lärare och elever

Konceptlektioner NFU

Av Elin Hasselberg, Niclas Frising, Björn Persson

På vår KU-dag i september bad vi kollegiet att beskriva utmaningar och framgångsfaktorer som man identifierat för terminens uppstartsperiod.  En av de stora utmaningarna som man såg var att det ofta uppstår luckor i schemat på grund av att mentorer är i väg på uppstartsaktiviteter med sina mentorsgrupper, samtidigt som andra elevgrupper är på skolan och ska ha undervisning.

Detta gör att det ofta finns ett vikariebehov redan under första veckorna. Här brukar vi försöka täcka för varandra för att eleverna ska få relevant undervisning, men det kan vara svårt när våra kompetenser inte stämmer med behovet. En annan utmaning som man såg var att det emellanåt är svårt att få tekniken att fungera i början av terminen. Det kan vara nätverk eller inloggningar som strular, men det kan också vara så att leveranser av datorer är försenade, vilket kan medföra att lektioner inte kan genomföras på avsett vis.

I diskussionerna på KU-dagen föreslog en kollega en tänkbar lösning på ovanstående utmaningar. Kollegan, som tidigare arbetat på Pauliskolan i Malmö, berättade att man där har tagit fram en bank av konceptlektioner. Detta är lektioner som handlar om något som är relevant för programmet, men som kan genomföras av i princip vem som helst. Lektionerna är alltså utformade så att de inte kräver någon specifik ämneskompetens för att utföra dem.

En väl utformad konceptlektion bör fylla flera syften utöver att bara sysselsätta eleverna när deras ordinarie lärare inte är på plats. Ett sådant syfte, som är särskilt viktigt vid uppstarten, är att få eleverna att samarbeta och kommunicera med varandra. Därför är det önskvärt att konceptlektionen innehåller något moment där eleverna arbetar i grupp för att lösa ett problem. Ett annat syfte är att introducera eleverna till det gymnasieprogram de har valt, och därför behöver innehållet anknyta till programmets karaktärsämnen. Slutligen erbjuder också konceptlektionerna en möjlighet att arbeta med sådant som inte ryms inom våra ordinarie ämnen, men som vi upplever att det finns ett behov av, t.ex. studieteknik. Lektionerna är särskilt användbara vid uppstarten, men kan också användas senare under läsåret.

Vi beslutade oss för att viga nästa KU-dag i november till att skapa en bank av sådana konceptlektioner som är relevanta för vår verksamhet. Efter en introduktion av konceptet utifrån Pauliskolans material, fick programlagen i uppdrag att under knappa två timmar producera minst en konceptlektion som skulle kunna användas under uppstartsdagarna nästa höst. De krav som ställdes på lektionen var att de skulle:

  • ha ett relevant ämnesinnehåll som är tydligt kopplat till programmet
  • få eleverna att kommunicera med varandra och samarbeta
  • kunna genomföras med enkelt material och oberoende av datorer/nätverk
  • kunna genomföras av vilken lärare som helst

Lektionerna skulle sedan publiceras i vår lärplattform Canvas, så att samtliga programlag har tillgång till varandras lektioner. Dessa lektionsplaneringar ska även samlas i en pärm, så att de finns tillgängliga även i händelse av nätbortfall.

Dagen blev produktiv:

Introduktionsprogrammen skapade en lektion som tränar eleverna i kommunikation och till viss del geometri. Detta kopplas även till vikten av att närvara vid lektioner för att få rätt förståelse.

Naturprogrammet skapade en lektion om vikten av att mäta på korrekt sätt, vilket kopplas till naturvetenskapliga arbetsmetoder och begrepp, samt hur dessa kan redovisas på passande sätt.

Teknikprogrammet skapade en lektion som går ut på att eleverna ska arbeta i grupp med att vika kuber av papper i olika storlek och därefter undersöka kubernas volym och area. Lektionen tränar kommunikation, samarbete, förmågan att följa instruktioner samt ger ökad kunskap om matematiska begrepp som volym- och areaskala.

Samhällsvetenskapligaprogrammet, som har inriktning mot beteendevetenskap, valde att fokusera på lässtrategi och anteckningsteknik. Detta görs för att ge eleverna en studieteknik för sina kommande gymnasiestudier.  Där ingår att anteckna, diskutera sina anteckningar med varandra och gemensamt komma fram till svar på frågor utifrån de anteckningar som är gjorda.

Barn- och fritidsprogrammet skapade inte mindre än fem (!) lektioner: En om hur man praktiskt kan planera en utflykt för en barngrupp. En om mindfulness med fokus på att lära sig slappna av och hantera stress. En med värderingsövningar riktade mot relationer i klassrummet. Ytterligare en lektion handlar om självledarskap, där eleverna lär sig att finna sina styrkor och kompetenser, samt att kunna använda dessa. Den sista handlar om samarbete.

Det var mycket givande att få tid att arbeta praktiskt tillsammans under en fortbildningsdag och vi hoppas och tror att de konceptlektioner som skapades kommer att vara till stor nytta vid nästa läsårsstart.

Att diskutera:

  • Vilka utmaningar ser ni under era uppstartsperioder och hur hanterar ni dem idag?
  • Vilka tankar har ni kring konceptlektioner?
Share Button
Om författaren
Om författaren
Förstelärare Nils Fredriksson Utbildning | bjorn.persson@svedala.se

Förstelärare i Svedala kommun på Nils Fredriksson Utbildning, kommunens gymnasieskola. Undervisar i SO och matematik på i huvudsak introduktionsprogrammen.

Om författaren
Leg. gymnasielärare i svenska, svenska som andraspråk och matematik Nils Fredriksson Utbildning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *