Hur kan jag väcka elevernas lust att skriva berättande texter?

Strukturerad skrivning i årskurs 1

När jag började arbeta i min klass, märkte jag att eleverna tyckte det var svårt att skriva. Eleverna hade precis börjat uttrycka sig i skrift och många gånger upplevde jag att eleverna inte riktigt vågade skriva för att de var rädda för att ” göra fel”. Frågan för mig blev därför ”Hur kan jag väcka deras lust att skriva berättande texter?”

Kyrkskolan där jag arbetar har valt att fokusera på att utveckla elevernas skrivande och just nu fördjupar vi oss också i genrepedagogik. Jag såg därför detta som ett ypperligt tillfälle att arbeta vidare med elevernas skrivande av berättande texter med hjälp av Sagomattan.

Sagomattan är ett SVT-program där sagoberättande och sagoskrivande görs utifrån en specifik mall som består av; HuvudpersonProblem, Hjälpare, Lösning och Slut. Alla delar i sagan är kopplade till en färg.

Kunskapskraven som behandlas i vårt tema ”Sagomattan” är:

  • De berättande texter som eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning (SV)
  • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap (SV)

 Väcka nyfikenhet

Jag valde att inleda temat med något som tänkte skulle väcka elevernas nyfikenhet.  Jag satte upp färgglada handdukar på väggen, i den ordning de kommer i ”Sagomattan”, alltså grön (huvudperson), röd (problem), orange (hjälpare), gul (lösning) och blå (slutet).  Och självklart undrade eleverna varför jag hade satt upp handdukar på väggen i deras klassrum.

För att bygga upp spänningen bad jag dem gissa. Det blev många spännande diskussioner där eleverna hade teorier om att vi skulle arbeta med färger och hur man blandar olika färger. Några gissade på att vi skulle arbeta med vad färger heter på engelska och någon trodde att vi skulle arbeta med havet och stranden eftersom man har en handduk på stranden. Min förhoppning var nu att jag väckt elevernas nyfikenhet och byggt upp en spänning kring vårt nya tema. I flera dagar pågick gissningsleken och så småningom satte jag upp skyltarna, en varje dag. Även här fick eleverna uttrycka sina tankar kring vad skylten kunde betyda.

Ett stöd för elevernas skrivande

Under arbetets gång har vi tillsammans fyllt vår Sagomatta-vägg med olika hjälpfrågor. Tanken är att väggen ska vara ett stöd för eleverna när de skriver egna sagor och med hjälp av stödfrågorna kan eleverna lätt få syn på vad som ska vara med.

Vidare så tittade vi på Sagomattans första avsnitt och då förstod eleverna att handdukarna på vår vägg hade samma färger, och var i samma ordning som i programmet.  Därefter berättade jag att det äntligen blivit dags för oss att tillsammans skriva vår första saga och att vi då skulle använda sagomattans färger och rubriker.  Eleverna visade ett stort engagemang och många använde ”väggen” som stöd under processen.

bild1

Eleverna behövde träna på att skriva sagor men också på att känna igen strukturen i en saga. Därför blev nästa steg i vårt tema att eleverna parvis fick börja skriva egna sagor på dator och tillsammans rita bilder.  Jag upplever att många av de elever bild4som har svårt med motoriken gynnas av att skriva på dator då deras kreativitet och fantasi inte hämmas av pennan. Detta syntes också i resultatet. Det blev många fantasirika berättelser. För att stödstrukturen skulle vara till en hjälp, arbetade vi med en del i taget. Alltså fick eleverna vid varje arbetstillfälle arbeta och skriva om en del i sagan. Då fördjupande vi oss i den delen och pratade om vilka frågor man ska svara på när man skriver (se Sagomatts-väggen).

Sagornas uppbyggnad

Det är viktigt att elevernas tränas i att känna igen sagornas olika delar och min förhoppning är att eleverna så småningom ska veta vad som ingår i och vad som kännetecknar en saga. För att eleverna skulle kunna urskilja sagors olika delar, tittade vi på olika avsnitt av Sagomattan och därefter fick eleverna skriva en sammanfattning av varje avsnitt. I detta arbetsmoment använde vi oss av APE (alla, par, enskilt). Eleverna fick också sönderklippta sagor som de sedan fick sätta ihop så att huvudperson, problem, hjälpare, lösning och slutet sattes in på rätt plats.  På så vis tränar vi att känna igen och synliggöra sagornas uppbyggnad.

bild3

Reflektion

Att arbeta med Sagomattan som en stödstruktur har gett mina elever en tydlig mall för hur man skriver en saga med en röd tråd. Den ger visuellt stöd med hjälp av färgerna. Strukturen ger också elever som ännu inte börjat skriva, en möjlighet att berätta sagor med en röd tråd, såväl som rita sagor med en tydlig uppbyggnad.  För att väcka lust att skriva får eleverna skriva sagor där innehållet helt och hållet ägs av dem och detta tror jag bidrar till att elever vågar, och lär sig av sina misstag.

Målet med vårt tema är att eleverna ska tränas i att skriva berättande texter med en tydlig inledning, handling och avslut och när jag jämför vart vi befinner oss nu med vart vi befann oss när vi startade vårt tema, är det  en märkbar skillnad. Eleverna har utvecklat sin förmåga att uttrycka sig i skrift och framförallt lusten att vilja skriva. Sagorna som skrivs nu har i större utsträckning en inledning, handling och en avslutning.

Vidare kommer vi att använda oss av sagorna som skrivit under temats gång för att börja arbeta med kamratrespons. Då eleverna inte tidigare har arbetat med någon form av kamratrespons kommer vi att fokusera på att se god kvalitet.

Att diskutera

  • Hur gör du för att väcka elevernas nyfikenhet för nya arbetsområden?
  • Sagomattan fungerar som ett stöd för skrivandet. Vilka strukturer använder du i andra sammanhang för att stödja elevernas lärande?

För den som vill läsa mer om ett annat exempel på arbete med Sagomattan, kan ni läsa Margareta Brönmarks inlägg. https://1larare.svedala.se/att-anvanda-sagomattan-for-att-utveckla-elevers-skrivande/

Länk till en skrivmall som kan användas efter varje avsnitt av Sagomattan

 

Share Button

3 reaktioner på ”Hur kan jag väcka elevernas lust att skriva berättande texter?”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *