Genrepedagogik och räknehändelser

Jag har med hjälp av mina kollegor under sista året arbetat med att utveckla arbetet med genrepedagogik. Detta har gett bra resultat, både när det gäller motivation och kvalitet, och utvecklat mina elevers skrivande. Jag har främst arbetat med narrativa texter och beskrivande texter och tillsammans med mina kollegor tagit fram ett antal mallar för eleverna att utveckla sitt skrivande i. Genrepedagogikens tanke om att lyfta fram det typiska för olika genrer fick mig att fundera på om man skulle kunna använda detta även i matematiken när eleverna ska skriva räknehändelser. Det jag ofta sett när det är dags att skriva just räknehändelser är att det, framförallt hos de lite svagare eleverna, brister i förmågan att se hur man ska omsätta ett matematiskt uttryck till en händelse eller att utveckla en händelse och på så sätt redovisa sina tankar. Vi har (som jag tidigare nämnt) utvecklat ett antal mallar och jag bestämde mig för att prova att använda en enkel fyrfältsmall för narrativa texter.

gmall

Just vid det här tillfället höll vi på att repetera metoder/addition i samband med vissa begrepp, dubbelt och hälften mm… Genom att använda vår malls tydliga form och samtidigt ge i uppgift att arbeta med metoder utifrån ett visst begrepp och inom ett talområde de behärskade blev strukturen väldigt tydlig och mina elever producerade räknehändelser på löpande band. Inom mallens ram kunde jag utmana dem att ge sig på svårare och svårare matematiska uttryck.

Nu har vi gått över till att introducera subtraktionsalgoritmer, med allt vad det innebär i att lyfta fram siffrors  platsvärde osv… Även här har jag använt samma mall, fast nu kompletterad med fler frågor och en tom algoritm att sätta in subtraktionen i. Något som mina elever ofta har problem med är att identifiera relevanta begrepp för ett visst räknesätt och jag har tidigare arbetat med nyckelord (begrepp) för att underlätta för dem. Nu kan jag använda dessa nyckelord/begrepp i diskussionen kring mallen och även i den. Detta underlättar för mina elever och de får också chans att fundera över vilka ord/begrepp de själva använder för att signalera subtraktion.

gmall1gmall2

Det jag också ser i arbetet med att använda mallar för narrativa texter till räknehändelser är att eleverna ökar sin säkerhet i att hantera de typiska genrestegen.  De blir säkrare på att bygga upp en text. Att de får välja sitt innehåll själva och både rita och skriva om det matematiska uttrycket gör också att deras motivation ökar. Det blir mer vardagsnära och att använda konstnärliga uttryck gynnar deras kreativitet. Dock gäller det att följa deras arbete och att utmana dem. Jag har några elever som massproducerar räknehändelser, alla utifrån ett visst mönster. Här blir tecknandet och historien viktigare än matematiken. Då har jag fått gå in och utmana dem med nya idéer och mer krävande matematiska uttryck, men då uppgiften är väldigt självgående har det funnits rejält med tid för diskussioner.

Att arbeta ämnesintegrerat på detta vis tycker jag ger eleverna mycket, det får dem att befästa kunskaper och förmågor i andra sammanhang än det ursprungliga, så även om målet med lektionen är att bättre förstå subtraktionsalgoritmen ger det mer än så. Genrepedagogikens tydlighet får mig att fundera på om den inte skulle passa bra även inom andra delar av matematiken. Kanske kan man låta eleverna använda beskrivande texter för att tydliggöra begrepp eller förklarande texter för att visa förståelse för metoder. Detta skulle också underlätta för mig i bedömningen.

Att diskutera:

  • Vad ser ni mer för svårigheter i att arbeta med räknehändelser
  • Finns det fler sätt att använda just mallar vid matematikundervisningen
  • Hur påverkas bedömningen av att använda en mall liknande den jag använt här
Share Button

2 reaktioner på ”Genrepedagogik och räknehändelser”

  1. Intressant!
    Samma mall fungerade utmärkt när du introducerade eleverna i att skriva saga i förra veckan. Bra med igenkänningsfaktor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *