“Involve me and I learn”

Ett citat uttalat av Benjamin Franklin som deltog i utarbetandet av den amerikanska självständighetsförklaringen och som även arbetade för att slaveriet skulle förbjudas. För mig som SO-lärare och mycket engagerad i demokratifrågor och skolans värdegrundsarbete är han en fin förebild och citatet präglar min undervisning på många plan.  Exempel från förra terminen är två nätprojekt som jag planerat och drivit tillsammans med elever. Superförälder på Nätet och Lärare i Barns rättigheter. 

Kortfattat har nyckelord i det eleverna utvecklat kunskap om varit nätrespekt, mänskliga rättigheter/barns rättigheter, nätmobbning, digitala kränkningar och normer. För att ytterligare stödja unga i deras nätanvändande involverades föräldrarna. Eleverna i sjuan presenterade vad unga gör på nätet och ledde diskussioner i små grupper där målet var att göra de vuxna till superföräldrar på nätet. Skollyftet i Svedala Trygghet på nätet ska ge bättre studieresultat 

Klass 65D på Naverlönnskolan lärde Kyrkskolans fjärdeklassare om barns rättigheter. Utgångspunkten för utbildningsdagen var fyrornas egna frågor som de skrivit till sexorna och som sexorna sedan ställde samman till redovisningar utifrån vad de lärt sig under terminen och vad de tyckte fyror borde veta mer om. När eleverna väl träffades fick de yngre eleverna chans att ställa ytterligare frågor och diskutera dem. Elever lärde elever om barns rättigheter 

Sättet jag arbetat med nätprojekten och nätet i den vardagliga undervisningen faller in under socialt entreprenörskap. De pedagogiska vinsterna handlar om att elevernas motivation och engagemang höjs. De känner att lärandet är till nytta för någon annan och då blir det lättare och mer intressant att lära sig något nytt. Min erfarenhet är att  om eleverna upplever att deras arbeten är värdefulla för någon annan så inte bara höjs deras engagemang utan också deras resultat.

Vad säger då forskningen om att motivation, engagemang och lärande ökar om elever involveras och läraren inte bara säger till dem eller lär ut vad de ska göra, utan de själva involveras från början till slut? Under Skolverkets flik skolutveckling hittade jag en artikel som innehöll en hel del intressanta forskningsaspekter Motivation en viktig nyckel till elevers skolframgång 

I artikeln som baseras på Jessica Wery och Maria Thomsons forskning så beskrivs det att motivation är en viktig nyckel till elevers skolframgång. Båda forskarna förespråkar att verka för att stärka elevens inre motivation dvs  individens egen inneboende drivkraft och nyfikenhet. Elever med stark inre motivation behöver sällan belöning eller en intresseväckande uppgift medan elever som drivs av yttre motivation behöver det. Processer drivna av yttre motivation sker mot bakgrund av belöning/betyg och uppmuntran mm.

Thomson och Wery skriver att om eleven kan se ett samband mellan en skoluppgift och världen utanför skolan kommer dess inre motivation att påverkas i positivt. Motivationen ökar också om elever involveras i skapandet av olika projekt och läraren har tillit till elevers förmåga. I båda nätprojekten som nämns ovan så visste eleverna också på förhand att de skulle bli bekräftade och uppmärksammade av andra och det verkar också motivationshöjande enligt Thomson och Wery. Dock kan man ju inte ta det som en vedertagen sanning då det säkerligen kan verka ångestframkallande om eleven inte känner att den kommer klara av uppgiften, därav att förarbete, struktur, tydlighet mm finns för det räcker inte att läraren bara “tror” att eleven kommer klara av uppgiften. Sammanfattningsvis påverkas elevens utsikter att framgångsrikt lösa ett problem eller uppnå olika mål, av motivation som i sin tur påverkas av lärandemiljön eleven befinner sig i, uppgifters karaktär, individens välmående, självbild och tro på egen förmåga samt tidigare erfarenheter och relationer till andra.

En annan sak som Wery och Thomson pekar på är att  istället för att eleverna jämför sig med andra  bör lärare låta eleverna göra egna självvärderingar då det stärker elevernas ansvarstagande för det egna lärandet.  Det ingår ju i det formativa arbetet i klassrummet att visa för eleven var i kunskapsutvecklingen den befinner sig och vart den ska, men jag brukar alltid försöka även efter ett arbetsområde att låta eleverna reflektera kring och upptäcka vilken kunskap och förmågor de utvecklat. I elevutvärderingen #nätrespekt och superförälder på nätet deltog Naverlönnskolans sjuor (50 elever) Flest elever ansåg att de utvecklat samarbete och kommunikation (63%) och eget ansvar (32,6%) av de entreprenöriella förmågorna.

Tittar man på gruppnivå har det hänt saker med elevernas lärande och många motiverar ett nej på fråga 3 och 1 med att de redan hade goda kunskaper innan arbetets start.

Exempel på motivering för ja svar på fråga tre: “Jag har lärt mig att man alltid ska prata och vara uppmärksam. Om jag ser att någon kompis är nere frågar jag vad som hänt. Om det skulle ha hänt något allvarligt kan jag berätta för en vuxen eller lärare, men bara om kompisen vet det.”

“Jag har lärt mig att man kan anmäla mer än vad man tror till polisen.”

Exempel på ja svar fråga 1:

“Jag tänker mig alltid för, men nu tänker jag lite mer #ingenmobbing”

“Jag har börjat att tänka mer på om jag vill att alla ska kunna se det jag lägger upp”

“När vi lär oss om nätrespekt så lär vi oss vad vi inte ska göra och det gör så det finns mindre chans att man gör något dåligt på internet.”

Lärande har så många dimensioner så här skrev en elev om att redovisa inför föräldrar och leda diskussioner:

“Det gick bra att prata med föräldrarna och det var roligt och lärorikt.Jag lärde mig hur vuxna tänker på nätet och hur dem tänker när dem sätter regler för sina barn och deras mobiler.Jag tror att dem vuxna lärde sig jätte mycket just om hur vi gör i olika situation och hur vi tänker ute på nätet.”

Socialt entreprenörskap innebär att vara med och förbättra samhället och komma med lösningar på saker man tycker ska förbättras. Att göra samhället och världen till en bättre plats lockar tonåringar. Det är tjusningen med lärarjobbet. Vi bygger framtiden varje dag!

Att diskutera: 

  1. Vad höjer elevers motivation i skolarbete enligt din erfarenhet?
  2. På vilket sätt påverkar forskning kring motivation ditt arbete i klassrummet?

Wery, Jessica & Thomson, Margareta Maria (2013). “Motivational strategies to enhance effective learning in teaching struggling students” i Support for Learning. 28:3 (s.103-108).

 

 

 

Share Button

En reaktion på ”“Involve me and I learn””

  1. Motivation är ett komplext begrepp. En grundläggande förutsättning är att eleven kommer till skolan. För vissa skolor är det där jobbet måste göras först. Nästa steg är att det finns en undervisning som följer läroplanen och är strukturerad. Om detta finns på plats så börjar det verkliga arbetet. De där grundläggande nivåerna finns troligen på plats i Svedala kommun och det är något att vara tacksam för. Jag säger inte att de nästa stegen är enkla, tvärtom det är där det börjar bli mera fingraderat och komplext. Men glöm inte att detta är högnivå-motivationsfrågor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *