste man förstå det man ska förklarar. Att återberätta hjälper tankeprocessen”. Detta har jag tagit fasta på och sett resultat av genom att använda modellen ”Inre-yttre cirkel”. Nästa metod inom Kooperativt lärande jag kommer att ge mig i kast med för att utveckla gruppdiskussioner i klassen, är ”En för Alla.

Läs gärna Christian Abrahamssons blogginlägg om en annan modell för kooperativt lärande. Se även exempel på http://www.kooperativtlarande.se/

Att diskutera

  1. Vilka erfarenheter har du/ni av kooperativt lärande?
  2. Hur gör du/ni för att öka interaktionen i ditt/era klassrum?
  3. Vilka möjligheter och begränsningar ser du/ni med ökad interaktion i klassrummet?
Share Button

En reaktion på ”Kooperativt lärande-struktur för lärprocesser”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *