Jeopardy

Du får själv välja fem frågor som du vill svara på men de måste vara från minst tre olika kategorier, sedan väljer jag två stycken beroende på vilka du har valt. Så löd mina instruktioner till mina elever i årskurs fem när de fick möjlighet att muntligt visa sina kunskaper om några funktioner i  människokroppen. Att uttrycka att de “får möjlighet att visa” istället för att säga “nu ska jag bedöma” tycker jag är ett bra sätt att få eleverna att förstå att det faktiskt är en möjlighet för dem. I det här fallet får de dessutom chansen att själv bestämma svårighetsgraden på frågorna. 

Frågorna

De frågor som jag använde mig av vid detta tillfälle var konstruerade av eleverna i klassen. Vi utgick från en Jeopardyspelplan med fem kategorier och frågor på 500 poängsnivå till 100 poängsnivå. Vi använde dock inte det klassiska “Jeopardygreppet”, att svara med en fråga. Eleverna fick gruppvis ansvar för 2-4 sidor i läroboken och där hitta fakta för att skriva fem frågor med svar och sedan sortera dem i ordning efter svårighetsgrad. Dessa klistrade jag in i Google presentation och länkade frågorna med svaren så att eleverna kunde spela med och mot varandra. 

Bedömningstillfället

Det är svårt att få till tid att lyssna på varje elev enskilt. Det är stressande att sitta med en elev samtidigt som man har ansvar för övriga i klassen. Jag passade på att ge eleverna möjlighet att visa sina kunskaper om valda delar i människokroppen när det var halvklass. Det blev något enklare och lite bättre arbetsro med tanke på att under tiden som jag satt i grupprummet med en elev i taget fick övriga arbeta på egen hand. Jag gav dem i uppgift att öva begrepp på Seterra. Det är en sida där man till största del övar på att peka ut geografiska platser, men det finns även några sidor där man ska peka ut olika delar i människokroppen. En passande och självgående uppgift. Även om alla nog inte var inne och arbetade där till hundra procent. Men det är en faktor man får räkna med för att få möjlighet att sitta en stund med en elev i taget. I detta fallet var det verkligen värt det. Den korta stund jag fick med varje elev gav mig en väldigt tydlig bild över deras kunskaper inom detta område.

Valda frågor

Vid bedömningstillfället använde vi oss av en utskriven spelplan för att markera valda frågor. Eleven fick välja sina fem frågor, en i taget och svara på dem. Utifrån hur eleven valde kunde jag dels ställa följdfrågor och dels välja något mer utmanande frågor för att ge eleven möjlighet att visa sina kunskaper ytterligare. Några körde på “säkra kort” och valde till största del 100 poängsfrågor och andra valde bara 500 poängsfrågor. Svaren till frågorna på de lägre poängen var oftast bara ett eller två ord medan svaren till de högre poängen krävde utvecklade förklaringar. Till de som bara valde de enklare frågorna, valde jag en eller två frågor där de var tvungna att utveckla sitt svar. För de som bara valde frågor som redan krävde utvecklade svar gav jag följdfrågor för att utmana dem lite till.

Bedömning

Ett av de tre betygskriterierna i biologi på E nivå är att eleven ska visa grundläggande kunskaper om biologins begrepp och med viss användning av begreppen beskriva enkla samband i människokroppen. På C nivå är det istället god kunskap om biologins begrepp och med relativt god användning av begreppen. På A nivå byts det ut mot mycket goda kunskaper och god användning av begreppen. Genom att lyssna på elevernas svar och komplettera det med följdfrågor fick jag en klar och tydlig bild över vilken nivå varje elev befann sig på och jag kunde direkt dokumentera min bedömning utifrån betygskriterierna.

Att diskutera

  • Hur gör ni för att hinna med att sitta med en elev i taget?
  • När är det passande att ha muntligt prov istället för skriftligt?
Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *