Fredrik Aksell gästbloggar på Förstelärare bloggar

Den 20 januari firar vi Förstelärare bloggars födelsedag. För att uppmärksamma bloggens jubileum har vi bjudit in utvalda gästbloggare, både från Svedala kommun men också utifrån, att skriva på Förstelärare bloggar.

Fredrik Aksell

Fredrik är Utbildningschef tillika skolchef och har tidigare varit gymnasiechef och rektor på Nils Fredriksson Utbildning i i Svedala kommun. I gästinlägget berättar Fredrik om arbetet med att utveckla ledarskap på vetenskaplig grund i Svedala kommun.

Utveckling av ledarskap på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

I samband med införande av nya skollagen 2010 hamnande ledarskapets betydelse i fokus. Att skola och utbildning var i behov av ett förändrat, professionellt och tydligt ledarskap växte fram i samma takt som svaga resultat, otrygghet och lärarbrist uppmärksammades kring millenniumskiftet. Hela min karriär som lärare präglades av diskussion om skolans måluppfyllelse, dess uppdrag och arbetsmiljö samt hur uppdraget skulle kunna genomföras av en krympande lärarkår. Kritik mot skolans ledning, eller frånvarande av ledning, var särskilt påtagligt.

I en skola på vetenskaplig grund ska även ledarskapet utgå från beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Rektors uppdrag och förutsättningar har förtydligats, en ämbetsutbildning är obligatorisk och utgör signum för kvalitet. Huvudmannen uppdrag är att bereda förutsättningar för rektor, som genom sitt ledarskap ska leda skolans utveckling tillsammans med lärare. Tillsammans leder man elever mot goda resultat.

I Svedala kommun har vi sedan 2014 formulerat, och fokuserat, kring ledarskap och kring rektors uppdrag som en SKA-strategi, som ett medel för att nå goda resultat. Dels för att skollagen är tydlig i frågan om rektors ledarskap, men främst för att all erfarenhet, beprövad som vetenskapligt underbyggd, visar att rektors ledarskap har direkt betydelse på elevernas resultat, oaktat vilka kvantitativa eller kvalitativa mått som används. Vi dokumenterar framgångar och utvecklingsområden. I återkommande samtal diskuterar vi, analyserar och vidtar åtgärder. Varje rektor träffar närmsta chef i återkommande SKA-samtal som sedan återrapporteras till skolchef och huvudman i en systematisk styrkedja som utgår från uppdraget – att nå alla barn och elever och ge dem möjlighet att lyckas!

Det är ett krävande arbete att leda skola. En framgångsrik rektor tar enligt forskningen ansvar för skolans struktur och kultur. Sett ur ett internationellt perspektiv ägnar sig framgångsrika rektorer sig åt; visioner och målformulering, utveckling av personal, skapa strukturer och slutligen åt undervisning och lärande.  Det ställer höga krav och förväntningar på rektor, som i stora delar har fått bära både organisatoriskt och pedagogiskt ledarskap på skolor och förskolor. Men långsiktighet leder till beprövad erfarenhet, till trygghet och till rutiner som präglar en mogen organisation. Utifrån denna mognad beslöt vi för tre år sedan att bredda ledarskapet och tillskapade fler ledartjänster som biträdande rektorer men särskilt genom att erbjuda mer än åttio lärare och personal grundläggande ledarutbildning med rektorsutbildningens som förebild. Teoretisk grund för hämtades huvudsakligen från Hans-Åke Scherps tankar kring arbets- och utvecklingsorganisation.

Den personal som deltog är idag ett starkt stöd för rektors inre organisation och som bärare av både struktur och kultur.  Fler lärare än förr deltar nu i skolans systematiska kvalitetsarbete, i ledningsgruppernas arbete och inom ramen för hela skolans utveckling. Fler lärare än tidigare bär nu gemensamt ansvar för struktur och kultur. Skolans utveckling sker bredare och djupare än tidigare. Rekryteringsbasen för framtida ledare har breddats och rektors möjlighet att leda skolan har förstärkts. I januari 2020 har vi fler än fyrtio kvalificerade sökande till varje utannonserad skolledartjänst.

Se där, allt detta som följd av målmedvetenhet, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Och lite till.

Fredrik Aksell

Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *