I en allt mer digital värld… (KU-dag om digital metodik)

Hur mycket kan egentligen en dator användas till i skolsammanhang? Om man har deltagit på ett Teachmeet är svaret: nästintill oändligt mycket. I samband med att jag började på Naverlönnskolan avlöste just dessa Teachmeets varandra, såväl regionala som lokala, och som lärare fick man en uppsjö av förslag och idéer på hur datorn/IKT kunde fylla en pedagogisk funktion i undervisningen. Efter några år utan dessa event, utan denna inspiration, blev det så dags att ta upp denna tråd igen i samband med årets första KU-dag. Syftet med dagen blev därför att stärka kollegiets digitala kompetens och visa på hur just datorn/iPads kan bli en naturlig del av vår undervisning, men även att få gemensamma referensramar där alla har en gemensam digital grund att stå på.

Som språklärare är datorn ett naturligt redskap i min undervisning och även om jag till en början trodde mig stå på en god grund när det gäller digital kompetens i klassrummet insåg jag i samband med dessa Teachmeets att det fanns så mycket att lära. Videoinspelningar, answergarden, ordmoln, … ”You name it!” Program som var innovativa i sin funktion, som skulle effektivisera mitt arbete eller som skulle underhålla eleverna i deras inlärning. Även om allt fanns där och lät hur bra som helst, fick man också just där och då rannsaka sig själv och fråga sig hur just den här digitala sfären skulle prägla min undervisning. Det handlade alltså inte enbart om vad som fanns där ute, utan även om att få kunskap om och känna sig väl förtrogen med den digitala metodik min undervisning skulle byggas på. Efter många år av ”trial and error” har jag dock kunnat utkristallisera vilka digitala verktyg som fyller en funktion i min undervisning, och detta tack vare alla de lärare som delat med sig av, inspirerat, gett förslag och exempel på hur undervisningen kan närma sig en allt mer digital värld.

Fokus på Naverlönnskolans första KU-dag för terminen handlade dels om att visa på olika digitala program som kan fylla en pedagogisk funktion i klassrummet, dels att ge hands-on-möjligheter för att få använda och testa dessa program ”på riktigt”.

Dagen inleddes med att kollegiet samlades för visning av olika digitala verktyg. Sandra Pileman, förstelärare och initiativtagare till

dagen, började med att ställa frågan “Vad tänker du på när du hör digital metodik?”, där kollegiets associationer genererade följande ordmoln. Sedan gav några undervisande lärare på skolan en kort presentation om respektive verktyg för att sedan ge exempel på hur det kan användas i undervisningen. Programmen som presenterades var:

 • Mentimeter – skapa interaktiva presentationer med hjälp av åhörarnas svar på en fråga
 • Google Formulär – samla elevsvar genom att skapa enkäter för undersökningar
 • Screencastify – spela in genomgångar direkt i webbläsaren
 • Whiteboard.fi – digital whiteboardtavla där alla elevsvar kan samlas hos läraren
 • Padlet – digital anslagstavla
 • Flipgrid – spela in korta videosekvenser som kan delas med andra
 • Kahoot – spel där elevens fokus måste vara på tavlan längst fram i klassrummet; flervalsalternativ
 • Google Classroom – samla elevarbeten i ett digitalt klassrum; lägga upp uppgifter, meddelanden, ställa frågor etc.
 • Quizlet – träna på begrepp, glosor, svåra ord såväl individuellt som i grupp (Quizlet.live)
 • Socrative – självrättande prov utifrån flervalsalternativ, ja/nej-svar, eller genom att skriva svaret.
 • Mindmup – digitala tankekartor

Efter att ha fått översköljas av dessa digitala verktyg under förmiddagen, bjöd eftermiddagen istället på ett antal olika workshops där fokus låg på att testa hur några av ovanstående verktyg fungerade. Dessutom gavs möjligheten att fördjupa sig mer i iMovie till iPads. Förutom detta presenterades även olika funktioner till de nya interaktiva projektorerna som idag finns på skolan, för att visa på att dessa projektorer kan användas till så mycket mer än att bara projicera en bild. Dagen avslutades sedan med att vi fick en stund till att fördjupa oss ytterligare inom något digitalt verktyg, för att sedan återsamlas för en avslutande reflektion kring hur vi tror oss kunna använda dessa verktyg för att öka våra elevers engagemang, samt vilket digitalt verktyg som skulle kunna bli en del av vår framtida undervisning.

Detta var som sagt en dag som gick i den digitala metodikens tecken med syftet att stärka den kollegiala digitala kompetensen, samt att få gemensamma referensramar kring just digitala verktyg och digital metodik. I många fall är det inte någon typ av ovilja som gör att man väljer att inte arbeta med digital metodik, utan snarare brist på kunskap om vad som finns eller vad ett digitalt verktyg kan tillföra just min undervisning. I dessa fall är det viktigt, tror jag, att hitta arbetsformer där man som skola skapar möjligheter att fördjupa sig i olika typer av digitala verktyg, men även att vi som kollegium delger varandra hur vi arbetar för att dels inspirera, dels visa på hur ett digitalt verktyg kan fylla en funktion i undervisningen. Denna KU-dag skulle kunna ses som ett steg i just den riktningen.

Att diskutera:

 • Vilka digitala verktyg använder du i din undervisning?
 • Hur får du kunskap om nya digitala verktyg som kan användas i undervisningen?
 • Hur hittar ni på er skola arbetsformer där man inspirerar varandra kring digital metodik?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *