Historia – Från vikingatiden till mig?

Denna termin har vi ett temaarbete i historia som sträcker sig från vikingatiden fram till medeltiden. Jag tänkte gå kort gå in på hur vi har valt att lägga upp arbetet för att sedan fokusera närmare på begreppet historiemedvetenhet och dess betydelse för eleverna.

Vårt arbete i historia

Vi valde tidigt att fokusera på fyra stora områden i historia som sedan bröts ner till mindre subkategorier som behandlas om två veckor. Vårt arbete utgår från cirkelmodellen och det resulterar i slutändan i en förklarande faktatext skriven av eleven. I vårt klassrum så arbetar vi mycket med samtal: samtal mellan lärare till elev men även elev till elev. Vi ser enorm vinning i vårt arbetssätt och vi märker att elever pratar kunskap med varandra.En annan del av vårt arbete är det som sker i grupp där eleverna får uppgifter som de ska arbeta med och lösa under två veckor. Arbetet har varit ihopkopplat med de fyra olika kategorierna som vi valt att arbeta med. Bland annat har de fått vara vikingar under ett rollspel, de har fått bygga upp sin egen vikingaby och fått spela spel som härstammar från vikingatiden.

Parallellt med detta arbete, arbetar vi lärare med ”Att skriva faktatexter” av Adrienne Gear där hon ger exempel på planeringar och genomförda lektioner där hennes elever har arbetat med skrivande av olika sorters faktatexter, något som har gett oss ytterligare en dimension i vårt arbete. Vi valde att fokusera vårt arbete i svenska på dessa texter och eleverna har fått en längre tid på sig att arbeta med sina texter och utveckla dem.

Att göra historia meningsfullt och öka eleverna historiemedvetenhet.

Jag har tidigare läst David Mellbergs ”Det är inte min historia”. Artikeln handlar om ämnet historia utifrån ett multikulturellt klassrum och tar upp några punkter som kan gynna elevernas historiemedvetenhet. Med historiemedvetande menas de uppfattningar man har om det förflutna, nutiden och framtidens relationer. Genom att arbeta med historia så ges eleverna en större möjlighet att förstå det förflutna för att sedan i ett större perspektiv även förstå den tid som eleven lever i. En nyckelfråga blir att få eleverna att utveckla sina förmågor att tolka det förflutna och kunna dra paralleller till det som händer i modern tid. På vilka sätt kan dessa tolkningar påverka oss idag och hur kommer de påverka oss i framtiden?

För att skapa en betydelsefull undervisning i historia måste den skapas så den ger mening till elevernas liv. Vi ser att våra elever för närvarande är identitetssökande och letar efter sin roll i tillvaron och frågan om vilka de är och vart de är på väg blir en fråga om historia. Historiemedvetande och identitet hör samman eftersom vi lever i en tid där vi försöker förstå oss själva i tiden. Vi binder ihop dåtiden med nutiden och framtiden för att stärka vår identitet.

Enligt Mellberg är det väsentliga med arbetet med historia att kunna förstå och involvera elevens livssituation i detta. Utgår undervisningen om historia från historiemedvetande och historiekultur har man goda förutsättningar för att uppfylla detta krav. För att undervisningen inte ska bli ointressant för eleven är det viktigt att utgå från elevens världsbild, annars så finns risken att historieämnet tappar sin potential att utveckla elevens attityder och föreställningar genom historiemedvetande.

Slutligen presenterar Mellberg ett antal punkter som kan gynna elevernas historiemedvetande. Vi hade dessa punkter i bakhuvudet under vår planering av vårt temaområde.

  • Ha elevernas identitet som utgångspunkt för innehållet i undervisning om historia.
  • Låt eleverna fördjupa sig i sin egen historia och närhistorien.
  • Låt eleverna studera den svenska historien och hur vårt samhälle har byggs upp och utvecklats till ett multietniskt samhälle.

Att diskutera

  • Hur arbetar du/ni med att öka elevernas historiemedvetenhet?
  • Vad är historiemedvetande bra för hos eleven, anser du?
  • Vad innebär begreppet historiemedvetenhet för dig?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *