”Klassens bibliotek”, om textvärldar, motivation och fantasi!

På min skola deltar jag och mina kolleger för tillfället i Läslyftet. Vid förra arbetstillfället läste, diskuterade och planerade vi för att lyfta fram våra elevers egna textvärldar. Även om upplägget i planeringen och visst av material blev nytt, så är att utgå från elevernas vardag och textvärldar inte det. Jag har under många år arbetat med något jag/vi kallar ”Klassens Bibliotek”. Det är idé jag fått från en tidigare kollega (tack för tipset Lotta) och som i stora drag fungerar som följer. Mina elever skriver egna texter. Dessa samlar vi i lådor som blir Klassens Bibliotek. När vi har lässtunder kan eleverna välja mellan böcker och klassens egna texter. I detta arbete har vi till stor del utgått från genrepedagogik och även lyft in bedömning av texter, som t.ex Two Stars and a Wish.

Här har vi också bitvis utgått ifrån elevernas egna textvärldar och många av texterna handlar om karaktärer som hämtats från mina elevers personliga textvärldar. Att få skriva till ”Klassens bibliotek har gett mina elever tydliga mottagare för sina texter. De får regelbunden feedback från sina kamrater och blir ofta uppmuntrade att fortsätta sitt skrivande: ”Kan du inte skriva ett kapitel till!”. När vi numer använder oss av Google Drive där eleverna kommer åt sina texter hemifrån har detta gjort att en del av mina elever fortsätter att skriva hemma och sen publicerar i skolan – positivt!

I Läslyftets upplägg gjorde vi tillsammans i klassen en kartläggning över vilka karaktärer de stöter på i sina egna textvärldar, främst från multimodala texter. När jag tidigare gjort detta i klass har varje elev själv fått välja karaktär, så att kartlägga hela klassen tillsammans var nytt. Det var intressant! Främst för att klassen så tydligt delar denna värld. Nästan varje karaktär möttes av igenkännande från de övriga. Det var också intressant att se att en del karaktärer var sådana de skapat själv i olika spel.  När de sedan skulle välja karaktär att skriva om, kunde de använda vår samling av karaktärer. Vi använde oss även av en tankekarta från Läslyftet.

Att använda tankekartor är heller inget nytt. Vi har i klassen använt oss av detta ganska mycket och när mina elever planerar en ny text är det ofta så att de börjar med en tankekarta. Dock skiljer sättet att planera en text sig åt. Vi har utgått från genrepedagogik och eleverna följer följande mall;

  • Inledning
  • Problem
  • Reaktion
  • Lösning (slut)

De är väl införstådda i dessa steg och följer dem när de planerar och skriver narrativa texter.

När vi nu använde oss av Läslyftets upplägg hände några intressanta saker. Att motivationen att skriva var på topp  blev tydligt. De uppskattade att få lyfta fram karaktärer från sin egen vardag och att samla, samt jämföra dem. De tyckte det var kul/intressant att få välja och utgå från vår samling. Detta har jag också sett tidigare och detta fungerar bra, framförallt för de elever som i andra fall kan ha svårt med motivationen och fantasin. Att få fortsätta eller skapa ett nytt äventyr kring en bekant karaktär underlättar. Dock gick det nu ut över kvaliteten på texterna. När jag och mina kollegor diskuterade detta, var jag inte ensam om att ha fått samma utfall. Vi ställde oss självklart frågan  – varför? Den ena förklaringen vi kom fram till hänger tråkigt nog ihop med det som åtminstone delvis skapar motivationen inför uppgiften. När våra elever väljer en färdig karaktär begränsar det deras fantasi. De får en färdig värld och karaktär med givna förutsättningar. Detta har de svårt att göra sig fria från. När man ger feedback möts man av kommentarer som:

  • Så kan man inte göra, det går inte!
  • Så skulle xxx aldrig göra!

När mina elever tidigare skrivit om ”färdiga” karaktärer har jag stött på samma sak. Då har jag uppmuntrat dem att antingen lägga till en egen karaktär i en befintlig miljö eller flytta deras karaktär till en ny miljö. Då blir de av med lite av begränsningarna. Detta gjorde en av mina elever även i denna uppgift. Han tog Solen från Teletubbies som han skapade en helt egen berättelse om. Jag trodde först att han gjorde det på skämt, men såg sen att han hade en tydlig idé och skapade en minst sagt komisk text. Dock har jag upptäckt att det fungerar allra bäst när mina elever bara använder sina textvärldar som inspiration. Att skapa en egen både karaktär och miljö som bara påminner om något från deras egna textvärldar gör att de får större utrymme för sin egen fantasi.

En annan aspekt att ta hänsyn till är att man utgår från multimodala texter. I läslyftets text ”Berättelser då och nu – barns användande och erfarenheter av texter i vår tid” (Catarina Schmidt) beskrivs multimodala texter som en text där flera olika modaliteter (framställningsformer) ingår. Detta är för eleverna ofta texter de möter via nätet eller spel. Här ingår bilder, animeringar, länkar, videoklipp osv… När de använder detta som utgångspunkt för att skriva en linjär text (kanske t.o.m. på papper) finns det då inte en risk att deras motivation minskar då de inte kan återskapa det de har som utgångspunkt? Frågan blir då hur vi i skolan ska tackla det faktum att mycket av våra elevers läsande (och skrivande) utanför skolan så mycket skiljer sig från det de möter i skolan. Visst måste våra elever vara skickliga läsare för att till fullo klara av att de texter de möter på sin fritid, och här fyller vi viktig funktion, men att läsa multimodala texter kräver helt andra förmågor också. Att förstå begrepp, att kunna navigera, att vara källkritisk osv … Detta är förvisso en helt annan diskussion, men frågan är hur vi skolan förbereder våra elever på att möta en textvärld som vi i skolan inte alltid är delaktiga i?

Att diskutera:

  • På vad fler sätt kan man använda elevernas egna textvärldar som inspiration och motivation inför deras skrivande?
  • Hur gör man för att få eleverna som har svårt med motivation och fantasi att komma igång med sitt skrivande?
  • Hur kan man på andra sätt än tankekartor ge sina elever redskap för att planera och strukturera sina texter?
  • Hur förbereder vi eleverna inför att möta och läsa multimodala texter?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *