Hur vi tränar olika förmågor i läsgruppsredovisningen

Som jag skrivit om i tidigare bloggar, delar vi in våra tvåor och treor i läsgrupper om ca 4-5 barn för lästräning, en lektion i veckan. Det finns struktur och rutiner för läsningen, som vi tillsammans med barnen kommit fram till för att det ska bli en trygg och utvecklande aktivitet. Det finns många olika titlar, genrer och textnivåer i vårt läsgruppsbibliotek och grupperna hinner läsa många olika böcker under ett läsår.

Gruppernas uppgift nu, har varit att välja en av de böcker de läst, och som de ska redovisa en händelse ur boken om, för förskoleklass, ettor och de andra läsgrupperna. De har kommit med förslag på olika sätt att redovisa och vi enades om tre olika redovisningsformer de kunde välja  mellan – teater, dockteater och tittskåp. Utöver barnens läsförståelse tränas också många av deras förmågor i denna aktivitet.

Analysförmåga

När barnen diskuterat vilken redovisningsform de skulle välja har de tränat och utvecklat sin analysförmåga. I diskussionen har de reflekterat över vilken del av boken som haft ett värde att visa för andra. Efter att ha vägt fördelar och nackdelar med olika händelser i boken mot varandra, har de slutligen enats om en händelse, samt enats om hur stor del av händelsen som ska göras synlig för publiken.

Kommunikativ förmåga

I diskussionerna har barnen tränat och utvecklat sin kommunikativa förmåga. I samarbetet har de samtalat med varandra och lyssnat på varandra. De har bidragit med olika idéer som de presenterat så att alla i gruppen förstått vad de menat. De har motiverat och argumenterat för sina tankar och idéer samt lyssnat på andras argument.

Begreppslig förmåga

När barnen använt sin kommunikativa förmåga har de tränat och utvecklat sin begreppsliga förmåga. De har använt typiska begrepp om innehållet i boken, men också begrepp som är typiska för uppbyggandet och utförandet av redovisningen. När begreppen används ökar förståelsen för och innebörden av begreppen.

Metakognitiv förmåga

Under hela processen har barnen använt och utvecklat sin metakognitiva förmåga då de har behövt lösa olika problem som uppstått under arbetets gång. De har behövt använda sig av sina egna erfarenheter när de prövat olika idéer och lösningar. De har utvärderat gruppens lösningar och omprövat dem. När de lyssnat på andra som argumenterat för sina idéer har det lett till omprövning av egna idéer.

Förmåga att hantera information

För att innehållet i redovisningen ska stämma med innehållet i boken så har barnen använt och utvecklat sin förmåga att hantera information. De har behövt vara överens om tolkning av innehållet i boken och återge det på ett strukturerat och trovärdigt sätt.

Läsförståelse

Genom att använda dessa förmågor har barnen utvecklat och fördjupat sin läsförståelse i diskussioner om hur texten och textens innehåll ska göras synligt och tydligt för publiken. De har ställt frågor till varandra om texten och rett ut oklarheter. De har förmedlat sina inre bilder och lärt känna de olika karaktärerna i böckerna när de omvandlat dem till roller i en teater, en bild på en pinne i en dockteater eller en bild/konstruktion i ett tittskåp, samt funderat på och reflekterat över andra scenarier som de olika händelserna i boken skulle kunna utvecklas till.

Att diskutera

  • På vilka sätt ingår arbetet med de olika förmågorna i er undervisning?
  • Ingår gemensam högläsning och textsamtal som en naturlig del i er undervisning?
  • Hur ger ni elever som har svenska som andraspråk möjlighet att läsa, analysera och presentera olika texter?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *