Klart jag bryr mig!

I dessa tider när den politiska kartan ritas om i vårt land och vårt demokratiska system står inför stora utmaningar är det viktigare än någonsin att vårt uppdrag att fostra eleverna till demokratiska samhällsmedborgare som kan leva och verka i ett demokratiskt samhälle verkligen får genomslag i vår undervisning.

Terminens första arbetsområde  är ett uppdrag där min klass får träna på att jobba i demokratiska arbetsformer med grundläggande värderingar om vad demokrati är och innebär genom att starta egna partier.

På Naverlönnskolan, min nya arbetsplats, har jag i min klass fått elever från fyra olika skolor. Den sociala lärmiljön jobbar vi med  t ex  genom att identifiera framgångsfaktorer. I mitt förhållningssätt  lägger jag grunden till vilket klassrumsklimat som skapas.  Om eleverna ska våga uttrycka sina åsikter och kunna ifrågasätta och ifrågasättas  gäller det att det finns respekt för varandra och varandras olikheter.  Vi har en god fysik lärmiljö där det finns möjlighet för eleverna att jobba i mindre grupper där alla kan komma till tals i ett lugnt och avgränsat rum.

Vi började med att orientera oss om grunderna  i vårt demokratiska system,  vilka partier som finns representerade i riksdagen och vilka stora frågor som de för fram. Vi ställde oss också frågan hur det skulle vara i samhället om vi inte hade åsiktsfrihet och det inte fanns olika partier att rösta på. I UR:s serie “Dröm om demokrati” följde vi ett gestaltat framtidsscenario där eleverna fick ett diskussionsunderlag om varför det är viktigt att värna vårt demokratiska samhälle. Eleverna fick sedan fundera på vilken fråga/frågor de ville utgå från i sitt parti, de elever med likartade frågor bilade sedan grupper som blev starten för partierna.

Nästa uppgift var att strukturera frågorna och forma sitt partiprogram vilket gick hand i hand med  övning  på att  skriva argumenterande texter. Flera grupper kände att de ville ta reda på mer om ämnet , t ex bokade Skolmatspartiet in en intervju med 1:e kocken på skolan, Trygghetspartiet gjorde studiebesök hos trygghetsvärdarna, Fritidspartiet intervjuade rektorn om ombyggnaden av skolan och  planerna för den nya skolgården. De var också på stora biblioteket för att få tips till skolbiblioteket om bra litteratur för åk 4-5 eftersom eleverna i dessa årskurser är nya för skolan.

I samarbete med bilden fick de också utarbeta en partilogga och valaffisch. En grupp (Fritidspartiet) gjorde också en valfilm vilket  kan ha påverkat deras siffror positivt i valutgången.

Som teambuilding är gruppernas arbete också mycket viktigt och lärorikt, att lyssna in varandra, ta och ge, pröva och ompröva tar tid,  någon grupp befann sig i stadiet storming längre än de andra (forming, storming norming performing – B Tuckerman) men med handledning och hjälp att strukturera och sammanföra de olika spår de var inne på  var både de och jag extremt stolta när de hållit sitt valtal inför en entusiastisk åhörarskara.

Parallellt med partibildningen  fortsatte vi också  att bevaka  händelserna i det svenska valet som t ex den stormiga regeringsbildningen och riksdagens öppnande. Vi har också lärt oss mer om de enskilda partierna bl a genom att lyssna på de andra 5:ornas presentationer om riksdagspartierna. De har i sin tur blivit inspirerade av oss att göra egna partier (läs mer om det i Åsa Nykvists senaste blogg).

Alla partierna fick alltså valtala, först inför klassen och sedan även för parallellklasserna. Detta var också en framgångsfaktor, att stärka sitt självförtroende genom att  träna sitt muntliga framträdande i den egna klassen, och sedan lyckas med nästa utmaning att göra sin presentation för de andra klasserna.

Röstningen gjorde vi så autentiskt som möjligt i ett avskilt rum för hemliga val, speciella valsedlar för varje parti, riktiga valkuvert och röstlängd där varje elev prickades av när de stoppat sitt valkuvert i valurnan.

Redan innan valtalen hade två partier uppmärksammat att de hade vissa gemensamma frågor och meddelade att de bildade en allians. När valresultatet räknades hade Fritidspartiet fått 42  % och Miljöpartiet 21 %, denna allians hade egen majoritet och har nu bildat klassens regering. De

kommer att få försöka genomföra de förslag de gått till val på. Även frågor som stod på de andra partiernas agenda kommer de att kunna lägga fram som förslag (motion)  på vårt klassråd.

En intressant sak var att skolmatspartiet föreslagit att det skulle startas ett matråd  och Fritidspartiet hade förslag på böcker till biblioteket.

Det visade sig att organisationen för både mat och biblioteksråd redan fanns  på skolan så den frågan gick snabbt att genomföra!  När vi skulle välja personer till dessa råd ägnade vi mycket tid åt detta, nästan alla ville vara med och vara representanter. Vi hade långa diskussioner om hur vi skulle rösta för att valet skulle bli så rättvist som möjligt.

Fritidspartiet vill verka för en aktiv fritid utan skärmar så vi har också startat ett samarbete med kulturskolan som finns i huset. Eleverna har hittills fått pröva på brassinstrument och slagverk.

Efter detta arbete kan vi se att eleverna upplever KASAM (Antonovksy) En känsla av sammanhang. De har utvecklat sin förmåga att begripa det politiska spelet, de finner det meningsfullt att bry sig och kan hantera händelser som uppstår genom att veta hur man kan göra för att påverka i olika frågor i sin omgivning som t ex skolmiljön.

Klassens valresultatet fördelade sig enligt följande:
– Fritidspartiet 42%,
– Miljöpartiet 21%,
– Dris =Djurens rätt i samhället 17%,
– Trygghetspartiet 12%,
– Skolmatspartiet 4%,
– Hobby horzepartiet 4%.

 

Att diskutera:

    • Hur jobbar du med ditt demokratiska uppdrag?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *