Kollegialt lärande och ny kunskap

På Aggarpsskolan är vi nu igång igen med vårt utvecklingsarbete. Vi har analyserat vårt behov, vi förstelärare har planerat och tillsammans har vi nu gått in i den tredje fasen att söka “Ny kunskap”. Tillsammans under året ska vi skaffa ny kunskap och lära av varandra,  så att vi blir bättre på att differentiera vår undervisning för att möta alla elever på lektionerna.

I analysfasen  identifierade vi vårt problem ” Lärare och elever på Aggarpsskolan upplever att tryggheten och studieron är alltför låg för att visa elever ska nå tillräckligt lärande”.  Efter en längre tids arbete i grupper där vi tog fram olika teser , som provades och omprovades, formulerade vi vår tes som lyder ” Eleverna har svårt att se syftet med att gå i skolan och saknar motivation. Du kan läsa mer om hur analysfasen går till i min kollega Sofie Palms blogginlägg “Ett utvecklingsarbete med delaktighet”. 

I planeringsfasen diskuterade vi förstelärare hur vi tillsammans skulle skaffa ny kunskap för att få alla elever på vår skola att förstå syftet med lektionerna och känna sig motiverade.  Vi valde då att börja med boken “Lektionsdesign” av Helena Wallberg för att den tror vi kan hjälpa oss att bli bättre på att möta alla elever i undervisningen. Explicit och differentierad undervisning  är centrala begrepp som författaren lyfter och boken ger konkreta tips, idèer och aktiviteter som möjliggör en undervisning som möter olikheter samtidigt som den främjar delaktighet.

I vår terminsplanering har vi lagt in utvecklingsarbete detta läsåret var fjärde vecka. Vårt upplägg på dessa träffar är ungefär detsamma.

  • Vi har förberett en start eller praktisk uppgift som anknyter till det kollegorna läst.
  • Frågorna  man funderat på när man läst diskuteras gärna med olika kooperativa strukturer.
  •  Vi delger varandra det man provat från förra tillfället.

Till första träffen skulle kollegorna ha läst om det som Helena Wallberg kallar fas 1 av lektionen och som handlar om hur man sätter igång lektioner med – ritualer och rutiner. Följande frågor skulle de fundera på under läsningen:
– Det här fastnade jag för.
-Det här är svårt för mig i mitt dagliga arbete.
– Det här är lätt för mig i mitt dagliga arbete.
De fick även fundera på lyckade lektionsstarter de gjort för att kunna ge exempel och delge kollegor.

Fokus på första träffen handlade således om hur vi sätter igång lektioner med rutiner och ritualer.  Hur kan vi få alla att vara med från början? Jo, genom fasta rutiner och korta ritualer som väcker hjärnan  kan vi få alla elever med oss. Rutiner är viktiga så att eleverna känner igen sig t ex  vi tar emot i dörren, mobiltelefoner lämnas, lektionens längd och vilket material som behövs står på tavlan. Vi  kände att detta gör vi  och många är gemensamma, så eleverna känner igen sig. Ritualer som gör att vi direkt fångar elevernas uppmärksamhet , får dem att landa i klassrummet och känna en känsla av sammanhang. Vad gör vi här för att sätta igång elevernas tänkande och förbereda hjärnan? Det är viktigt att de inledande ritualerna inte är allt för långa , utan ett par minuter bara för att bryta det som varit och fånga elevernas uppmärksamhet.  
När vi pratade om ritualer kände vi alla att detta var vi nog inte lika bra på eller använde oss av i någon större utsträckning. I bokens kapitel finns flera exempel på ritualer och vi sammanställde också en list på förslag som kom upp från oss. 

På första träffen använde vi som håller i  grupperna oss av en kooperativ samtalsstruktur som heter ” mötas på mitten”. Kollegorna fick sitta i mindre smågrupper och lyfta de tre frågorna  de funderat på när de läst efter denna struktur. Eftersom vi vill försöka få alla aktiva och delaktiga fick man först fundera själv och skriva sina tankar på en post-it lapp och sedan berätta och diskutera.  Vi körde sedan en löpeld där smågrupperna lyfte det som man kommit fram till i mitten.

Äntligen är vi igång igen och till nästa gång provar alla olika ritualer när de inleder sina lektioner. Ska bli spännande att se och höra om  olika differentierade aktiviteter som förhoppningsvis ger alla elever en möjlighet att vara med från början.

Att diskutera

  1. Vilka rutiner har du  när du sätter igång lektioner? Vad är lätt och vad är svårt?
  2. Vilka ritualer använder du vid lektionsstarter?
  3. Vilka positiva effekter tycker du att användandet av ritualer vid lektionsstarten  får på lektionen som följer?
Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *