Historia, samhällskunskap och svenska möts i arbetsområdet

Språk är makt

Språk är makt. Genom språket kan man bl a motarbeta, uppmärksamma, medvetandegöra och förändra. Detta uppmärksammades i sista arbetsområdet med åk 9 som kom att omfatta både historia, samhällskunskap och svenska.

Utgångspunkten för arbetsområdet var följande kunskapskrav i svenska:

Eleven drar slutsatser om hur olika verk har påverkats av de historiska och kulturella sammanhang som de har tillkommit i.

Eleven kan föra resonemang om olika verk med kopplingar till deras upphovsmän.

Uppgiften krävde dock att kunskaper om politiska strukturer och samhällsstrukturer inom samhällskunskap aktiverades samt kunskap om historiska skeenden/förhållanden, orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar, hur människors värderingar påverkas av samtiden samt undersökning av utvecklingslinjer inom ämnet historia.

Arbetet genomfördes i tre delar:

  • enskild fördjupning i ett valt verk
  • presentation av fördjupning
  • enskild uppgift utifrån klasskamraternas presentationer

Utifrån en lista över böcker som på något sätt varit betydelsefulla fick eleverna välja ett verk som de fördjupade sig i och som omfattade en kort presentation av författaren, handlingen i boken, bokens betydelse – hur och varför den påverkat/förändrat. Arbetet redovisades i form av en muntlig presentation med stöd av bilder.

Innan eleverna satte igång med sitt arbete modellade jag hur en presentation skulle kunna se ut utifrån Staten av Platon.

När eleverna lyssnade på varandras presentationer skulle de föra anteckningar över de olika böckernas betydelse och om temat fortfarande är aktuellt i dagens samhälle, för dem själv och isåfall på vilket sätt. Dessa anteckningar använde eleverna sedan i en enskild uppgift där de skulle föra ett resonemang om hur man genom språket kan förändra/påverka/medvetandegöra och då använda några av de verk som klassen arbetat med som exempel på detta. Dessutom skulle uttrycka egna tankar kring temat i de verk de valde.

I det här arbetsområdet finns exempel på uppgifter utan tak, uppgifter som går att utveckla inte bara av läraren utan även av eleverna. Eleverna var tvungna att aktivera sina kunskaper om bl a olika tidsepoker och människors förutsättningar och dessutom fundera över hur temat i de olika verken är aktuella idag, för dem personligen eller för samhället. Uppgifter utan tak ser jag som en stor framgångsfaktor då eleverna aktiveras och till stor del blir ägare av sitt eget arbete och därmed sin inlärning. Naturligtvis krävs viss stöttning för att detta ska ske. Stöttningen i detta arbete bestod av att jag modellerade en presentation, eleverna fick lyssna till varandra och fick då input till den kommande enskilda uppgiften, därtill fick de frågor av mig kopplade till verket och dagens samhälle att fundera över.

De böcker som eleverna kunde välja bland var noga utvalda av mig för att underlätta för eleverna att kunna göra en analys utifrån de historiska och kulturella sammanhang som de tillkommit i. Jag valde därmed böcker som skildrar tidsepoker vi arbetat med inom historia vilket även fungerade som stöttning.

De olika uppgifterna inom arbetsområdet bygger på varandra, något som fördjupade elevernas kunskap om olika verk men upplägget fungerade också stöttande.  Att låta eleverna arbeta med uppgifter som fungerar som byggstenar där varje uppgift är beroende av den föregående är ett sätt att skapa en känsla av meningsfullhet som i sin tur ökar motivationen. När det dessutom finns mottagare för de olika uppgifterna som på riktigt är beroende av ditt arbete ökar motivationen ytterligare.

Uppgifterna var kognitivt krävande och innebar en utmaning för eleverna som utifrån sina olika förutsättningar presterade på en hög nivå och jag kan med stolthet konstatera att eleverna, som i de flesta fall ska gå teoretiska program, är väl förberedda för gymnasiet.

Att diskutera:

  1. Hur kan du organisera din undervisning så att den blir ämnesintegrerad?
  2. Hur kan du organisera ett valt arbetsområde där de olika uppgifterna blir byggstenar för att utveckla kunskaper och förmågor?
  3. Hur kan du organisera ett valt arbetsområde där uppgifterna blir uppgifter utan tak?
Share Button
Om författaren
Förstelärare Spångholmsskolan | annica.eldh@svedala.se

Legitimerad lärare i åk 3–9 i svenska, historia, religion, samhällskunskap och geografi. Arbetslagsledare för arbetslag 7–9.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *