Hur lär vi ut matematik på bästa sätt?

Hur bör jag som matematiklärare undervisa för att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt? Den här frågan är ständigt aktuell och det går olika trender i hur man lär ut på bästa sätt.

 Jag har relativt nyligen läst en ny studie av forskare vid Mälardalens högskola och Nationellt centrum för matematik som ger en tydlig fingervisning. I projektet har forskarna använt data från TIMSS, en undersökning där åttondeklasser i många länder gör ett matematikprov, samt fyller i en enkät som bland annat frågar om vad som händer på deras matematiklektioner. Här kan ni läsa mer. Deras studie visar att man ska lägga mer tid på att eleverna ska lära sig saker utantill, medan det däremot verkar vara ineffektivt att knyta matematiken till elevernas vardag. Jag har under många år försökt koppla mina matematiklektioner till vardagen. Denna studie och annan forskning har fått mig att fundera och delvis förändra min undervisning. I den här bloggen kan du läsa mer om hur jag förändrat den. 

Bakgrund – koppla matematiken till vardagen?

Matematik i skolan är oftast olik den matematik eleverna använder sig av i vardagen. Detta kan bidra till att eleverna får svårigheter med att se användningen av den om inte läraren är tydlig med detta.

Regelbundet ber jag mina elever besvara ett formulär med frågorna, när och hur de använder sig av matematik i vardagen. Majoriteten svarar att de använder sig av matematik när de går och handlar eller räknar pengar eller när de bakar. Elevernas svar påvisar att de har en begränsad förståelse för den vardagliga matematiken.

Tidigare har jag ofta gett exempel som jag själv har varit med om eller som eleverna har berättat för mig. Eleverna har sedan diskuterat tillsammans hur de kan koppla en matematikuppgift till vardagliga situationer.  Utmaningen med det upplägget kan bli att  eleverna kanske inte känner igen sig i det vardagliga exemplet, eller så blir det helt enkelt för mycket vardagsliknelse och för lite fokus på det matematiska innehållet i genomgången. Det kan resultera i att det matematiska sammanhanget och resonemanget går förlorat då vissa av mina uppgifter beskrivs i en kontext som inte är vardaglig för eleverna eller att eleverna hakar upp sig på det ickematematiska i exemplet.

Den erfarenheten medförde att jag med stor nyfikenhet började införa mer strukturerade moment med utantilinlärning i undervisningen.

Utantillinlärning

Utantillinlärning har ett dåligt rykte bland många pedagoger, då trenden de senaste åren legat på att ständigt koppla undervisningen till vardagsnära situationer och att eleverna ska förstå sammanhang och innehåll.

Att lägga tid på att eleverna lär sig saker utantill verkar leda till bättre inlärning. Men vad är det eleverna ska lära sig utantill?

När vi börjar ett nytt avsnitt i matematiken lägger jag ofta mycket tid på att eleverna ska förstå innehållet i uppgifterna och att de ska lära sig vad de gör i varje moment. Ibland fastnar jag hos elever som inte  förstår och försöker förklara innehållet i uppgiften. Detta resulterar ofta att eleverna tycker det är rörigt och de blandar ihop många moment. När jag istället fokuserar på att lära eleverna momenten utantill upplever jag att de förstår innehållet lättare.

Jag lägger mycket tid på att lära eleverna olika metoder och regler utantill. Vi lägger tid på grunderna och metoden i bland annat algoritmer, multiplikationstabeller och kort division. Vi arbetar med regelbundna och korta avstämningar, vilket är ett perfekt sätt att repetera ett moment vilket underlätta för att lära sig utantill. Jag fokuserar på att eleverna först ska lära sig metoden utantill och därefter bygger jag på med förståelse och sätter metoden i ett större sammanhang.  

Enkelt uttryckt kan man sammanfatta ovanstående i att jag ändrat från att tidigare ofta utgått från förståelsen för metoden, till att jag nu testar det omvända, det vill säga att jag börjar med metoden och därefter kommer förståelsen enklare.

Att lära eleverna utantillkunskap bidrar till högre resultat för att att eleverna visar glädje och får en drivkraft att arbeta vidare. Det ger möjlighet till att fler elever tycker att matematiken är värdefull och rolig.

Att diskutera:

  • Hur resonerar du kring och hur arbetar du med utantillinlärning?
  • Hur resonerar du kring och hur kopplar du dina uppgifter till vardagen?
Share Button

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *